odszkodowanie za samochód

Zaniżone odszkodowanie za samochód z OC sprawcy wypadku

Odszkodowanie za samochód z OC sprawcy nie musi być zaniżone. Musi być być pełne. Ubezpieczyciel zaniża Ci odszkodowanie z OC sprawcy wypadku i nie chce wypłacić Ci pełnego odszkodowania za Twój samochód?

Poniżej garść podstawowej wiedzy o Twoich prawach.

Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku winno być ustalone w oparciu o ceny nowych i oryginalnych części zamiennych

Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku należy do kategorii odszkodowań pełnych. Oznacza to, że ubezpieczyciel sprawcy wypadku ma obowiązek naprawić całą poniesioną przez poszkodowanego szkodę. Poszkodowany może żądać od ubezpieczyciela sprawcy wypadku zapłaty odszkodowania ustalonego w oparciu o ceny nowych i pochodzących od producenta części.

Wskazać należy tu na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 12.04.2012 r. sygn. akt III CZP 80/11. W uchwale tej Sąd Najwyższy wskazał, że: „Zakład Ubezpieczeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, odszkodowania obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeżeli ubezpieczyciel wykaże, że prowadzi to do wzrostu wartości pojazdu, odszkodowanie może ulec obniżeniu o kwotę odpowiadającą temu wzrostowi”.

Podkreślić należy, iż pojazdy pomimo tego, iż są naprawiane przy użyciu nowych części z reguły tracą na wartości. Tym samym zasada compensatio lucri cum damno może mieć zastosowanie w wyjątkowych sytuacjach tzn. tylko wówczas jeżeli zamontowanie nowych części spowodowałoby wzrost wartości pojazdu jako całości. Przy czym ciężar udowodnienia powyższego faktu tj. wzrostu wartości całego pojazdu spoczywa wyłącznie na zakładzie ubezpieczeń, a nie na poszkodowanym. Podnieść należy dalej, iż zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 20.06.2012 r. sygn. akt: III CZP 85/11 w sprawie z zakresu i dopuszczalności stosowania części oryginalnych w ramach ubezpieczenia OC komunikacyjnego, poszkodowany ma prawo do pełnego naprawienia szkody w ten sposób, że koszty naprawy będą uwzględniały ceny części oryginalnych. Ubezpieczyciel powinien wziąć pod uwagę takie okoliczności jak m.in. te, że uszkodzone części pochodziły bezpośrednio od producenta.

Nie musisz naprawiać samochodu, aby otrzymać pełne odszkodowanie z OC sprawcy wypadku

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego obowiązek odszkodowawczy ubezpieczyciela pojawia się już z chwilą wyrządzenia poszkodowanemu szkody i nie jest uzależniony od tego czy dokonał on naprawy samochodu i czy w ogóle zamierza go naprawić (uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 15.11.2001 r. III CZP 68/2001. Ponadto w wyroku z dnia 27.06.1988 r. I CR 151/88 Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że roszczenie o świadczenie należne od zakładu ubezpieczeń w ramach ustawowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC z tytułu kosztów przywrócenia uszkodzonego pojazdu do stanu pierwotnego jest wymagalne niezależnie od tego czy naprawa została już dokonana, a wysokość świadczeń należy obliczać na podstawie ustaleń, co do zakresu uszkodzeń oraz technicznie uzasadnionych sposobów naprawy, przy przyjęciu przewidywanych kosztów niezbędnych materiałów i robocizny, według cen z daty ich ustalenia.

Wskazać jednocześnie należy, iż mowa tu o utrwalonej linii orzecznictwa. Takie samo stanowisko Sąd Najwyższy zajmował w kolejnych orzeczeniach. Zwrócić należy uwagę chociażby na wyrok SN z dnia 11 czerwca 2001 r. V CKN 266/00 oraz z dnia 7 sierpnia 2003 r. IV CKN 387/01, a w szczególności powód wskazuje na postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20.02.2019 r. III CZP 91/18 oraz postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11.04.2019 r. III CZP 102/18 i wskazane tam orzecznictwo.

Przy takim rozumieniu obowiązku odszkodowawczego nie ma znaczenia prawnego okoliczność, czy poszkodowany dokonał naprawy oraz czy i jakim kosztem to uczynił.

Dostałeś z OC sprawcy wypadku zaniżone odszkodowanie – walcz o swoje prawa

Zapraszamy do skorzystania z pomocy naszych prawników. Pozwą ubezpieczyciela sprawcy wypadku o zapłatę na Twoją rzecz pełnego odszkodowania.

Masz pytania, podobną sprawę – zadzwoń, napisz do nas po bezpłatną konsultację Twojej sprawy.

Kontakt z nami:

radca prawny dr Michał Strzelbicki

tel. kom. 510 943 567

e-mail: mstrzelbicki@eventum.com.pl

radca prawny Mariusz Sadowski

tel. kom. 502 603 736

e-mail: msadowski@eventum.com.pl

Scroll to Top