Odszkodowanie dla pasażera samochodu lub motocykla

Odszkodowanie dla pasażera samochodu lub motocykla

Executive businesswoman work laptop car backseat

Każdego roku w Polsce dochodzi do kilkudziesięciu tysięcy wypadków komunikacyjnych, w których dziesiątki tysięcy osób zostaje rannych, a kilka tysięcy ginie. Wśród nich znaczną grupę stanowią pasażerowie pojazdów: samochodów oraz motocykli. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęstsze pytania o odszkodowanie dla poszkodowanego pasażera samochodu lub motocykla.

Jako pasażer samochodu uczestniczyłem w wypadku – od kogo mi się odszkodowanie?

Schild Unfallschwerpunkt

Odpowiedzialność za szkody na osobie pasażera pojazdu powstałe w ruchu drogowym co do zasady ponosi posiadacz (najczęściej właściciel) pojazdu, w którym w chwili wypadku znajdował się pasażer oraz jego ubezpieczyciel w ramach polisy OC pojazdu. Najważniejszym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja zderzenia dwóch lub więcej pojazdów, kiedy to odpowiedzialność ponosi ten kierujący, który spowodował wypadek – to z jego polisy OC będzie płacone odszkodowanie. Jeżeli zatem wypadek nie był zderzeniem pojazdów (np. samochód uderzył w drzewo, motocykl wywrócił się), oraz jeżeli było to zderzenie pojazdów z winy kierowcy pojazdu, którego byliśmy pasażerem, odszkodowanie należy nam się z OC tego pojazdu. Jeżeli natomiast braliśmy jako pasażer udział w zderzeniu spowodowanym przez kierującego innym pojazdem, odszkodowania możemy dochodzić z polisy OC jego pojazdu.

Sprawa karna w toku, czy muszę czekać na prawomocny wyrok?

wooden gavel and books on wooden table,on brown background

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem sądów, brak prawomocnego orzeczenia o winie sprawcy w sprawie karnej nie jest przeszkodą uniemożliwiającą ustalenie odpowiedzialności cywilnej sprawcy za powstanie wypadku. Postępowanie ubezpieczyciela powinno być aktywne i niezależne od prowadzonego przez organy ścigania postępowania karnego, nie może się ograniczyć tylko do sprawdzenia wyniku postępowania karnego lub biernego oczekiwania na jego zakończenie. Co do zasady przesłanki odpowiedzialności karnej są różne od przesłanek odpowiedzialności cywilnej, a tym samym nawet uniewinnienie kierującego nie oznacza automatycznie, iż nie ponosi on odpowiedzialności cywilnej za wypadek. Jeżeli doznaliśmy szkody jako pasażer samochodu albo motocykla, możemy domagać się odszkodowania nawet jeżeli postępowanie karne jest jeszcze w toku, a także nawet jeżeli sprawca zostanie uniewinniony.

Sprawca wypadku kierujący innym pojazdem, z którym się zderzyliśmy, nie miał wykupionej polisy OC – czy dostanę odszkodowanie?

Driver Suffering From Whiplash After Traffic Collision

W tego typu sytuacjach roszczenia poszkodowanych zaspokaja specjalnie w tym celu powołana instytucja jaką jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) z siedzibą w Warszawie. Do zadań Funduszu m.in. należy zaspokajanie roszczeń z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody na osobie powstałe na terytorium Polski, gdy posiadacz zidentyfikowanego pojazdu mechanicznego, którego ruchem szkodę tę wyrządzono, nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Sprawca wypadku kierujący innym pojazdem, z którym się zderzyliśmy, był pijany – co wtedy?

Gdy kierowca pojazdu był nietrzeźwy, zakład ubezpieczeń w którym samochód ma polisę OC, nie może z tego powodu odmówić nam wypłaty odszkodowania. Po wypłacie odszkodowania zakład ubezpieczeń ma natomiast prawo zwrócić się do sprawcy, który spowodował wypadek w stanie nietrzeźwości z regresem tj. z żądaniem zwrotu wszelkich wypłaconych odszkodowań.

Sprawca wypadku kierujący pojazdem, którego byłem pasażerem, był pijany – czy dostanę odszkodowanie?

Alkohol am Steuer, Verkehrskontrolle, Sicherheit, Schild

Okoliczność, że kierujący pojazdem, którego byliśmy pasażerem i który spowodował wypadek był pijany nie wyłącza odpowiedzialności ubezpieczyciela z OC pojazdu – nadal możemy dochodzić odszkodowania. Jeżeli jednak ubezpieczyciel udowodni, że podejmując jazdę w roli pasażera wiedzieliśmy o nietrzeźwości kierowcy oraz że nietrzeźwość kierującego miała wpływ na powstanie wypadku, wówczas ubezpieczyciel może uznać, że przyczyniliśmy się do naszej szkody, a w konsekwencji proporcjonalnie zredukować wysokość przyznanego nam odszkodowania. Jest to jeden z głównych argumentów (poza troską o własne zdrowie i życie oraz zdrowie i życie innych), dla których jazda z pijanym kierowcą nie jest rozsądna i powinniśmy się jej wystrzegać.

Co zrobić w razie wypadku i po nim?

A moving ambulance on it''s way to a crash site.

W razie wypadku kierujący samochodem oraz inne osoby biorące udział w wypadku powinny zabezpieczyć miejsce wypadku, udzielić poszkodowanym pierwszej pomocy oraz w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe, straż pożarną lub policję. Gdy na miejsce wypadku została wezwana policja, to warto poprosić policję o wydanie notatki urzędowej o wypadku.Jeśli policja nie ma możliwości wydania notatki bezpośrednio na miejscu wypadku, to zawsze należy uzyskać i zapisać sobie informacje w jakim zakładzie ubezpieczeń pojazd sprawcy ma zawarte ubezpieczenie OC, podstawowe dane osobowe sprawcy wypadku oraz numer rejestracyjny, markę i model samochodu sprawcy, a także ustalić w jakiej komendzie policji będzie możliwie uzyskanie notatki urzędowej o wypadku. Po wypadku należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub oddziałem ratunkowym przy najbliższym szpitalu. Nie powinni Państwo lekceważyć nawet najmniejszych dolegliwości. Podjęcie leczenia jest nieodzowne, aby móc liczyć na uzyskanie odszkodowania, które złagodzi doznaną krzywdę.

Wypadek oraz jego konsekwencje wraz z roszczeniami należy zgłosić do zakładu ubezpieczeń, w którym pojazd sprawcy ma zawarte ubezpieczenie OC, względnie do UFG za pośrednictwem wybranego zakładu ubezpieczeń.

Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania?

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK zakład ubezpieczeń ma obowiązek wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie przez poszkodowanego.

Jakie roszczenia mi przysługują?

Young man with broken arm in hospital lot

Katalog świadczeń przysługujących poszkodowanemu w następstwie szkody osobowej jest szeroki i w zależności od danego stanu faktycznego. Odszkodowanie dla pasażera samochodu może obejmować swoim zakresem: zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, zwrot wszelkich kosztów związanych z wypadkiem tj. kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją oraz lepszym odżywianiem poszkodowanego, opieką nad poszkodowanym, transportu poszkodowanego i jego bliskich, adaptacji mieszkania stosownie do potrzeb poszkodowanego, a także przygotowania go do wykonywania nowego zawodu, zwrot utraconych dochodów za okres niesprawności po wypadku skutkujących niemożnością wykonywania pracy (prowadzenia działalności), rentę uzupełniającą, która ma stanowić wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku.

***

Business people shaking hands

Sprawy odszkodowawcze nie są proste, wymagają rozległej, dogłębnej znajomości prawa, a ubezpieczyciele często mnożą przeszkody, przedłużają terminy i często nie wypłacają pełnych odszkodowań. Zwracając się o pomoc do specjalisty wyrównujecie Państwo swoje szanse w starciu z prawnikami ubezpieczyciela o uzyskanie należnych Państwu pieniędzy. Zyskują także Państwo czas i spokój, który straciliby Państwo na utarczki z ubezpieczycielem.

Kliknij tutaj, aby poznań naszą ofertę dochodzenia odszkodowania za szkodę na osobie. Tutaj natomiast piszemy, jakie mamy sukcesy w podobnych sprawach.

Jeśli interesują Cię podobne tematy, pod linkami poniżej znajdziesz nasze opracowania:

odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu,

zadośćuczynienie,

porady eksperta – odpowiedzi na pytania dotyczące odszkodowań,

karta praw poszkodowanego,

zamiana renty na jednorazowe odszkodowanie,

Scroll to Top