Odszkodowanie dla potrąconego rowerzysty

odszkodowanie-potrącenie-rowerzysty

Nadmierna prędkość oraz brak ostrożności kierujących pojazdami stanowi główne zagrożenie dla niechronionych użytkowników dróg: pieszych i rowerzystów. W miastach i małych miejscowościach ponad 85% kierowców przekracza dozwoloną prędkość – mimo obowiązującego ograniczenia do 50 km/h średnia prędkość pojazdów przejeżdżających przez niewielkie miejscowości to 76 km/h. Stanowi to śmiertelne zagrożenie zwłaszcza dla niechronionych uczestników ruchu – przy potrąceniu przez pojazd jadący z prędkością  50 km/h (po hamowaniu) prawdopodobieństwo śmierci rowerzysty wynosi aż 90%. Potrącenie przez pojazd jadący z prędkością zaledwie 30 km/h porównać można do upadku z wysokości prawie 4 metrów, z prędkością 60 km/h – upadku z 14,5 metra, tj. z 5. piętra. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęstsze pytania o odszkodowanie dla rowerzysty.

Zostałem potrącony przez samochód – kiedy należy mi się odszkodowanie?

Odpowiedzialność za szkody powstałe w ruchu drogowym określa przepis art. 436 k.c. Zgodnie z nim, posiadacz pojazdu odpowiada za szkody nim wyrządzone rowerzystom na zasadzie ryzyka. W takim przypadku (zasada ryzyka) przyjmuje się, że kierowca zawsze jest odpowiedzialny za zaistniałą szkodę, chyba że istnieją tzw. przesłanki egzoneracyjne, wyłączające jego odpowiedzialność: siła wyższa, wyłączna wina osoby trzeciej lub wyłączna wina samego poszkodowanego. Podsumowując, jeżeli jako rowerzysta doznamy jakiegoś uszczerbku w wyniku wypadku z udziałem samochodu, wtedy nie musimy udowadniać, że kierowca ponosi winę za zaistniałe zdarzenie i szkodę, ponieważ ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.

Sprawa karna w toku, czy muszę czekać na prawomocny wyrok?

Skoro jak wyżej wskazano, wina kierowcy nie jest warunkiem jego odpowiedzialności cywilnej, brak prawomocnego orzeczenia o winie sprawcy nie jest przeszkodą uniemożliwiającą ustalenie odpowiedzialności cywilnej sprawcy za powstanie wypadku. Postępowanie ubezpieczyciela powinno być aktywne i niezależne od prowadzonego przez organy ścigania postępowania karnego. Postępowanie ubezpieczyciela nie może się ograniczyć tylko do sprawdzenia wyniku postępowania karnego, ale winno być aktywne i samodzielne. Co do zasady przesłanki odpowiedzialności karnej są różne od przesłanek odpowiedzialności cywilnej, a tym samym nawet uniewinnienie kierującego nie oznacza automatycznie, iż nie ponosi on odpowiedzialności cywilnej za wypadek. Jeżeli doznaliśmy szkody jako rowerzysta, możemy domagać się odszkodowania nawet jeżeli postępowanie karne jest jeszcze w toku, a także nawet jeżeli sprawca zostanie uniewinniony. Odszkodowanie dla rowerzysty powinno być więc wypłacone pomimo trwającej sprawy karnej.

Sprawca nie został ustalony albo nie miał wykupionej polisy OC – czy odszkodowanie dla rowerzysty jest należne?

W tego typu sytuacjach roszczenia poszkodowanych zaspokaja specjalnie w tym celu powołana instytucja jaką jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) z siedzibą w Warszawie. Do zadań Funduszu m.in. należy zaspokajanie roszczeń z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody na osobie powstałe na terytorium Polski, gdy szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem, a nie ustalono ich tożsamości, a także gdy posiadacz zidentyfikowanego pojazdu mechanicznego, którego ruchem szkodę tę wyrządzono, nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Odszkodowanie dla rowerzysty będzie zatem wypłacone przez UFG.

Kierowca samochodu był pijany – czy wpływa to na odszkodowanie dla potrąconego rowerzysty?

Gdy kierowca pojazdu był nietrzeźwy, zakład ubezpieczeń w którym samochód ma polisę OC, nie może z tego powodu odmówić na wypłaty odszkodowania. Po wypłacie odszkodowania zakład ubezpieczeń ma natomiast prawo zwrócić się do sprawcy, który spowodował wypadek w stanie nietrzeźwości z regresem tj. z żądaniem zwrotu wszelkich wypłaconych odszkodowań.

Co zrobić w razie wypadku i po nim?

W razie wypadku kierujący samochodem oraz inne osoby biorące udział w wypadku powinny zabezpieczyć miejsce wypadku, udzielić poszkodowanym pierwszej pomocy oraz w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe, straż pożarną lub policję. Gdy na miejsce wypadku została wezwana policja, to warto poprosić policję o wydanie notatki urzędowej o wypadku.Jeśli policja nie ma możliwości wydania notatki bezpośrednio na miejscu wypadku, to zawsze należy uzyskać i zapisać sobie informacje w jakim zakładzie ubezpieczeń pojazd sprawcy ma zawarte ubezpieczenie OC, podstawowe dane osobowe sprawcy wypadku oraz numer rejestracyjny, markę i model samochodu sprawcy, a także ustalić w jakiej komendzie policji będzie możliwie uzyskanie notatki urzędowej o wypadku. Po wypadku należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub oddziałem ratunkowym przy najbliższym szpitalu. Nie powinni Państwo lekceważyć nawet najmniejszych dolegliwości. Podjęcie leczenia jest nieodzowne, aby móc liczyć na uzyskanie odszkodowania, które złagodzi doznaną krzywdę.

Wypadek oraz jego konsekwencje wraz z roszczeniami należy zgłosić do zakładu ubezpieczeń, w którym pojazd sprawcy ma zawarte ubezpieczenie OC, względnie do UFG za pośrednictwem wybranego zakładu ubezpieczeń.

Ile czasu ma ubezpieczyciel aby wypłacić odszkodowanie dla potrąconego rowerzysty?

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK zakład ubezpieczeń ma obowiązek wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie przez poszkodowanego.

Jakie roszczenia mi przysługują?

Katalog świadczeń przysługujących poszkodowanemu w następstwie szkody osobowej jest szeroki i w zależności od danego stanu faktycznego może obejmować swoim zakresem: zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, zwrot wszelkich kosztów związanych z wypadkiem tj. kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją oraz lepszym odżywianiem poszkodowanego, opieką nad poszkodowanym, transportu poszkodowanego i jego bliskich, adaptacji mieszkania stosownie do potrzeb poszkodowanego, a także przygotowania go do wykonywania nowego zawodu, zwrot utraconych dochodów za okres niesprawności po wypadku skutkujących niemożnością wykonywania pracy (prowadzenia działalności), rentę uzupełniającą, która ma stanowić wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku. Ponadto mamy prawo do odszkodowania w zakresie kosztów naprawy uszkodzonego roweru.

***

Sprawy odszkodowawcze nie są proste, wymagają rozległej, dogłębnej znajomości prawa, a ubezpieczyciele często mnożą przeszkody, przedłużają terminy i często nie wypłacają pełnych odszkodowań. Zwracając się o pomoc do specjalisty wyrównujecie Państwo swoje szanse w starciu z prawnikami ubezpieczyciela o uzyskanie należnych Państwu pieniędzy. Zyskują także Państwo czas i spokój, który straciliby Państwo na utarczki z ubezpieczycielem.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o naszej ofercie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na tematy związane z odszkodowaniami, kliknij jeden z linków poniżej:

przedawnienie roszczeń o odszkodowanie,

przyczynienie poszkodowanego do szkody – na czym polega i jakie są jego skutki,

czy warto mieć kilka polis ubezpieczenia NNW albo na życie?

zadośćuczynienie, odszkodowanie i renta po wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

Scroll to Top