61 855 24 45

Warunki polisy AC nie mogą ograniczać zwrotu kosztów holowania uszkodzonego pojazdu

Prawomocnym wyrokiem z dnia 25 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku (sygn. akt sprawy V GC 300/16) zasądził od PZU S.A. z polisy autocasco na rzecz naszego Klienta kwotę 10.000 zł tytułem zwrotu kosztów holowania uszkodzonego pojazdu.

Sprawa dotyczyła wypadku z maja 2013 r., do którego doszło na autostradzie w Niemczech. Klient wystąpił do PZU S.A., w ramach posiadanego ubezpieczenia AC, o zwrot kosztów holowania uszkodzonego pojazdu. PZU S.A. odmówił zwrotu kosztów holowania, powołując się na postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU) autocasco, według których refundacja kosztów holowania nie przysługuje w razie braku ich uprzedniego uzgodnienia z ubezpieczycielem. Ponadto ubezpieczyciel wskazał, że nawet w przypadku uznania przez PZU S.A. zgłoszonych przez Poszkodowanego kosztów holowania, PZU S.A. zgodnie z postanowieniami OWU, dokonuje ich refundacji jedynie do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, a poniesione przez Klienta koszty były wyższe.

Sąd orzekający w sprawie w całości podzielił naszą argumentację, uznając, że postanowienia ogólnych warunków umowy ubezpieczenia AC, które uzależniają zwrot kosztów holowania uszkodzonego pojazdu z zagranicy od uprzedniej zgody ubezpieczyciela oraz ograniczają odszkodowanie za holowanie samochodu do 10% sumy ubezpieczenia – są sprzeczne z regułami współdziałania ubezpieczającego z ubezpieczycielem w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego, które ujęte są w art. 826 § 1 i § 4 k.c. Tym samym Sąd słusznie uznał, że takie ograniczenia zasad refundacji poniesionych przez Poszkodowanego kosztów holowania są niedopuszczalne i jako sprzeczne z przepisami Kodeksu cywilnego muszą zostać uznane za nieważne. W konsekwencji Sąd zasądził od PZU S.A. na rzecz naszego Klienta zwrot całości poniesionych przez niego kosztów holowania pojazdu po szkodzie.

Jeśli Ty również walczysz o odszkodowanie za samochód — zgłoś się do nas, pomożemy!

Bezpłatna ocena sprawy

    Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje