Odszkodowanie z tytułu utraconego zarobku w kwocie brutto, a nie netto

Tak wynika z prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 11.05.2017 r. sygn. akt I C 735/15, który w całości podzielił naszą argumentację, że odszkodowanie z tytułu utraconego zarobku dochodzone z OC sprawcy wypadku winno być ustalone w kwocie brutto tj. winno być powiększone o podatek dochodowy. Pozwany ubezpieczyciel nie zgadzał się z tym rozstrzygnięciem i wniósł apelację argumentując, że poszkodowany winien otrzymać utracone zarobki w kwocie netto tj. pomniejszone o podatek dochodowy. Sąd Okręgowy w Poznaniu wyrokiem z dnia 11 kwietnia 2018 r. sygn akt XV Ca 1312/17 oddalił apelację pozwanego ubezpieczyciela. Proces przed sądem I i II instancji trwał może nie krótko, bo łącznie 3 lata, ale nasz Klient od pozwanej Hestii uzyskał dzięki temu dalsze 55 tys. zł ponad wcześniej wypłacone przez ubezpieczyciela świadczenie w kwocie niespełna 18 tys. zł.

Leave a Comment

Scroll to Top