Odszkodowanie za ciężki wypadek przy pracy

Ciężki wypadek przy pracy, śmiertelny wypadek przy pracy oraz zbiorowy wypadek przy pracy to trzy szczególne kategorie wypadków, wyróżniane przez przepisy prawa. Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, podstawą wyodrębnienia wymienionych rodzajów wypadków jest skutek, jaki wywołują. Dowiedz się, czy przysługuje Ci odszkodowanie za ciężki wypadek przy pracy.

CZYM SĄ CIĘŻKIE WYPADKI PRZY PRACY?

Ciężki wypadek przy pracy to wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, ewentualnie inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu. To także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała. Jako ciężkie uszkodzenie ciała przepisy kwalifikują takie następstwa jak utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej. Inne uszkodzenia ciała, naruszające podstawowe funkcje organizmu, to np. poważny uraz czaszkowo-mózgowy, rozległe oparzenia, uraz jamy brzusznej skutkujący koniecznością usunięcia niektórych narządów czy ich części itp.

JAK STWIERDZIĆ CZY TO CIĘŻKI WYPADEK?

Wielokrotnie to, czy wypadek, do którego doszło, ma charakter wypadku ciężkiego, jest oczywiste już w chwili jego zajścia. Ponieważ jednak kryteria wyróżniania ciężkiego wypadku przy pracy nie zawsze są jednoznaczne, a część z nich odnosi się do skutków wypadku, które ujawnić się mogą po znacznym czasie (np. całkowita lub częściowa niezdolność do pracy), niejednokrotnie niezbędne jest w tym zakresie uzyskanie opinii lekarza. Jego pisemna opinia stanowi załącznik do protokołu wypadku przy pracy.

Kwestia, czy wypadek przy pracy był wypadkiem ciężkim, ma istotne znaczenie dla ustalenia obowiązków pracodawcy. Zgodnie z art. 234 § 2 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego terytorialnie, ze względu na miejsce zdarzenia, okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy. Należy także zawiadomić o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, a mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy. Obowiązek ten jest podyktowany zamiarem zapewnienia, aby interesy osób poszkodowanych w ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych wypadkach przy pracy były należycie zabezpieczone, a okoliczności tych wypadków ustalone przez niezależne od pracodawcy organy i służby państwowe. Co do zasady bowiem w razie wypadku przy pracy to pracodawca i podległe mu służby prowadzą postępowanie wypadkowe, co niekiedy może rodzić ryzyko “naginania” ustaleń dotyczących okoliczności i przyczyn wypadku na korzyść pracodawcy, a na niekorzyść poszkodowanego pracownika. Dotyczy to zwłaszcza wypadków poważnych, co do których pracodawcy grozić mogą poważne sankcje natury finansowej, a nawet odpowiedzialność karna.

JAK WYSOKIE SĄ ODSZKODOWANIA ZA CIĘŻKIE WYPADKI PRZY PRACY?

Z drugiej strony jednak, jak chodzi o zakres czy wysokość przysługującego pracownikowi z tytułu wypadku przy pracy odszkodowania, kwalifikacja wypadku jako wypadek ciężki albo lekki ma znaczenie jedynie formalne. Warto pamiętać, że tzw. jednorazowe odszkodowanie z ZUS przysługuje w wysokości proc. uszczerbku na zdrowiu, określonego w stosowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych tabeli. Tabela ta stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania. Wysokość odszkodowania z ZUS wynika zatem z konkretnych urazów, jakich poszkodowany pracownik doznał wskutek wypadku, a nie z tego, czy wypadek zakwalifikowano jako ciężki, czy lekki. Oznacza to, że chociaż rodzaj doznanych urazów i kwalifikacja wypadku jako ciężkiego pozostają w pewnym związku, to nie znaczy to automatycznie, że  uznanie wypadku za ciężki przełoży się na wyższe odszkodowanie. Również wysokość przyznawanej przez ZUS renty zależy od tego, czy nasza niezdolność do pracy ma charakter całkowity, czy częściowy oraz od wysokości naszych dochodów, ale nie od tego, czy wypadek został zakwalifikowany jako ciężki, czy nie.

Podobnie, jak chodzi o dochodzenie odszkodowania z OC pracodawcy, kwalifikacja wypadku jako ciężkiego ma drugorzędne znaczenie. Dla ustalenia wysokości zadośćuczynienia za krzywdę podstawową kwestią jest rozmiar doznanej przez poszkodowanego krzywdy, tzn. bólu, cierpienia i dalszych negatywnych następstw zdrowotnych i życiowych wynikających z wypadku. Z kolei dla ustalenia wysokości odszkodowania, istotne znaczenie ma rozmiar poniesionej przez osobę poszkodowaną szkody. Liczy się więc wysokość kosztów leczenia i rehabilitacji, dojazdów związanych z leczeniem, opieki osób trzecich czy utraconych dochodów. Jeżeli zatem wypadek, któremu ulegliśmy, jest w naszej ocenie wypadkiem ciężkim, a pracodawca nie chce go w ten sposób zakwalifikować, nie będzie to automatycznie oznaczać, że z tytułu tego wypadku otrzymamy niższe odszkodowanie. Dla ustalenia kwoty i zakresu odszkodowania liczą się rzeczywiste następstwa wypadku, a nie sposób, w jaki oceni je pracodawca.

POMAGAMY UZYSKAĆ ODSZKODOWANIE ZA CIĘŻKI WYPADEK PRZY PRACY

Chciałbyś skorzystać z fachowej pomocy prawnej specjalisty do spraw odszkodowań? Nasi prawnicy, radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw o odszkodowanie za skutki wypadków przy pracy, pomogą ocenić, jakie masz szanse na odszkodowanie z ZUS. Podpowiedzą Ci również, jakie jeszcze roszczenia Ci przysługują i jakich dokumentów potrzebujesz. Ocenią, czy poza odszkodowaniem z ZUS, możesz liczyć także na inne świadczenia, np. odszkodowania i zadośćuczynienie z OC pracodawcy. Prześlij nam skan protokołu wypadku przy pracy, abyśmy mogli ocenić Twoją sytuację. Weryfikacja sprawy pod kątem możliwości jej prowadzenia przez nas jest całkowicie bezpłatna!

Strzelbicki_Michal

dr Michał Strzelbicki

radca prawny, założyciel EVENTUM

tel. kom.  510 943 567
 
e-mail: mstrzelbicki@eventum.com.pl

Mariusz Sadowski

radca prawny

tel. kom. 502 603 736

e-mail: msadowski@eventum.com.pl

Kliknij tutaj i dowiedz się więcej o naszej pomocy w dochodzeniu odszkodowań za wypadki przy pracy.

Przykładowe sukcesy Kancelarii EVENTUM w sprawach o odszkodowanie za wypadek przy pracy kliknij tutaj.

Pod linkami poniżej znajdziesz więcej informacji na podobne tematy:

odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu,

odszkodowanie za wypadek przy pracy od pracodawcy i z ZUS,

odszkodowanie za wypadek w wejściu do pracy,

odszkodowanie za amputację palców, ręki, nogi,

odszkodowanie za utratę wzroku,

odszkodowanie za utratę słuchu,

wypadek w gospodarstwie rolnym,

odszkodowanie z ubezpieczenia na życie,

przedawnienie roszczeń o odszkodowanie,

przyczynienie poszkodowanego do szkody,

zamiana renty na jednorazowe odszkodowanie.

Scroll to Top