Odszkodowania dla rolników: wypadek w gospodarstwie rolnym, wypadek przy żniwach i innych pracach rolniczych, zniszczenie upraw

odszkodowanie za wypadek w rolnictwie

Poniżej przedstawiamy Państwu jak się zachować w najbardziej typowych wypadkach i szkodach w gospodarstwie rolnym. Wiemy, że życie pisze scenariusze, które trudno przewidzieć i dlatego w każdym przypadku, nawet najbardziej nietypowym zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią. Pomagamy uzyskać odszkodowania rolnicze z takich źródeł jak OC rolnika, KRUS, ubezpieczenie budynków czy ubezpieczenie upraw. Nawet jeśli wydaje się Państwu, że nie ma szans na odszkodowanie, to zawsze warto się zapytać prawnika. U nas konsultacja sprawy nic nie kosztuje. Odszkodowania dla rolników są jednym z głównych obszarów naszej specjalizacji.

Postaramy się pomóc, a w razie potrzeby możemy także reprezentować Państwa przed zakładem ubezpieczeń albo Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym.

Prosimy pamiętać, aby nie podejmować wiążących decyzji co do wyboru i formy pomocy prawnej bezpośrednio po wypadku, w stanie wzburzenia, stresu, silnych emocji. Skierujmy się do specjalisty, gdy będziemy już spokojni. Nie ma żadnych wymogów, aby roszczenia za szkody na osobie z ubezpieczeń OC kierować do zakładu w jakimś krótkim czasie od wypadku (np. 7, 14, czy też 30 dni od wypadku) – roszczenia te muszą być zgłoszone tylko przed upływem terminów przedawnienia, które wynoszą co do zasady 3 lata, a w przypadku, gdy do szkody doszło w wyniku przestępstwa do 20 lat od dnia wypadku.  Zapraszamy do kontaktu i wyboru naszej oferty pomocy.

Odszkodowania dla rolników – typowe wypadki w gospodarstwie rolnym

Odszkodowanie z OC rolników

Praca w gospodarstwie rolnym niesie za sobą wiele niebezpieczeństw związanych z posiadaniem maszyn oraz zwierząt, które mogą być źródłem wypadków i szkód w mieniu lub na osobie. Często także wadliwa organizacja pracy w gospodarstwie rolnym lub niewłaściwy porządek w obejściu (np. zwykły nieporządek w obejściu, brak posypania piaskiem lub solą zaśnieżonego bądź oblodzonego dojścia do domu i budynków gospodarczych) mogą skutkować tragicznymi konsekwencjami na zdrowiu osób pracujących w gospodarstwie, osób bliskich rolnika, czy też osób postronnych.

Szczególnie okres wzmożonych prac rolniczych przy żniwach i związane z tym przemęczenie, a także niestety jeszcze często wadliwe maszyny, praca dzieci przy obsłudze niebezpiecznych maszyn, pozostawienie dzieci bez dostatecznej opieki, błędna organizacja działań, czy też po prostu zwykła lekkomyślność są źródłem nieszczęśliwych wypadków przy pracy w rolnictwie.

Bezpośrednio po wypadku najważniejsze jest ratowanie ludzkiego życia i zdrowia albo mienia. Gdy opadną już emocje i stres, na spokojnie należy się zastanowić, jak można pomóc osobom poszkodowanym. Poszkodowani i rolnicy często nie wiedzą, że mogą uzyskać odszkodowanie nie tylko z KRUS, ubezpieczenia NNW, ale także z ubezpieczenia OC rolników.

Osoba poszkodowana przy pracach żniwnych, innych pracach rolniczych, czy też tylko w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego może liczyć na odszkodowanie za poniesioną szkodę na osobie, czy też na mieniu (np. gdy pies lub inne zwierzę rolnika uszkodzi samochód bądź inną rzecz) z obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników, które powinien posiadać każdy rolnik.

Z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w gospodarstwie rolnym rolnika są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Ubezpieczenie OC rolników obejmuje także szkody, które doznały również osoby bliskie rolnika, osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, osoby pracujące w gospodarstwie rolnym (tak na stałe, jak i nawet okazjonalnie np. w ramach pomocy sąsiedzkiej czy też rodzinnej), a także nawet sam ubezpieczony rolnik, jeśli osoba pracująca w gospodarstwie rolnym lub pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie wyrządzi mu szkodę na osobie.

Wypadki przy pracy w gospodarstwie rolnym – uszkodzenie samochodu lub innej rzeczy

Wybiegające psy, krowy lub inne zwierzęta z gospodarstw rolnych bądź pastwisk wprost pod nadjeżdżający samochód są częstym powodem kolizji i wypadków drogowych.

Jeśli nie było konieczności wzywania na miejsce wypadku policji, to należy sporządzić z rolnikiem oświadczenie zawierające:

 • datę, godzinę i miejsce wypadku,
 • opis okoliczności powstania wypadku (najlepiej wraz ze szkicem sytuacyjnym),
 • numer polisy ubezpieczenia OC rolnika, nazwę zakładu ubezpieczeń, okres, na jaki polisa została wystawiona,
 • dane świadków wypadku,
 • wyraźne i jednoznaczne oświadczenie rolnika, dlaczego ponosi winę za powstanie szkody (np. nie dopilnował zwierzęcia, zbyt słabo je uwiązał)
 • opis uszkodzeń pojazdu lub doznanych obrażeń.

Oświadczenie to podpisują poszkodowany, rolnik oraz najlepiej wszyscy świadkowie wypadku.

Jeśli chcą mieć Państwo pewność, że rolnik nie odwoła swego oświadczenia, to należy wezwać policję, która stwierdzi winę rolnika. Niestety, zazwyczaj wiąże się to z długim oczekiwaniem na patrol policji. Wskazane jest także wykonanie (np. aparatem fotograficznym w telefonie komórkowym) zdjęć obrazujących:

 • ogólny plan miejsca wypadku,
 • zakres uszkodzeń pojazdów lub rzeczy.

Odszkodowania rolnicze – co zrobić po wypadku?

Szkoda w pojeździe

Loss Adjuster Inspecting Car Involved In Accident

Nie należy naprawiać samochodu przed zgłoszeniem szkody do zakładu ubezpieczeń i przeprowadzeniem oględzin przez ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Oczywiście, niewielkie i konieczne naprawy w celu umożliwienia dalszej jazdy są dopuszczalne, ale wtedy najlepiej przed zmianą stanu pojazdu wykonać dokumentację fotograficzną.

Aby uzyskać pełne należne odszkodowanie za naprawę uszkodzonego samochodu, najlepiej skorzystać z wiedzy i doświadczenia specjalistów z EVENTUM Centrum Dochodzenia Odszkodowań. Postaramy się także uzyskać dla Państwa inne roszczenia obok kosztów za naprawę samochodu, m.in.:

 • utracone dochody,
 • koszty najmu pojazdu zastępczego,
 • odszkodowanie za spadek wartości samochodu po wypadku,
 • koszty dodatkowych badań technicznych samochodu,
 • podatek VAT,
 • odsetki za zwłokę w wypłacie odszkodowania.

Odszkodowania dla rolników – szkoda na osobie

Osoba ranna wskutek wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym
Sick patient with paramedic in ambulance treatment

Jeśli wypadek przy żniwach lub innych pracach niesie za sobą skutki w postaci osób rannych, to tak jak naturalnym jest zasięgnięcie pomocy i porady lekarskiej w takim przypadku, to tak samo naturalnym powinno być zasięgnięcie pomocy i porady u prawnika co do przysługujących roszczeń. Tak jak przy wyborze lekarza, tak przy wyborze prawnika kierujmy się jego specjalizacją. Zalecamy rozwagę i spokój. Prosimy nie podejmować decyzji bezpośrednio po wypadku, w stanie wzburzenia, stresu. Po wypadku najważniejsze jest leczenie. Po ustabilizowaniu stanu zdrowia i psychiki będzie czas na podjęcie działań w celu uzyskania odszkodowania i wyboru bez zbędnych emocji najlepszej oferty pomocy prawnej na rynku w Państwa przypadku. Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Często w stresie, szoku powypadkowym wydaje się nam, że nic nam się nie stało, że nie odnieśliśmy żadnych obrażeń w wypadku. Niejednokrotnie jednak po kilku godzinach, a nawet po kilku dniach, gdy opuści nas stres powypadkowy, zauważamy dolegliwości, których nie mieliśmy przed wypadkiem. Wszelkiego rodzaju powypadkowe bóle, dolegliwości, w szczególności bóle i zawroty głowy, kręgosłupa szyjnego, kłopoty z koncentracją, rozdrażnienie lub inne niepokojące objawy powinny nas zmobilizować do jak najszybszego skontaktowania się z lekarzem bądź oddziałem ratunkowym przy najbliższym szpitalu. Nie powinni Państwo lekceważyć nawet najmniejszych dolegliwości. Podjęcie leczenia jest nieodzowne, aby móc liczyć na uzyskanie odszkodowania, które złagodzi doznaną krzywdę.

Jeśli muszą Państwo skorzystać ze specjalistycznego leczenia lub rehabilitacji, a okres oczekiwania na to leczenie ze środków NFZ jest długi, to prosimy pamiętać, aby zawsze poprosić rachunek lub fakturę VAT za usługę medyczną wykonaną w ramach prywatnego leczenia. Także wszelkie leki niezbędne w leczeniu następstw wypadku należy kupować na fakturę wystawioną na poszkodowanego.

Zachować należy także wszelkie bilety za dojazdy do lekarzy, na rehabilitację, w tym także bilety rodziny, która odwiedzała Państwa w szpitalu. Należy także zachować uszkodzoną w wypadku odzież lub co najmniej wykonać jej zdjęcia obrazujące zakres zniszczenia i markę ubrania.

Szkody polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia są zazwyczaj z jednej strony skomplikowane, a z drugiej strony wiele możliwych roszczeń powoduje, że najlepiej w takich sprawach zdać się na profesjonalną pomoc prawnika. Nasza wiedza i doświadczenie pozwoli Państwu uzyskać maksymalne odszkodowania ze wszelkich możliwych źródeł za wszelkie możliwe roszczenia. Zbadamy nie tylko możliwość uzyskania odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku, ale także z ubezpieczeń NNW, ubezpieczeń na życie, ubezpieczenia społecznego. Zapraszamy do kontaktu.

Śmierć osoby bliskiej wskutek wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym

Nagła i niespodziewana śmierć osoby bliskiej w wypadku jest dla nas traumatycznym przeżyciem spowodowanym nie tylko samą stratą bliskiej nam osoby, ale jakże często koniecznością radykalnej zmiany trybu, sposobu życia i poziomu życia całej rodziny.

Prosimy pamiętać, aby zachować wszelkie rachunki lub faktury VAT związane z pogrzebem, w szczególności za:

 • trumnę i ceremonię pogrzebową,
 • kwiaty, znicze,
 • ubrania dla zmarłego,
 • ubrania żałobne dla rodziny,
 • miejsce na cmentarzu,
 • nagrobek,
 • stypę.
znicz

Dzięki znajomości orzecznictwa i dorobku doktryny prawa postaramy się uzyskać zwrot kosztów pogrzebu, nawet jeśli nie posiadają Państwo rachunków za pogrzeb, gdyż zostały złożone w celu uzyskania zasiłku pogrzebowego. Jeśli za posługę kapłańską lub inną przyjętą zwyczajem ofiarowali Państwo zwyczajową ofiarę, to nasza kancelaria dołoży starań, aby uzyskać od ubezpieczyciela sprawcy wypadku zwrot także tych kosztów.

Zalecamy także skorzystanie z pomocy lekarza, który swoją fachową wiedzą i radą pomoże Państwu przejść przez trudny okres po śmierci osoby bliskiej. Dokumentacja medyczna będzie ponadto pomocna, a wręcz czasami nieodzowna w dochodzeniu należnych Państwu roszczeń.

Sprawy o odszkodowania po śmierci osoby bliskiej są jednymi z najbardziej skomplikowanych, a wiele możliwych roszczeń powoduje, że najlepiej w takich sprawach zdać się na profesjonalną pomoc prawnika. Nasza wiedza i doświadczenie pozwoli Państwu uzyskać maksymalne odszkodowania ze wszelkich możliwych źródeł za wszelkie możliwe roszczenia. Zbadamy nie tylko możliwość uzyskania odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku, ale także z ubezpieczeń NNW, ubezpieczeń na życie, ubezpieczenia KRUS lub ZUS. Więcej o odszkodowaniu z KRUS piszemy tutaj.

Odszkodowania rolnicze – szkody w budynkach rolniczych

Do szkód dochodzi także w budynkach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego wskutek działania ognia, wody, czy wiatru. O tym jak uzyskać pełne odszkodowanie za szkody w budynkach rolniczych powstałych wskutek pożaru, powodzi, huraganu, śniegu możesz przeczytać tu: odszkodowania za szkody w budynkach rolniczych

Pomoc prawna w sporze z ubezpieczycielem o odszkodowanie z ubezpieczenia budynków rolniczych

pomoc prawnika odszkodowanie

Nasi prawnicy, radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw o odszkodowania pomogą ocenić także Twoją sprawę. Poradzą Ci jak uzyskać pełne odszkodowanie za szkodę powstałą w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Konsultacja sprawy jest całkowicie bezpłatna. Skontaktuj się z nami i nie bądź już sam w sporze z ubezpieczycielem.

Przeczytaj także o przykładowych sprawach prowadzonych przez naszą kancelarię: Nasze sukcesy. Więcej o naszej pomocy w uzyskiwaniu odszkodowań za szkody w gospodarstwie rolnym przeczytasz także klikając tutaj.

Kontakt:

radca prawny dr Michał Strzelbicki

tel. kom. 510 943 567

e-mail: mstrzelbicki@eventum.com.pl

radca prawny Mariusz Sadowski

tel. kom. 502 603 736

e-mail: msadowski@eventum.com.pl

Telefon do sekretariatu kancelarii: 61 855 24 45

godz. otwarcia: pn-pt 9:00 – 17:00

Scroll to Top