61 855 24 45

Zadośćuczynienie za brak świadomej zgody na zabieg

Prawomocnym wyrokiem z dnia 12 lutego 2016 r. (sygn. I ACa 1734/15) Sąd Apelacyjny we Wrocławiu przyznał na rzecz naszego Klienta łącznie kwotę 60 tys. zł zadośćuczynienia, powiększoną o ponad 15 tys. zł ustawowych odsetek, za krzywdę pacjenta wynikłą z powikłań po przeprowadzeniu operacji bez jego świadomej zgody.

Sąd uznał, że chociaż zabieg operacyjny był zabiegiem planowym i przeprowadzony został zgodnie ze sztuką medyczną, a nasz Klient podpisał formularz zgody na zabieg, to jednak udzielona w ten sposób zgoda nie była zgodą świadomą. Podpisany formularz nie wskazywał, jakiej operacji pacjent zostanie poddany, jakie powikłania mogą z przeprowadzenia zabiegu wyniknąć oraz jakie jest ryzyko, że do powikłań tych dojdzie. W ocenie sądu, w sytuacji gdy pacjent nie zdaje sobie sprawy, jakie mogą być niekorzystne skutki zabiegu i jakie jest ich ryzyko, nie może być mowy o udzieleniu przez niego świadomej zgody na zabieg. W konsekwencji oznacza to, że jeśli po zabiegu powikłania te nastąpią, to ryzyko ich wystąpienia w całości nadal obciąża szpital, a pacjentowi należy się zadośćuczynienie za krzywdę nawet wtedy, gdy zabieg przeprowadzony był prawidłowo, a wystąpienie powikłań nie było przez lekarzy zawinione. Dopiero udzielenie przez pacjenta uprzedniej świadomej zgody na zabieg przenosi ryzyko wystąpienia powikłań na pacjenta i tym samym ogranicza odpowiedzialność szpitala wyłącznie do błędów medycznych, czyli zawinionych działań lub zaniechań niezgodnych ze sztuką medyczną. Wobec braku świadomej zgody na zabieg, pełne ryzyko powikłań obciąża szpital i rodzi odpowiedzialność odszkodowawczą w razie ich wystąpienia, nawet przy prawidłowo przeprowadzonym zabiegu.

Bezpłatna ocena sprawy

    Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje