Odmowa odszkodowania za śmierć z polisy na życie

Mąż Pani Emilii ubezpieczył się na życie w Generali Życie TU S.A. na sumę 60.000,00 zł. Po śmierci męża Pani Emilii, ubezpieczyciel zamiast wypłacić świadczenie zgodnie z umową ubezpieczenia, ku zdziwieniu Pani Emilii, odmówił jej zapłaty świadczenia z polisy na życie jej męża. Odmawiając wypłaty świadczenia ubezpieczyciel powołał się na art. XVII ust. 1 OWU Generali Profamilia, zgodnie z którym: „Jeżeli do zdarzenia objętego umową doszło przed upływem trzech lat od daty zawarcia Umowy, Towarzystwo może odmówić wypłaty świadczenia w związku ze śmiercią Ubezpieczonego, jeżeli przy zawieraniu Umowy Ubezpieczony podał informacje lub oświadczenia niezgodne z prawdą, o ile przyczyną wystąpienia zdarzenia objętego odpowiedzialnością były okoliczności zatajone lub nieprawdziwie określone przez Ubezpieczonego”.

Mimo odwołania ubezpieczyciel podtrzymał swoje stanowisko odmowne.

Wobec braku dobrowolnej zmiany stanowiska w imieniu Pani Emilii pozwaliśmy ubezpieczyciela o zapłatę świadczenia z polisy na życie. W pozwie wykazaliśmy bezzasadność stanowiska ubezpieczyciela – przede wszystkim udowodniliśmy fakt, iż ubezpieczony mąż Pani Emilii niczego nie zataił przed ubezpieczycielem o swoim zdrowiu, a ubezpieczyciel znając jego przypadłości zgodził się objąć go ochroną ubezpieczeniową za zapłatą specjalnie podwyższonej dla niego składki ubezpieczeniowej. Nie było także żadnych przeszkód, aby ubezpieczyciel zbadał męża Pani Emilii przed objęciem go ochroną ubezpieczeniową.

Generali Życie TU S.A. po otrzymaniu naszego pozwu zweryfikowało swoje stanowisko odmowne i bez dalszej zwłoki spełniło na rzecz naszej Klientki świadczenie w pełnej wysokości tj. wypłaciło Pani Emilii 60 tys. zł plus ponad 9 tys. zł odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia.

Masz pytania, podobną sprawę – zadzwoń, napisz do nas po bezpłatną konsultację Twojej sprawy.

Kontakt z nami:

radca prawny dr Michał Strzelbicki

tel. kom. 510 943 567

e-mail: mstrzelbicki@eventum.com.pl

radca prawny Mariusz Sadowski

tel. kom. 502 603 736

e-mail: msadowski@eventum.com.pl

Scroll to Top