Odszkodowanie za pożar

odszkodowanie za szkodę pożarową

W naszej praktyce prowadziliśmy już kilkadziesiąt spraw związanych z dochodzeniem odszkodowania za pożar. Z jakimi problemami zgłaszali się do nas Klienci?

Odszkodowanie za szkody pożarowe najczęściej możliwe jest do uzyskania z własnej polisy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych osoby poszkodowanej, rzadziej z ubezpieczenia OC sprawcy pożaru. Oznacza to, że warunkiem uzyskania odszkodowania będzie brak jakiegokolwiek wyłączenia odpowiedzialności, które ubezpieczyciele zamieszczają w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU) od ognia. Na jakie klauzule z OWU powołują się towarzystwa ubezpieczeniowe, by nie wypłacić odszkodowania za pożar?

Zdecydowanie najczęściej przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania za pożar jest brak po stronie ubezpieczonego wymaganych przepisami prawa budowlanego regularnych przeglądów ubezpieczonej nieruchomości (domu, mieszkania). Chodzić tu może o przegląd instalacji gazowej (wymagany zasadniczo raz w roku), przegląd instalacji elektrycznej (raz na 5 lat bądź po wykonaniu przeróbek instalacji) przegląd kominiarski (zasadniczo raz w roku), czyszczenie kominów odprowadzających dym z pieców na paliwo stałe, np. kominków (wymagane co 3 miesiące eksploatacji kominka). Warto jednak pamiętać, że brak przeglądu danej instalacji może być tylko wtedy podstawą odmowy wypłaty odszkodowania, gdy to właśnie wadliwe działanie tej instalacji było przyczyną pożaru.

Drugą najczęstszą przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania za szkody pożarowe jest niezgodność budynku z przepisami prawa budowlanego, projektem budynku, pozwoleniem na budowę czy nawet samowola budowlana. W tym kontekście pamiętać należy, że odmowa wypłaty odszkodowania z polisy ubezpieczenia od ognia możliwa jest tylko, jeżeli do szkody doszło z winy albo wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczonego. Tymczasem ubezpieczeni właściciele nieruchomości często nie zdają sobie nawet sprawy, że budynek nie spełnia wymogów prawa budowlanego, jest wzniesiony wadliwie lub niezgodnie z projektem czy bez wymaganych projektów, opinii, zatwierdzeń bądź zgód.

Kolejną przyczyną odmowy może być niezastosowanie się ubezpieczonego do wymogów OWU po wystąpieniu szkody, np. przystąpienie do usuwania skutków pożaru przed dokonaniem oględzin przez rzeczoznawcę ubezpieczyciela albo zbyt późne powiadomienie ubezpieczyciela o szkodzie pożarowej.

Wskazane wyżej przyczyny odmowy wypłaty odszkodowania za pożar nie są jedynymi – ubezpieczyciele są w tym zakresie szczególnie kreatywni. Widzieliśmy już nawet odmowy, w których ubezpieczyciel twierdził, że chociaż sprzęt i meble uległy spaleniu, to nie był to pożar, jak również polisy ubezpieczenia od pożaru, które nie obejmowały szkód związanych ze skutkami akcji gaśniczej, a skoro meble, ściany i podłogi nie spłonęły, a zostały zalane wodą z akcji gaśniczej, to odszkodowanie nie przysługuje…

Innym jeszcze problemem jest wysokość odszkodowania – nawet jeśli ubezpieczyciel przyjmie odpowiedzialność i wypłaci odszkodowanie, to i tak najczęściej jest ono zaniżone, np. wskutek pominięcia szeregu zniszczeń, wyłączenia skutków akcji gaśniczej czy zastosowania tzw. zasady proporcji wynikającej z niedoubezpieczenia. W takich przypadkach również staramy się pomóc.

Nasze doświadczenie pokazuje, że w przypadku szkody pożarowej w kontakcie z ubezpieczycielem należy zachować szczególną ostrożność. Warto zatem skontaktować się z prawnikiem specjalizującym się w dochodzeniu odszkodowań niezwłocznie po powstaniu szkody. Nasi eksperci dysponują wiedzą, doświadczeniem, a także umiejętnościami niezbędnymi do prowadzenia negocjacji z ubezpieczycielem lub postępowania sądowego. Skontaktuj się z nami lub odwiedź nasze biuro w sercu Poznania. Zapraszamy.

Przeczytaj jak uzyskaliśmy dla naszego Klienta dodatkowy milion złotych odszkodowania za szkodę pożarową: » Milion złotych odszkodowania za pożar – EVENTUM Odszkodowania

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

Kancelaria Prawna EVENTUM

r. pr. Mariusz Sadowski, r. pr. dr Michał Strzelbicki s.c.

ul. Solna 27/8, 61-736 Poznań

tel. 510-943-567 , 502-603-736 , 61-855-24-45

e-mail: biuro@eventum.com.pl