Sąd Najwyższy uwzględnił naszą skargę kasacyjną dotyczącą ustalania wysokości renty z tytułu zwiększonych potrzeb i kosztów prywatnego leczenia z OC sprawcy wypadku

Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 10.05.2023 r. II CSKP 1672/22 uwzględnił wszystkie nasze zarzuty zawarte w skardze kasacyjnej odnośnie sposobu ustalania wysokości renty z tytułu zwiększonych potrzeb, w tym także w zakresie zwrotu kosztów prywatnego leczenia powypadkowego z OC sprawcy wypadku drogowego. Renta ta ma kompensować zwiększone potrzeby poszkodowanego po wypadku – w szczególności są to koszty opieki osoby trzeciej nad poszkodowanym, koszty leczenia i rehabilitacji.

Sąd Najwyższy w przedmiotowym wyroku orzekł co do trzech istotnych dla poszkodowanych kwestii.

Koszty opieki osoby trzeciej według rynkowych stawek brutto, a nie netto

Po pierwsze, Sąd Najwyższy orzekł jednoznacznie i bez cienia wątpliwości, iż wysokość renty z tytułu zwiększonych potrzeb, w szczególności w zakresie wysokości kosztów opieki nad poszkodowanym, winna być ustalona w kwotach brutto, a nie netto. Sąd Najwyższy wskazał, że w celu ustalenia należnej poszkodowanemu renty z tytułu zwiększonych potrzeb winny być uwzględnione stawki rynkowe, niepomniejszane o należny podatek dochodowych (kwoty brutto). Stanowisko, że poszkodowany ma otrzymywać rentę z tytułu opieki osoby trzeciej obliczoną według stawek netto za pracę osoby trzeciej naruszałoby zasadę pełnego odszkodowania, gdyż poszkodowany otrzymywałby kwotę pomniejszoną o podatek dochodowy (kwotę netto) netto, ale musiałby na rzecz osoby trzeciej wydatkować kwotę brutto. Z perspektywy zasad regulujących odszkodowanie byłby to mechanizm niezrozumiały, krzywdzący poszkodowanego.

Koszty prywatnego leczenia – poszkodowany, aby uzyskać zwrot kosztów prywatnego leczenia powypadkowego nie musi udowodnić, że nie mógł tych świadczeń zdrowotnych uzyskać w ramach NFZ

Po drugie, Sąd Najwyższy orzekł co do istotnej kwestii jaką jest rozkład ciężaru dowodowego w zakresie roszczenia poszkodowanego o zwrot kosztów prywatnego leczenia. Sąd Najwyższy wskazał w przedmiotowym orzeczeniu, iż w zakresie roszczenia o zwrot kosztów prywatnego leczenia (renty na zwiększone potrzeby obejmującej koszty prywatnego leczenia) na poszkodowany spoczywa ciężar dowodu tylko i wyłącznie dwóch kwestii tj.:

1) uzasadnionej medycznie konieczności skorzystania z określonych świadczeń opieki zdrowotnej;

2) wysokości kosztów leczenia.

Na poszkodowanym nie spoczywa ciężar dowodu, że korzystanie z prywatnego leczenia albo rehabilitacji w prywatnych ośrodkach zdrowia było uzasadnione długim oczekiwaniem na zabiegi w ramach świadczeń NFZ.

To pozwany ubezpieczyciel, jeżeli kwestionuje konieczność poniesienia przez poszkodowanego kosztów prywatnego leczenia podnosząc, że poszkodowany ma możliwość skorzystania z równorzędnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, musi udowodnić, że w odniesieniu do poszkodowanego jest to faktycznie możliwe z uwzględnieniem rodzaju, wymaganej jakości, a także dostępności w odpowiednim czasie i miejscu tych świadczeń.

Renta według zwiększonych potrzeb poszkodowanego, a nie według faktycznych wydatków

Po trzecie, Sąd Najwyższy potwierdził, że wysokość renty z tytułu zwiększonych potrzeb nie jest uzależniona od wykazania, że poszkodowany te potrzeby faktycznie zaspokaja i ponosi związane z tym wydatki. Do przyznania renty z tytułu zwiększonych potrzeb potrzeb (m.in. koszty opieki osoby trzeciej, koszty leczenia, rehabilitacji) wystarczy samo istnienie zwiększonych potrzeb jako następstw wypadku.

W konsekwencji powyższego Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony przez nas wyrok sądu II instancji w zaskarżonej części i przekazał sprawę w tej części do ponownego rozpoznania.

Masz pytania, podobną sprawę? – zadzwoń, napisz do nas po bezpłatną konsultację Twojej sprawy.

Strzelbicki_Michal

dr Michał Strzelbicki

radca prawny, założyciel EVENTUM

tel. kom.  510 943 567  

e-mail: mstrzelbicki@eventum.com.p

Mariusz Sadowski

radca prawny

tel. kom. 502 603 736

e-mail: msadowski@eventum.com.pl

Scroll to Top