Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Czym się różni odszkodowanie od zadośćuczynienia?

Oba świadczenia mają charakter kompensacyjny, tzn. służą naprawieniu szkody. Różnica polega na tym, że odszkodowanie służy naprawieniu szkody majątkowej, zadośćuczynienie zaś kompensacji szkody niemajątkowej, tzw. krzywdy.

Szkoda majątkowa może mieć postać zarówno rzeczywistej straty (łac. damnum emergens, np. poniesione koszty leczenia, koszt remontu mieszkania po zalaniu, kwota potrzebna na naprawę uszkodzonego auta, wartość ukradzionego pojazdu) albo utraconych korzyści (łac. lucrum cessans, np. utracone lub zmniejszone w okresie zwolnienia zarobki). Naprawieniu szkody majątkowej służy odszkodowanie – kodeks cywilny przewiduje w tym zakresie zasadę pełnego odszkodowania, tzn. osoba poszkodowana winna otrzymać od sprawcy szkody (względnie jego ubezpieczyciela OC) taką kwotę, która wyrówna całkowity uszczerbek w majątku poszkodowanego wynikły z wypadku.

Szkoda niemajątkowa, nazywana także krzywdą, polega natomiast najogólniej mówiąc na negatywnych przeżyciach psychicznych wynikłych z danego zdarzenia. Przeżycia te mogą polegać na bólu, cierpieniu, osamotnieniu, poczuciu nieprzydatności społecznej, zniweczeniu marzeń czy planów). Podstawą przyznania zadośćuczynienia może być uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia wskutek wypadku (art. 445 k.c.), utrata osoby najbliższej (art. 446 par. 4 k.c.) albo naruszenie dóbr osobistych poszkodowanego, takich jak np. więź rodzinna, nietykalność cielesna czy prawa pacjenta (art. 448 k.c.).

Z powyższego wynika, że to samo zdarzenie, np. błąd w leczeniu, może być podstawą do uzyskania zarówno zadośćuczynienia (i to zarówno za krzywdę wywołaną uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia, jak i naruszeniem praw pacjenta), jak i odszkodowania (i to zarówno za szkodę rzeczywistą, jak i z tytułu utraconych korzyści.