Od kiedy należą się odsetki ustawowe za opóźnienie od ubezpieczyciela?

Pisaliśmy niedawno o wygranym procesie o odszkodowanie za pożar hali magazynowej. Jedną z kwestii spornych w omawianej sprawie była data, od której naszemu Klientowi należały się odsetki od ubezpieczyciela.

Do pożaru hali, wywołanego przez usterkę pozostawionej w hali ładowarki teleskopowej, doszło 15 stycznia 2016 roku. Kilka dni później nasz Klient zgłosił szkodę ubezpieczycielowi z obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu mechanicznego. Po odmowie wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela, zdecydowaliśmy się na skierowanie sprawy do sądu. Ponieważ jednak w tamtej chwili Klient nie zdawał sobie w pełni sprawy z wartości spalonej nieruchomości, żądaniem pozwu objęta była jedynie część odszkodowania. Powołani w sprawie biegli sądowi w złożonych opiniach ustalili znacznie większy rozmiar szkody. Wówczas w imieniu Klienta rozszerzyliśmy powództwo o dalszą kwotę odszkodowania.

Sąd Okręgowy w Poznaniu, uwzględniając żądanie odszkodowania, zasądził je wraz z odsetkami za opóźnienie liczonymi od 31. dnia po zgłoszeniu szkody ubezpieczycielowi. Zrobił to jednak wyłącznie co do kwoty dochodzonej pierwotnie pozwem. Co do pozostałej części roszczenia, objętej rozszerzeniem powództwa, Sąd Okręgowy zasądził odsetki ustawowe za opóźnienie liczone dopiero od dnia rozszerzenia powództwa. Z tym rozstrzygnięciem Sądu nie mogliśmy się zgodzić i z tego względu w tej części wyrok zaskarżyliśmy apelacją.

Odsetki od ubezpieczyciela liczą się od 31. dnia po zgłoszeniu szkody, a nie od dnia wytoczenia powództwa ani od dnia rozszerzenia powództwa

Sąd Apelacyjny w Poznaniu zgodził się z naszymi argumentami i uwzględnił wniesioną apelację (sygn. I ACa 361/21). Jak trafnie podniósł Sąd Apelacyjny, wprawdzie powód nie objął żądaniem pozwu całej, ostatecznie dochodzonej kwoty, to jednakże jeszcze na etapie przedsądowym zarówno zgłosił pozwanemu szkodę, a ponadto wezwał pozwanego do wypłaty odszkodowania. Zgłoszenie szkody, zdaniem Sądu, zobowiązywało pozwanego ubezpieczyciela do wszczęcia postępowania likwidacyjnego i co do zasady w terminie ustawowym 30 dni ustalenia podstaw swojej odpowiedzialności, rozmiaru szkody i należnej powodowi kwoty odszkodowania. Nie czyniąc tego oraz nie powołując podstawy do przedłużenia tego terminu, po upływie 30 dni i zaniechaniu wypłaty odszkodowania pozwany ubezpieczyciel popadł w opóźnienie. Z tego względu Sąd przyznał naszemu Klientowi odsetki od ubezpieczyciela liczone co do całej kwoty odszkodowania z uwzględnieniem daty zgłoszenia szkody, a nie daty późniejszego wytoczenia czy rozszerzenia powództwa.

Sąd Apelacyjny dodał, że należyta sprawność prowadzonego postępowania likwidacyjnego podlega w przypadku sporu sądowej kontroli odbywającej się w toku procesu wytoczonego przez poszkodowanego. Jej przejawem będzie zasądzenie ustalonej wysokości odszkodowania wraz z odsetkami od konkretnej daty, która w ocenie sądu oznacza obiektywny termin, w którym powinno to nastąpić.

Odszkodowanie: w pełnej wysokości i w ustawowym terminie

Ustalenie wysokości szkody i terminowa wypłata odszkodowania są obowiązkami ubezpieczyciela. Odszkodowanie powinno być wypłacone terminowo, bo tylko wtedy ma ono dla osoby poszkodowanej odpowiednią wartość. Jeżeli ubezpieczyciel bezzasadnie odmawia wypłaty, zmuszając poszkodowanego do prowadzenia wieloletniego procesu sądowego, to musi liczyć się z tym, że finalnie przyjdzie mu także zapłacić odsetki ustawowe za cały czas opóźnienia. Odsetki od ubezpieczyciela liczyć należy przy tym już z uwzględnieniem dnia zgłoszenia szkody, nawet jeśli pozew wniesiony był do sądu później i nawet jeśli nie obejmował on początkowo całego należnego odszkodowania.

Kontakt z nami:

radca prawny dr Michał Strzelbicki

tel. kom. 510 943 567

e-mail: mstrzelbicki@eventum.com.pl

radca prawny Mariusz Sadowski

tel. kom. 502 603 736

e-mail: msadowski@eventum.com.pl

Scroll to Top