Wygrany proces z UNIQA – ponad dwukrotnie wyższe zadośćuczynienie

Wygrany proces z UNIQA TU S.A.

wygrany proces o odszkodowanie

Prawomocnym wyrokiem z dnia 17.04.2014 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, sygn. akt III C 543/13, zasądził od UNIQA TU S.A. na rzecz naszego Klienta kwotę 17.000,00 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 23 sierpnia 2012 r. do dnia zapłaty tytułem dalszego zadośćuczynienia za krzywdę ponad wcześniej wypłaconą przez ubezpieczyciela kwotę 8.000,00 zł. Łącznie z odsetkami nasz Klient uzyskał  kwotę ponad 20.800 zł ponad wcześniej wypłacone zadośćuczynienie w kwocie 8.000 zł.  Sąd zasądził także od UNIQA TU S.A. na rzecz naszego Klienta zwrot pełnych kosztów procesu w kwocie 3.764,47 zł.

W grudniu 2010 r. w wyniku wypadku na nieodśnieżonym chodniku Pan Marian doznała złamania dwukostkowego lewej goleni oraz ogólnego potłuczenia ciała. Podmiot odpowiedzialny za zimowe utrzymanie chodnika posiadał ubezpieczenie OC w UNIQA TU S.A. Ubezpieczyciel przyznał Poszkodowanemu 8 tys. zł zadośćuczynienia za krzywdę (8 % uszczerbku na zdrowiu). Kwota zadośćuczynienia przyznana przez ubezpieczyciela była oczywiście nieodpowiednia. UNIQA TU S.A. mimo wezwania do zapłaty na rzecz Poszkodowanego pełnego zadośćuczynienia nie zaspokoiła roszczeń naszego Klienta. Tym samym w imieniu Poszkodowanego skierowaliśmy przeciwko UNIQA TU S.A. pozew o zapłatę pełnego zadośćuczynienia za krzywdę. W toku procesu biegły sądowy wskazał, że długotrwały uszczerbek na zdrowiu powoda wynosił 8%, a trwały uszczerbek na zdrowiu 5%. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi po analizie całości materiału dowodowego uznał w całości rację powoda, iż wypłacona dotychczas przez pozwanego ubezpieczyciela kwota 8 tys. zł tytułem zadośćuczynienia nie była kwotą odpowiednią, a kwotą odpowiednią jest łączna kwota 25 tys. zł, a tym samym Sąd uznał żądanie pozwu w całości. Proces trwał rok. Wyrok został zrealizowany przez ubezpieczyciela.

Leave a Comment