Odszkodowanie z AC za kradzież pojazdu w leasingu

Sąd Rejonowy w Poznaniu (sygn. X GC 2604/14) zasądził w interesie naszej Klientki od TUiR Allianz Polska S.A. ponad 50 tys. zł, powiększone o 24 tys. zł odsetek ustawowych za opóźnienie, z polisy ubezpieczenia AC pojazdu będącego w leasingu.

Nasza Klientka była użytkownikiem pojazdu w leasingu. Jako użytkownik pojazdu ponosiła wszelkie koszty jego eksploatacji, w tym także pełnego ubezpieczenia OC/AC. Kiedy doszło do kradzieży auta, zgłosiła się o odszkodowanie za skradziony samochód z polisy AC do TUiR Allianz Polska S.A. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania, wskazując na rzekome rozbieżności między oświadczeniem Klientki, co do użytkowania pojazdu a stanem faktycznym. Po wydaniu decyzji odmownej przez ubezpieczyciela leasingodawca wezwał naszą Klientkę do niezwłocznego rozliczenia się z całości leasingu. Chociaż nasza Klientka od początku uważała odmowę wypłaty odszkodowania za bezzasadną i chciała skierować powództwo do sądu, to leasingodawca jako właściciel pojazdu nie wyraził zgody na pozwanie Allianz o wypłatę odszkodowania za samochód z AC, bo nie miał już w tym żadnego interesu. Sytuacja naszej Klientki była zatem skrajnie trudna – zapłaciła za ubezpieczenie, straciła samochód, ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania, została wezwana do niezwłocznej spłaty całości leasingu, a leasingodawca odmówił dodatkowo zgody na pozwanie ubezpieczyciela, uniemożliwiając tym samym naszej Klientce odzyskanie pieniędzy.

Po przystąpieniu do sprawy zdecydowaliśmy się na wytoczenie powództwa przeciwko ubezpieczycielowi bez zgody leasingodawcy, ale na jego rzecz. Sąd w całości podzielił naszą argumentację, że użytkownik pojazdu (leasingobiorca), który opłacił składkę na AC, nie może być pozbawiony prawa do dochodzenia z tej polisy odszkodowania za skradziony samochód tylko dlatego, że formalnie nie jest właścicielem auta, a formalny właściciel (leasingodawca) nie zgodził się na wytoczenie procesu. Sąd ustalił nadto, że odmowa wypłaty odszkodowania przez TUiR Allianz Polska była całkowicie bezzasadna. W konsekwencji sąd zasądził odszkodowanie na rzecz leasingodawcy (kwotę stanowiącą wartość pojazdu z polisy wraz z odsetkami). Leasingodawca z zasądzonej kwoty potrącił sobie następnie resztę należnych mu rat leasingu, a pozostałą część odszkodowania i odsetek przekazał naszej Klientce. Wyrok sądu jest prawomocny.

Leave a Comment