61 855 24 45

Kto może dochodzić roszczeń z OC przewoźnika?

Osoba uprawniona do dochodzenia od przewoźnika roszczeń odszkodowawczych za szkody w substancji towaru w polskim prawie przewozowym i konwencji CMR

Zasady dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na gruncie prawa przewozowego różnią się od zasad ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym. W szczególności prawo przewozowe (jak i konwencja CMR) nie posługuje się pojęciem poszkodowanego. Podmiotem uprawnionym do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za szkody w substancji towaru wobec przewoźnika jest osoba uprawniona, czyli nadawca bądź odbiorca w zależności od tego, któremu z nich przysługuje prawo do rozporządzania towarem. Na gruncie prawa przewozowego nie ma znaczenia czy podmiot dochodzący roszczeń wobec przewoźnika za szkody w substancji towaru faktycznie poniósł szkodę. Istotne jest jedynie aby osoba dochodząca tych roszczeń znajdowała się w gronie osób uprawnionych w rozumieniu przepisów prawa przewozowego i to zarówno na gruncie polskich jak i międzynarodowych przepisów.

odszkodowanie z OC przewoźnika, odszkodowanie CMRPolskie prawo przewozowe stanowi, iż roszczenia przeciwko przewoźnikowi przysługują nadawcy lub odbiorcy zależnie od tego, któremu z nich przysługuje prawo rozporządzania przesyłką (art. 75 ust. 3 pkt 2 lit b prawa przewozowego). I tak zgodnie z art. 53 prawa przewozowego do momentu wprowadzenia zmian do umowy przewozu przez odbiorcę, przyjęcia przez niego listu przewozowego lub odebrania przesyłki prawo dochodzenia roszczeń przeciwko przewoźnikowi przysługuje nadawcy. Od momentu dokonania jednej z czynności wskazanych powyżej osobą legitymowaną staje się odbiorca. W praktyce w przypadku uszkodzenia przesyłki lub częściowego jej ubytku z roszczeniami wystąpi odbiorca, gdyż stwierdza się je w momencie odbioru. Z kolei, w razie zaginięcia przesyłki najczęściej osobą legitymowaną będzie nadawca.

Konwencja CMR nie reguluje wprost zagadnienia dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec przewoźnika. Jednakże zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie sądów polskich przyjmuje się, iż prawo do odszkodowania za szkody w substancji towaru jest powiązane z prawem do rozporządzania towarem w znaczeniu art. 12 konwencji CMR. Podkreślić jednak należy, iż w orzecznictwie innych państw – stron konwencji CMR kwestia ta jest różnie interpretowana. Zgodnie z art. 12 konwencji CMR prawo rozporządzania przesyłką przysługuje nadawcy, chyba że drugi egzemplarz listu przewozowego został wydany odbiorcy, lub że odbiorca skorzystał z prawa przewidzianego w art. 13 ust. 1, czyli zażądał od przewoźnika wydania za pokwitowaniem listu przewozowego oraz towaru po przybyciu towaru do miejsca przeznaczenia. Od tej bowiem chwili prawo rozporządzania przesyłką przysługuje tylko odbiorcy. W taki sam sposób należy zatem określić krąg osób legitymowanych do dochodzenia roszczeń przeciwko przewoźnikowi. Nadawca zatem ma prawo do wystąpienia przeciwko przewoźnikowi z roszczeniami odszkodowawczymi w powyższym zakresie do momentu zażądania przez odbiorcę wydania mu listu przewozowego i towaru po przybyciu przesyłki do miejsca jej odbioru. Od tej chwili prawo do skierowania ww. roszczeń przeciwko przewoźnikowi przechodzi na odbiorcę.

Bezpłatna ocena sprawy

    Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje