61 855 24 45

Odszkodowanie za pożar domu

Two Fire Fighters and Huge Flames

Wyrokiem z dnia 20 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Poznaniu zasądził na rzecz naszego Klienta od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ kwotę ponad 63 tys. zł powiększoną o ustawowe odsetki liczone od 31 dnia po zgłoszeniu szkody pożarowej ubezpieczycielowi (niemalże dalsze 20 tys. zł), jako odszkodowanie z ubezpieczenia domu od ognia i innych zdarzeń losowych. Wyrok jest prawomocny.

Skierowanie sprawy do sądu okazało się koniecznością, ponieważ TUW TUZ odmówił wypłaty odszkodowania. Chociaż Ubezpieczony posiadał pełną dokumentację poświadczającą, że dom utrzymywany był właściwie oraz wykonywane były wszelkie wymagane przepisami przeglądy, ubezpieczyciel uznał ją za niewiarygodną i niewystarczającą. Zdaniem pozwanego Towarzystwa, posiadanie wymaganej przepisami prawa dokumentacji z przeglądów (np. elektrycznych, kominiarskich) wraz z fakturami dokumentującymi zapłatę za wykonany przegląd, nie jest dowodem, że osoba ubezpieczona nie dopuściła się w utrzymaniu domu rażącego niedbalstwa. Skoro tak, to odszkodowanie jest jej nienależne, bo wobec braku wiarygodnych dowodów należytego utrzymania nieruchomości, niedbalstwo musiało mieć miejsce. Niestety dla pozwanego Towarzystwa, jego argumentacja nie znalazła uznania w oczach Sądu. Od wyroku Towarzystwo apelacji nie wniosło. Pozytywnym aspektem jest fakt, że ostatecznie wyrok zrealizowano i Towarzystwo wypłaciło odszkodowanie za szkody pożarowe, zatem wykonania wyroku nie musieliśmy przekazywać kancelarii komorniczej.

Odszkodowanie za szkody pożarowe — sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Pisaliśmy wczoraj o sprawie, którą udało się zakończyć na drodze ugodowej jeszcze w postępowaniu likwidacyjnym. Tym razem było inaczej – chociaż ubezpieczyciel od samego początku ewidentnie nie miał racji, to twardo szedł w zaparte, licząc najwyraźniej na to, że Poszkodowany nie zdecyduje się na wystąpienie do sądu. W rezultacie Towarzystwo musiało zapłacić nie tylko pełne odszkodowanie, ale także koszty, których bez procesu mogło uniknąć: mowa o niemal 20 tys. zł tytułem odsetek za opóźnienie w zapłacie odszkodowania i ponad 6 tys. zł kosztów procesu. Oto odpowiedź na pytanie, dlaczego składki za ubezpieczenia nie mogą być niższe…

Eventum — kancelaria, na którą możesz liczyć. Lata doświadczenia pokazały nam, że ubezpieczyciele bardzo często robią, co mogą, aby nie wypłacać należnych odszkodowań. W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy profesjonalistów. Czekamy na Ciebie w samym sercu Poznania, przy ulicy Solnej 27/8. Zapraszamy!

Bezpłatna ocena sprawy

    Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje