Odszkodowanie dla pasażera autobusu, tramwaju, pociągu

Handsome businessman working on the train

Każdego roku w Polsce dochodzi do wypadków komunikacyjnych z udziałem autobusów, tramwajów oraz pociągów, w których wiele osób zostaje rannych, a niekiedy traci życie. Wśród nich znaczną grupę stanowią pasażerowie tych pojazdów, szczególnie narażeni na powstanie szkody na osobie. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi eksperta EVENTUM na najczęstsze pytania o odszkodowanie dla pasażera autobusu, tramwaju lub pociągu który brał udział w wypadku.

Jako pasażer autobusu uczestniczyłem w wypadku – od kogo mi się odszkodowanie?

Injured man at the gym

Odpowiedzialność za szkody na osobie pasażera autobusu powstałe w ruchu drogowym co do zasady ponosi posiadacz (najczęściej właściciel) pojazdu, w którym w chwili wypadku znajdował się pasażer oraz jego ubezpieczyciel w ramach polisy OC pojazdu. Najważniejszym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja zderzenia dwóch lub więcej pojazdów, kiedy to odpowiedzialność ponosi ten kierujący, który spowodował wypadek – to z jego polisy OC będzie wypłacone odszkodowanie. Jeżeli zatem wypadek nie był zderzeniem pojazdów (np. autobus uderzył w drzewo, wpadł do rowu), oraz jeżeli było to zderzenie pojazdów z winy kierowcy autobusu, którego byliśmy pasażerem, odszkodowanie dla pasażera należy nam się z OC tego pojazdu. Jeżeli natomiast braliśmy jako pasażer udział w zderzeniu spowodowanym przez kierującego innym pojazdem, odszkodowania możemy dochodzić z polisy OC jego pojazdu.

Zostałem poszkodowany w wypadku jako pasażer tramwaju albo pociągu – od kogo mi się odszkodowanie?

Pretty, young woman on a streetcar/tramway
Two old yellow trams in Lisbon

Odpowiedzialność za szkody na osobie pasażera tramwaju lub pociągu co do zasady ponosi posiadacz (najczęściej właściciel) pojazdu, w którym w chwili wypadku znajdował się pasażer oraz jego ubezpieczyciel w ramach polisy OC przedsiębiorstwa zajmującego się przewozem osób. Najważniejszym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja zderzenia dwóch lub więcej pojazdów, kiedy to odpowiedzialność ponosi ten, kto spowodował wypadek – to z jego polisy OC będzie wypłacone odszkodowanie. Jeżeli zatem wypadek nie był zderzeniem pojazdów (np. tramwaj gwałtownie zahamował albo ruszył, pociąg wypadł z torów), oraz jeżeli było to zderzenie pojazdów z winy kierującego tramwajem lub pociągiem, którego byliśmy pasażerem, odszkodowanie należy nam się z OC przedsiębiorstwa wykonującego przewóz. Jeżeli natomiast braliśmy jako pasażer udział w zderzeniu spowodowanym przez kierującego innym pojazdem, np. samochodem z którym pociąg się zderzył lub samochodem który wymusił na tramwaju pierwszeństwo, odszkodowania możemy dochodzić z polisy OC tego samochodu.

Sprawa karna w toku, czy muszę czekać na prawomocny wyrok?

railroad junction

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem sądów, brak prawomocnego orzeczenia o winie sprawcy w sprawie karnej nie jest przeszkodą uniemożliwiającą ustalenie odpowiedzialności cywilnej sprawcy za powstanie wypadku. Postępowanie ubezpieczyciela powinno być aktywne i niezależne od prowadzonego przez organy ścigania postępowania karnego, nie może się ograniczyć tylko do sprawdzenia wyniku postępowania karnego lub biernego oczekiwania na jego zakończenie. Co do zasady przesłanki odpowiedzialności karnej są różne od przesłanek odpowiedzialności cywilnej, a tym samym nawet uniewinnienie kierującego nie oznacza automatycznie, iż nie ponosi on odpowiedzialności cywilnej za wypadek. Jeżeli doznaliśmy szkody jako pasażer autobusu, tramwaju lub pociągu, możemy domagać się odszkodowania nawet jeżeli postępowanie karne jest jeszcze w toku, a także nawet jeżeli sprawca zostanie uniewinniony. Odszkodowanie dla pasażera powinno zostać zatem wypłacone nawet jeśli sprawa karna nadal jest w toku.

Co zrobić w razie wypadku i po nim?

letzte fahrt der rügen-bahn
Tram 28 Lisboa

W razie wypadku kierujący samochodem oraz inne osoby biorące udział w wypadku powinny zabezpieczyć miejsce wypadku, udzielić poszkodowanym pierwszej pomocy oraz w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe, straż pożarną lub policję. Gdy na miejsce wypadku została wezwana policja, to warto poprosić policję o wydanie notatki urzędowej o wypadku.Jeśli policja nie ma możliwości wydania notatki bezpośrednio na miejscu wypadku, to zawsze należy uzyskać i zapisać sobie informacje w jakim zakładzie ubezpieczeń pojazd sprawcy ma zawarte ubezpieczenie OC, podstawowe dane osobowe sprawcy wypadku oraz numer rejestracyjny, markę i model samochodu sprawcy, a także ustalić w jakiej komendzie policji będzie możliwie uzyskanie notatki urzędowej o wypadku. Po wypadku należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub oddziałem ratunkowym przy najbliższym szpitalu. Nie powinni Państwo lekceważyć nawet najmniejszych dolegliwości. Podjęcie leczenia jest nieodzowne, aby móc liczyć na uzyskanie odszkodowania, które złagodzi doznaną krzywdę.

Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania dla pasażera?

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK oraz regulacjami kodeksu cywilnego zakład ubezpieczeń ma obowiązek wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie przez poszkodowanego. Więcej o terminach likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania piszemy tutaj.

Jakie roszczenia mi przysługują?

nachdenklicher mann mit gipsbein

Katalog świadczeń przysługujących poszkodowanemu w następstwie szkody osobowej jest szeroki i w zależności od danego stanu faktycznego może obejmować swoim zakresem: zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, zwrot wszelkich kosztów związanych z wypadkiem tj. kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją oraz lepszym odżywianiem poszkodowanego, opieką nad poszkodowanym, transportu poszkodowanego i jego bliskich, adaptacji mieszkania stosownie do potrzeb poszkodowanego, a także przygotowania go do wykonywania nowego zawodu, zwrot utraconych dochodów za okres niesprawności po wypadku skutkujących niemożnością wykonywania pracy (prowadzenia działalności), rentę uzupełniającą, która ma stanowić wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku.

***

Business people shaking hands

Sprawy odszkodowawcze nie są proste, wymagają rozległej, dogłębnej znajomości prawa, a ubezpieczyciele często mnożą przeszkody, przedłużają terminy i często nie wypłacają pełnych odszkodowań. Zwracając się o pomoc do specjalisty wyrównujecie Państwo swoje szanse w starciu z prawnikami ubezpieczyciela o uzyskanie należnych Państwu pieniędzy. Zyskują także Państwo czas i spokój, który straciliby Państwo na utarczki z ubezpieczycielem.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o naszej ofercie dochodzenia odszkodowania za wypadek.

Pod poniższymi linkami znajdziesz informacje, które mogą Cię zainteresować:

poradnik – rodzaje ubezpieczeń i świadczeń z ubezpieczenia,

zadośćuczynienie za obrażenia ciała, ból i cierpienie,

trwały uszczerbek na zdrowiu,

przedawnienie roszczeń o odszkodowanie,

Centrum Pomocy Poszkodowanym.

Lisbon's Gloria funicular

 

Scroll to Top