Ubezpieczenie na urlop, wakacje, wyjazd zagraniczny w czasach koronawirusa

Ubezpieczenie na urlop, wakacje, wyjazd zagraniczny w czasach epidemii koronawirusa

Dobre ubezpieczenie na wyjazd zagraniczny jest rzeczą ważną, ale nie prostą. Wybuch epidemii koronawirusa spowodował, że wiele osób przebywający zagranicą znalazło się w bardzo trudnej sytuacji. Zamknięcie granic oznacza poważne ograniczenia w transporcie – odwołane loty, zamknięte trasy kolejowe, wielogodzinne kolejki na przejściach granicznych. Wiele państw wprowadziło okresy przymusowej kwarantanny, obejmując nimi nie tylko osoby przekraczające granicę, ale także np. zajmujące pokój w hotelu, w którym stwierdzono wystąpienie koronawirusa. Niestety, wiele podróżujących osób zostało zarażonych, co zmusiło je do natychmiastowego podjęcia leczenia. Wszystkie te sytuacje spowodowały, że plany podróżujących osób musiały ulec poważnym zmianom – wydłużyły się czasy pobytu, pojawiła konieczność opłacenia leczenia czy poniesienia dodatkowych kosztów alternatywnego sposobu powrotu do kraju.

Epidemia koronawirusa pokazuje także, jak ważne jest posiadanie w podróży dobrego ubezpieczenia (i jakie możemy mieć problemy, jeśli nasze ubezpieczenie takie nie jest). Ale czym tak naprawdę jest dobre ubezpieczenie na wyjazd zagraniczny? Na co zwrócić uwagę, wykupując polisę ubezpieczenia na wyjazd zagraniczny? Poniżej kilka pytań i odpowiedzi, które mogą pomóc uniknąć poważnych problemów – nie tylko w czasach epidemii koronawirusa, ale podczas każdego zagranicznego wyjazdu.

Jak wybrać ubezpieczenie na wyjazd zagraniczny?

ubezpieczenie hulajnogi elektrycznejNa rynku dostępnych jest wiele polis ubezpieczenia na zagraniczny wyjazd. Różnią się one bardzo wieloma parametrami, spośród których tym, na który większość osób zwraca uwagę, jest składka. Traktowanie wysokości składki jako kryterium wyboru ubezpieczenia na wyjazd zagraniczny jest w naszej ocenie poważnym błędem. Na takiej zasadzie równie dobrze nie ubezpieczajmy się w ogóle – zapłacimy wtedy najniższą możliwą składkę, tzn. zero zł.

W ubezpieczeniu na wyjazd zagraniczny nie chodzi przecież o to, żeby wydać pieniądze na składkę, ale o to, by w razie nieprzewidzianej, trudnej sytuacji podczas naszego wyjazdu, uzyskać od ubezpieczyciela realną pomoc. Z tego względu, wybierając ubezpieczenie na wyjazd, należy brać pod uwagę następujące parametry: zakres ubezpieczenia, wysokość sum gwarancyjnych, zakres wyłączeń odpowiedzialności. Przyjrzyjmy się każdemu z tych elementów i ustalmy, na co dokładnie warto zwrócić uwagę.

Zakres polisy ubezpieczenia na wyjazd zagraniczny

Puntem wyjścia jest decyzja, w jakim zakresie chcemy się ubezpieczyć. Polisy ubezpieczenia na wyjazd zagraniczny najczęściej obejmują zwrot kosztów leczenia. Sprawdźmy jednak, na czym dokładnie ma to polegać – czy ubezpieczyciel wprost sfinansuje nasze koszty (opcja lepsza dla nas), czy jedynie zobowiąże się do ich zwrotu, np. na podstawie przedłożonych przez nas rachunków (co oznacza, że pomimo posiadania ubezpieczenia, to my będziemy musieli wykładać pieniądze na leczenie. Nadto warto zwrócić uwagę, czy zwracane są także koszty zakupu np. zaopatrzenia ortopedycznego (kule, wózek), koszty transportu związanego z leczeniem (np. transport helikopterem ze stoku) a razie śmierci – koszty transportu zwłok do kraju. W kontekście epidemii koronawirusa warto ustalić także, czy polisa zapewni nam zwrot kosztów przebywania w kwarantannie.

Wreszcie należy pamiętać (co często jest źródłem rozczarowań klientów), że polisa kosztów leczenia zagranicznego obejmuje zazwyczaj wyłącznie koszty takiego leczenia, które jest niezbędne dla ustabilizowania stanu zdrowia osoby ubezpieczonej i przygotowania jej do powrotu do kraju (gdzie będzie dalej leczona już na NFZ, względnie prywatnie, ale już poza ubezpieczeniem). Osoby, które planują długotrwały pobyt zagraniczny, związany np. ze studiami albo pracą, powinny pomyśleć o odpowiednim rozszerzeniu ubezpieczenia, tak by obejmowało ono także leczenie w całości prowadzone zagranicą.

assistance podczas wyjazdu zagranicznegoKolejnym świadczeniem, które może być objęte naszą polisą, jest assistance. Zakres tego rodzaju ubezpieczenia może być bardzo różny. Najogólniej polega ono na tym, że ubezpieczyciel organizuje dla nas pewne usługi (np. transport, pomoc tłumacza albo prawnika, możliwość przedłużenia pobytu albo szybszego powrotu do kraju, a nawet zapewnienia nam środków pieniężnych potrzebnych za zaspokojenie podstawowych potrzeb), względnie pokrywa albo zwraca ich koszty. Zasadniczo, im szerszy wachlarz usług assistance, tym lepiej. Zwróćmy przy tym uwagę, czy poza nami objęte assistance będą także inne osoby, które z nami podróżują. Często zdarza się bowiem, że np. w razie choroby dziecka konieczny jest transport czy przedłużenie pobytu także dla rodziców czy innych członków rodziny – konieczność powrotu części rodziny do kraju nie jest tym, co chcielibyśmy przeżywać podczas wymarzonego urlopu. Dobre ubezpieczenie na wyjazd zagraniczny chroni całą rodzinę w trudnej sytuacji.

Prawie każda polisa ubezpieczenia na wyjazd zagraniczny obejmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ubezpieczenie to działa standardowo – w razie doznania uszkodzenia ciała, najczęściej po zakończeniu leczenia możemy wystąpić do ubezpieczyciela o wypłatę świadczenia. Świadczenie wyliczane jest w ten sposób, że ubezpieczyciel wylicza % uszczerbku na naszym zdrowiu i odnosi ten % do sumy ubezpieczenia, wynikającej z polisy. W tym zakresie, dokonując wyboru ubezpieczenia, warto zwrócić uwagę, aby tabela % uszczerbku na zdrowiu, która będzie miała zastosowanie w naszej polisie (każdy ubezpieczyciel może mieć inną tabelę), była możliwie szeroka i obejmowała jak największą liczbę rozmaitych uszczerbków.

Kolejnym elementem dobrego ubezpieczenia na wyjazd zagraniczny jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC). Nigdy nie wiemy, czy podczas wyjazdu nie zdarzy nam się wyrządzić komuś szkody. Możemy zderzyć się z innym narciarzem na stoku czy uszkodzić cudzy sprzęt fotograficzny. Polisa ubezpieczenia OC ochroni nas w ten sposób, że odszkodowanie za nas zapłaci nasz ubezpieczyciel.

Wreszcie, warto pomyśleć także o ubezpieczeniu posiadanego przez nas mienia, tzn. bagażu, sprzętu elektronicznego czy fotograficznego. Zwróćmy jednak uwagę, że tego rodzaju ubezpieczenia najczęściej ograniczone są szeregiem warunków i obostrzeń, które potrafią skutecznie zmniejszyć nasze szanse na uzyskanie jakiegokolwiek odszkodowania.

Wysokość sum gwarancyjnych

W tym zakresie sprawa jest prosta – im wyższa suma ubezpieczenia, tym lepiej dla nas. W ubezpieczeniu kosztów leczenia, ubezpieczeniu OC oraz ubezpieczeniu mienia suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela, tzn. kwotę, po przekroczeniu której ubezpieczenie „przestaje działać”. Warto mieć na uwadze, że koszty leczenia zagranicą mogą być bardzo wysokie, sięgać setek tysięcy dolarów czy euro, zwłaszcza gdybyśmy wymagali specjalistycznego transportu do odległego szpitala albo hospitalizacji np. na OIOM. Taka sytuacja, w razie wyczerpania sumy ubezpieczenia, może nas wpędzić w długi, z których nie wyjdziemy do końca życia. Oczywiście, mało prawdopodobnym jest, że podczas pobytu zagranicznego przejdziemy zawał serca, udar mózgu czy inną chorobę wymagającą pobytu na OIOM, ale niestety nie możemy tego wykluczyć. Nie możemy też wykluczyć, że nie ulegniemy poważnemu wypadkowi, wskutek którego zagrożone będzie nasze życie, albo że taki wypadek spowodujemy i będziemy obowiązani do zapłaty odszkodowania. Zatem, dobre ubezpieczenie na wyjazd zagraniczny ma odpowiednio wysoką sumę ubezpieczenia.

Natomiast w ubezpieczeniu NNW suma ubezpieczenia ma takie znaczenie, że w oparciu o nią (oraz % uszczerbku na zdrowiu) wyliczana jest wysokość świadczenia. Oznacza to, że dwie osoby, które doznają takiego samego urazu, mogą otrzymać zupełnie różne świadczenia – zależy to właśnie od sumy ubezpieczenia.

Zakres wyłączeń odpowiedzialności

Pierwsza, najważniejsza sprawa – nie można bagatelizować kwestii wyłączeń odpowiedzialności. Nic nam bowiem po szerokim zakresie ubezpieczenia i wysokich sumach gwarancyjnych, jeśli z takiego czy innego względu nasza polisa „nie zadziała” i ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia. Poniżej zwracamy uwagę na te wyłączenia, z którymi najczęściej mamy do czynienia w sprawach naszych Klientów. Im mnie wyłączeń odpowiedzialności ma nasze ubezpieczenie na wyjazd zagraniczny, tym lepiej będzie nas chronić w czasie wyjazdu.

Pierwsza grupa wyłączeń związana jest z celem naszego wyjazdu oraz zajęciami, które będziemy podczas niego wykonywali. Z tego względu bardzo ważne jest jasne przedstawienie agentowi ubezpieczeniowemu, jaki jest cel naszego wyjazdu. Czy wyjeżdżamy na wakacje, na studia czy do pracy? Jeśli do pracy, to na czym ta praca będzie polegała? Jeśli pracując na budowie spadniemy z rusztowania, typowa polisa turystyczna również nie zadziała. Czy posiadamy niezbędne uprawnienia do jej wykonywania w kraju wyjazdu? Czy podczas wyjazdu planujemy korzystać z wynajętego pojazdu? Czy podczas urlopu planujemy uprawianie sportu, organizowanie wycieczek w góry, nurkowania, eksplorowania jaskiń? Koniecznie sprawdźmy, jak te czynności są kwalifikowane w warunkach ubezpieczenia – jeśli okaże się, że np. trekking na wysokości ponad 2.000 m npm jest w OWU sportem wysokiego ryzyka, to udając się w góry nie uzyskamy odszkodowania, jeśli nie rozszerzymy polisy o tego rodzaju ryzyko. Upewnijmy się także, czy posiadamy uprawnienia niezbędne do uprawiania tego sportu.

Kolejna istotna sprawa, to nasz stan zdrowia przed wyjazdem. Większość polis nie obejmuje zwrotu kosztów leczenia stomatologicznego, zatem o nim powinniśmy pomyśleć jeszcze przed wyjazdem. Równie ważne jest, czy chorujemy na jakieś choroby przewlekłe (np. astma oskrzelowa, cukrzyca). Jeśli mając astmę oskrzelową podczas pobytu zagranicą zachorujemy na zapalenie oskrzeli, to ubezpieczyciel potraktuje to jako tzw. zaostrzenie choroby przewlekłej i nie wypłaci nam odszkodowania (nie sfinansuje kosztów leczenia), chyba że zawczasu, wykupując polisę, rozszerzymy odpowiednio zakres ubezpieczenia o choroby przewlekłe (oczywiście, wiąże się to zazwyczaj ze zwiększeniem składki).

Trzecia grupa wyłączeń, istotna zwłaszcza w okresie pandemii koronawirusa, wiąże się z rozmaitymi obostrzeniami / zaleceniami dotyczącymi ograniczeń w podróżowaniu do wybranych krajów czy regionów. Sprawdźmy zatem, czy nasze ubezpieczenie na wyjazd zagraniczny w ogóle zadziała w kraju, do którego jedziemy. Ustalmy, jak OWU definiują takie kraje – np. kto (jakie władze) i w jakiej formie ma wydać zakaz czy ostrzeżenia dot. podróżowania w dany region. Unikniemy w ten sposób ewentualnych niejasności, bo ubezpieczyciele potrafią wykorzystywać każdy nieprecyzyjny zapis w warunkach ubezpieczenia. Są i takie ubezpieczenia, które zawierają generalną klauzulę, że ubezpieczenie nie działa, jeśli zachorowanie jest skutkiem epidemii – wystrzegajmy się takich polis.

Warto także pamiętać o pewnych wyłączeniach związanych ze sposobem naszego zachowania podczas wyjazdu. Wiele polis uzależnia ochronę ubezpieczeniową od posiadania przez nas wymaganych prawem kraju wyjazdu albo polskim (sprawdźmy, którym!) uprawnień zawodowych, certyfikatów, szkoleń itp. (np. prawo jazdy, dyplom ukończenia danej szkoły, certyfikat nurkowy, patent żeglarski). Prawie każde ubezpieczenie wyłącza odpowiedzialność ubezpieczyciela, jeżeli do szkody doszło gdy byliśmy w stanie nietrzeźwości czy po użyciu substancji zakazanych. Powszechne jest także wyłączenie odpowiedzialności za skutki wojen i aktów terroru, nawet jeśli padliśmy ich ofiarą zupełnie nieumyślnie (wymaga to najczęściej wykupienia dodatkowej klauzuli jeszcze przed wyjazdem).

Wykupiłem wczasy przez biuro podróży i mam ubezpieczenie w pakiecie. Czy powinienem ubezpieczyć się dodatkowo?

Często wykupując wycieczkę czy w wczasy w biurze podróży, otrzymujemy ubezpieczenie „w pakiecie” – nie mamy jednak wówczas większego wpływu na zakres i warunki takiego ubezpieczenia. Czasami zatem warto będzie rozważyć dodatkowe ubezpieczenie na wyjazd zagraniczny, które zorganizujemy sobie sami i które uzupełni to, co zaoferowano nam w biurze podróży. Należy przeanalizować zakres i wyłączenia w polisie, którą wykupiliśmy w biurze podróży i zastanowić się, czy zaspokaja ono nasze ewentualne potrzeby. Wielokrotnie okaże się, że niekoniecznie. Wtedy wykupienie dodatkowej polisy prywatnie okaże się słusznym wyborem.

Jak kupować ubezpieczenie na wyjazd – przez internet czy u agenta?

Właściwie każde towarzystwo ubezpieczeniowe sprzedające polisy ubezpieczenia na wyjazdy zagraniczne umożliwia aktualnie zakup ubezpieczenia przez internet. Szybko, wygodnie, bez wychodzenia z domu. Niestety, najczęściej także bez wczytywania się w Ogólne Warunki Ubezpieczenia (które wystarczy zaakceptować, a badania pokazują, że większość z nas korzystając z internetu nie czyta tego, co klika i akceptuje). Zakup polisy przez internet powoduje także, że dokonujemy wyboru kierując się tym samym, czym przy okazji większości innych zakupów on-line, tzn. ceną. A dlaczego w przypadku wyboru ubezpieczenia na wakacje nie należy tego robić, pisaliśmy powyżej.

Alternatywą dla zakupu ubezpieczenia na wyjazd zagraniczny przez internet, jest wizyta u agenta lub brokera. Zajmuje więcej czasu, ale zdecydowanie tę metodę zakupu polisy na podróż zalecamy. Dlaczego? Po pierwsze, nic nie zastąpi spotkania i rozmowy z profesjonalistą, podczas którego przedstawimy nasze oczekiwania związane z ubezpieczeniem. Agent powinien ustalić, na jak długo i w jakim celu wyjeżdżamy (turystycznie, do pracy, na studia itp.), czy jedziemy sami, z rodziną czy w większej grupie, a także które kraje zamierzamy odwiedzić. Dzięki temu zwiększamy nasze szanse, że zakupione ubezpieczenie będzie odpowiednie do naszych potrzeb.

Co więcej jednak, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej dystrybutor ubezpieczeń (tzn. agent ubezpieczeniowy, broker) określa, na podstawie uzyskanych od klienta informacji, jego wymagania i potrzeby oraz podaje w zrozumiałej formie obiektywne informacje o produkcie ubezpieczeniowym, w celu umożliwienia klientowi podjęcia świadomej decyzji. Informacje o produkcie ubezpieczeniowym uwzględniają złożoność tego produktu oraz rodzaj klienta. Proponowana umowa ubezpieczenia lub umowa gwarancji ubezpieczeniowej powinna być zgodna z wymaganiami i potrzebami klienta w zakresie ochrony ubezpieczeniowej lub ochrony gwarancyjnej. Co to dla nas oznacza? Jeżeli podczas wyjazdu okaże się, że wykupione przez nas ubezpieczenie z takiej czy innej przyczyny „nie zadziała”, będziemy mogli dochodzić w tym zakresie odszkodowania od agenta lub brokera, za pośrednictwem którego ubezpieczenie to wykupiliśmy. Będziemy musieli jednak udowodnić, że komunikowaliśmy tej osobie nasze potrzeby przed zawarciem umowy (np. informowaliśmy, do jakiego kraju jedziemy, co tam zamierzamy robić, np. uprawiać trekking wysokogórski, czy że chorujemy na choroby przewlekłe).

Sprawy o odszkodowanie z polis ubezpieczenia na wyjazdy zagraniczne mogą być skomplikowane, a szczególnie szeroki wachlarz możliwych roszczeń powoduje, że najlepiej w takich sprawach zdać się na profesjonalną pomoc eksperta. Nasza wiedza i doświadczenie pozwolą Państwu wybrać właściwą drogę dochodzenia odszkodowania oraz uzyskać maksymalne odszkodowanie ze wszelkich możliwych źródeł, za wszelkie możliwe roszczenia. Zapraszamy do kontaktu:

Scroll to Top