Wygrany proces o błąd medyczny w leczeniu ortopedycznym

Wyrokiem z dnia 19 stycznia 2017 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku (sygn. akt V ACa 117/16) oddalił apelację PZU S.A. od korzystnego dla naszego Klienta wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, zasądzającego na rzecz naszego Klienta kwotę ponad 45 tys. zł, obejmującą odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny, a także odsetki ustawowe.

Błąd medyczny polegał na nierozpoznaniu wieloodłamowego złamania kości piętowej i w konsekwencji zastosowaniu leczenia zachowawczego, podczas gdy przy prawidłowej diagnozie konieczne byłoby leczenie operacyjne. Trwały uszczerbek na zdrowiu, wynikający z błędu w diagnozie i leczeniu, biegli ustalili na 12 procent. Sąd za odpowiednią sumę zadośćuczynienia z tego tytułu uznał kwotę 40 tys. zł, z czego 20 tys. zł pozwany PZU S.A. wypłacił już powodowi przed procesem. Dalsza zasądzona kwota blisko 12 tys. zł to odszkodowanie z tytułu kosztów opieki oraz utraconych zarobków. Zasądzona kwota powiększona została ponadto o odsetki ustawowe, które sięgnęły kwoty 13,5 tys. zł. Łącznie w ramach odszkodowania za błąd medyczny klient otrzymał 65,5 tys. zł, a więc wysoką kwotę, która chociaż w pewnym stopniu wynagrodziła mu jego krzywdę. Wyrok jest prawomocny. Proces z ramienia EVENTUM prowadziła r.pr. Anna Matkowska.

Leave a Comment