„Rzeczpospolita” o naszym sukcesie w Sądzie Najwyższym II CSK 293/18

W dzisiejszym wydaniu dziennika „Rzeczpospolita” ukazał się artykuł informujący o wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10.01.2019 r. (sygn. II CSK 293/18), wydanym po uwzględnieniu skargi kasacyjnej w sprawie naszej Klientki (informowaliśmy już o nim tutaj). W ocenie autora artykułu, wyrok ma charakter precedensowy.

Przypomnijmy zatem, że Sąd Najwyższy przyznał nam rację i uznał, że jeżeli w toku leczenia pacjenta dochodzi do błędu w leczeniu, polegającego w tym przypadku na przeprowadzeniu nieuzasadnionej względami medycznymi operacji (w tym przypadku wycięcia organu), to pacjent ma prawo do zadośćuczynienia nie tylko za krzywdę wynikającą z tego niezasadnego, okaleczającego zabiegu (art. 445 k.c.), ale także do odrębnego zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta (art. 448 k.c. w związku z art. 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta). Prawem pacjenta, które w tym przypadku zostało naruszone, jest prawo do zgodnej z wiedzą medyczną informacji o stanie zdrowia, a następnie wyrażenia zgody na zabieg. W niniejszej sprawie pacjentka została poinformowana o rzekomej konieczności usunięcia organu i zgodę taką wyraziła, ale skoro w świetle standardów medycyny konieczności takiej nie było, to i udzielona pacjentce informacja oraz wyrażona przez nią zgoda była błędna. Zdaniem Sądu Najwyższego, daje to podstawy do zasądzenia na rzecz pacjentki dodatkowej kwoty 50 tys. zł jako zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta.

Sąd Najwyższy nie zgodził się natomiast z argumentacją Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, który wcześniej powództwo w tym zakresie oddalił uznając, że przecież pacjentka podpisała zgodę na zabieg, który co prawda obiektywnie medyczne nie był zasadny, ale za konieczny uważali go lekarze prowadzący jej leczenie. Byli oni co prawda w błędzie (zabieg nie był konieczny), ale jednocześnie działali w dobrej wierze i chcieli pacjentce pomóc. Sąd Najwyższy trafnie wskazał, że prawo pacjenta do informacji nie jest prawem do uzyskania jakiejkolwiek informacji o swoim stanie zdrowia, ale do uzyskania informacji prawdziwej, zgodnej z aktualną wiedzą medyczną. Do naruszenia praw pacjenta dochodzi zatem, gdy udzielana mu informacja jest obiektywnie nieprawidłowa, nawet gdyby lekarz nie był tego świadomy. Pacjent nie możne przecież w sposób prawidłowy wyrazić zgody na zabieg, kierując się niezgodnymi z wiedzą medyczną, błędnymi przesłankami, podanymi mu przez lekarza.

Poniżej zamieszczamy skan wyroku z uzasadnieniem.

Scroll to Top