Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) wiążą tylko, gdy zostały doręczone

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) wiążą ubezpieczonego tylko wtedy, kiedy zostały mu doręczone przez ubezpieczyciela przed zawarciem umowy ubezpieczenia. To sedno wyroku Sądu Rejonowego w Miliczu (sygn. I C 296/20), utrzymanego w mocy przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu (sygn. II Ca 1035/21).

Sprawa dotyczyła naszej Klientki, która była ubezpieczona na życie w TU Allianz Życie Polska S.A. Umowa ubezpieczenia obejmowała świadczenie z tytułu poważnego zachorowania. Nasza Klientka zapadła na padaczkę. Po zgłoszeniu wniosku o wypłatę świadczenia, ubezpieczyciel odmówił wskazując, że zgodnie z OWU ubezpieczenie obejmowało tylko wybrane choroby, wśród których nie było padaczki.

Niedoręczone Ogólne Warunki Ubezpieczenia to problem ubezpieczyciela, a nie ubezpieczonego

OWU muszą być doręczone

Istotą niniejszej sprawy był fakt, że Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zawierające wykaz chorób uznanych za poważne zachorowanie, nie został naszej Klientce przed podpisaniem umowy doręczony. W konsekwencji, nie była ona świadoma tego, że w razie zachorowania na chorobę spoza wykazu, nie otrzyma świadczenia. W imieniu naszej Klientki skierowaliśmy sprawę na drogę postępowania sądowego. Sąd ustalił, że faktycznie przed podpisaniem umowy, OWU nie zostały ubezpieczonej doręczone. Sąd trafnie zauważył, że OWU stanowią wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 k.c. Zgodnie z tym przepisem, ustalony przez jedną ze stron (tutaj: ubezpieczyciela) wzorzec umowy wiąże drugą stronę (ubezpieczonego) tylko wtedy, gdy został jej doręczony przed zawarciem umowy.

Co szczególnie ważne, ciężar udowodnienia faktu, że Ogólne Warunki Ubezpieczenia zostały doręczone przed zawarciem umowy, obciąża ubezpieczyciela. Sąd uznał, że dowodem tego faktu nie może być samo tylko oświadczenie o otrzymaniu OWU zwarte w podpisywanym przez ubezpieczonego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. Wyrok ma zatem istotne znaczenie dla praktyki, bo w praktyce najczęściej właśnie w ten sposób ubezpieczyciele dowodzą faktu doręczenia OWU – w treści wniosku o zawarcie ubezpieczenia umieszczają klauzulę, że ubezpieczony otrzymał OWU. W świetle wyroku Sądu, nie jest to wystarczające.

Konsekwencją ustalenia, że OWU nie zostały naszej Klientce doręczone było przyjęcie przez Sąd, że zawarty w OWU katalog ciężkich zachorowań nie jest w spawie wiążący. Tym samym, świadczenie z tytułu zachorowania na padaczkę zostało zasądzone, chociaż padaczka nie była wymieniona w OWU jako poważne zachorowanie. Sąd słusznie uznał, że w potocznym rozumieniu padaczkę uznaje się za poważną chorobę i jest to wystarczające, by świadczenie było należne.