Wygrany proces o odszkodowanie z AC w Proama

Wyrokiem z dnia 20 marca 2018 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział XV Cywilny Odwoławczy (sygn. XV Ca 1442/17) uwzględnił naszą apelację i zasądził na rzecz naszej Klientki odszkodowanie z tytułu szkody całkowitej z polisy autocasco (AC) w Proama.

Stan faktyczny sprawy przedstawiał się następująco. Nasza Klientka dnia 28.01.2015 r. (środa) ubezpieczyła pojazd w zakresie OC i AC w Proama. Umowy ubezpieczenia zostały zawarte przez telefon. Zgodnie z polisą, przesłaną Klientce drogą e-mail zaraz po opłaceniu pełnej składki kartą kredytową, odpowiedzialność Proama z polisy AC miała się rozpocząć w dniu 28.01.2015 r. od godziny 12.30. Inaczej jednak regulowały tę kwestię Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) – zgodnie z nimi, odpowiedzialność Proama z polisy AC rozpoczynała się dopiero od dokonania oględzin pojazdu przez pracownika ubezpieczyciela.

Nasza Klientka pracowała w Poznaniu, mieszkała również nieopodal, mimo to jednak ubezpieczycielowi nie odpowiadał żaden termin i miejsce dokonania inspekcji, którą ostatecznie ustalono dopiero na niedzielę 1.02.2015 r. Pech chciał, że w sobotę 31.01.2015 r. nasza Klientka spowodowała wypadek, wskutek którego pojazd uległ szkodzie całkowitej. Po zgłoszeniu przez Klientkę wniosku o odszkodowanie za samochód z AC Proama odmówiła wypłaty, wskazując, że nie ponosi odpowiedzialności z polisy AC, skoro nie doszło do oględzin pojazdu przed wypadkiem.

Sąd I instancji przyznał rację ubezpieczycielowi i oddalił powództwo, obciążając dodatkowo powódkę kosztami procesu. Dopiero na skutek naszej apelacji, wyrok został zmieniony i odszkodowanie za samochód zasądzono wraz z odsetkami. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd Okręgowy w Poznaniu przyznał stronie powodowej rację, że:

  • postanowienia zawarte w polisie muszą mieć w razie sprzeczności pierwszeństwo przed zapisami w OWU – skoro polisa wskazywała na dzień i godzinę początku odpowiedzialności z AC, to odmienne uregulowanie w OWU, ustalające ten termin jako późniejszy, nie wiąże powódki;
  • fakt, że przez 3 dni od wykupienia ubezpieczenia nie doszło do oględzin pojazdu znajdującego się w Poznaniu, stanowi o braku należytej staranności po stronie pozwanego ubezpieczyciela, z którego pozwany nie powinien wywodzić korzystnych konsekwencji prawnych;
  • klauzula oględzin w OWU jest abuzywna i narusza interesy konsumentów, ponieważ nie wyznacza terminu, w jakim oględziny pojazdu powinny się odbyć, pozostawiając swobodę jego ustalenia ubezpieczycielowi, podczas gdy to wyłącznie ubezpieczyciel korzysta na opóźnieniu oględzin pojazdu – im później dojdzie do oględzin, tym później rozpocznie się jego odpowiedzialność z polisy AC i konieczność ewentualnej wypłaty odszkodowania za samochód, chociaż przy zawieraniu ubezpieczenia, ubezpieczyciel pobrał składkę za cały okres ubezpieczenia z góry (pełny 1 rok).

Wyrok jest prawomocny.

Leave a Comment