Zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta

Obok zadośćuczynienia za krzywdę wynikłą z błędu medycznego (nieprawidłowego działania lub zaniechania w leczeniu), poszkodowany pacjent domagać się może także zadośćuczynienia z tytułu naruszenia jego praw. Warto pamiętać, że są to odrębne roszczenia i jedno nie zastępuje drugiego – w pewnych sytuacjach możliwe będzie uzyskanie obu świadczeń jednocześnie.

Przesłanki uzyskania zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta

W porównaniu z przesłankami uzyskania zadośćuczynienia i odszkodowania za błąd medyczny, kryteria przyznania zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta są mniej rygorystyczne – w tym przypadku nie trzeba udowodnić wystąpienia szkody na osobie, jak i normalnego związku przyczynowego pomiędzy działaniem lub zaniechaniem lekarza a tą szkodą. Wystarczającą przesłanką uzyskania zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta jest samo wykazanie, że doszło do naruszenia jednego z praw przysługujących pacjentowi. Do katalogu tych praw należy między innymi prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. Jeśli więc byliśmy leczeni niezgodnie z aktualną wiedzą medyczną (tzn. w toku naszego leczenia popełniono błąd), to mamy prawo do zadośćuczynienia, nawet jeśli nie uda nam się udowodnić wynikłej z tego błędu szkody. Tezę tę potwierdził Sąd Okręgowy w Poznaniu w sprawie jednej z naszych Klientek, zasądzając kwotę 50.000 zł zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta (sygn. akt I C 2256/13). Podobne stanowisko wcześniej wielokrotnie zajmował już Sąd Najwyższy.

Z uzasadnienia wyroku:

„W orzecznictwie wyrażono pogląd, iż roszczenie o zadośćuczynienie uregulowane w art. 445 § 1 kc oraz roszczenie o zadośćuczynienie przewidziane w nieobowiązującym już art. 19a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (obecnie art. 4 ust 1 ustawy o prawach pacjenta) będące następstwem zawinionego naruszenia praw pacjenta mają odrębny charakter, określając zasady odpowiedzialności sprawców za odrębne czyny bezprawne. Dopuszczalne według art. 445 § 1 kc w zw. z art. 444 § 1 kc zadośćuczynienie pieniężne obejmuje krzywdy będące rezultatem uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia. Natomiast przedmiotem ochrony na podstawie art. 4 ust  ustawy o prawach pacjenta ( wcześniej był to art. 19a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej) nie jest zdrowie pacjenta ale jego autonomia, naruszenie jego praw jako pacjenta skatalogowanych w ustawie o prawach pacjenta. Do przyznania zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta nie jest konieczne spełnienie przesłanki szkody na osobie, może być ono przyznane za sam fakt naruszenia i nie jest zależne od jednoczesnego wystąpienia takiej szkody. (wyrok SN z dnia 29.05.2007 r. sygn. V CSK 76/07, wyrok SN z dnia 03.12.2009 r. sygn. II CSK 337/09 LEX nr 686364, wyrok SN z dnia 27.04.2012 r. sygn. V CSK 142/12). (…)

Zauważyć należy, iż każdy pacjent ma prawo oczekiwać, że jego indywidualny przypadek będzie traktowany z najwyższą, należytą starannością. Udzielane mu świadczenia zdrowotne powinny odpowiadać zasadom wiedzy medycznej oraz uwzględniać aktualny poziom w zakresie diagnostyki i leczenia.”

W naszej praktyce wielokrotnie uzyskiwaliśmy dla naszych Klientów znaczne kwoty tytułem zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta. To również w sprawie naszej Klientki Sąd Najwyższy wydał jeden z głośniejszych wyroków dotyczących zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta – więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.

Kliknij tutaj i dowiedz się więcej o naszej pomocy w dochodzeniu odszkodowań za błędy medyczne.

Przykładowe sukcesy Kancelarii EVENTUM w sprawach o odszkodowanie za błąd medyczny kliknij tutaj.

dr Michał Strzelbicki

radca prawny, założyciel EVENTUM

tel. kom.  510 943 567  

e-mail: mstrzelbicki@eventum.com.pl

Mariusz Sadowski

radca prawny

tel. kom. 502 603 736

e-mail: msadowski@eventum.com.pl

Pod linkami poniżej znajdziesz informacje dotyczące podobnych tematów:

odszkodowanie za dystocję barkową,

odszkodowanie za błąd medyczny przy porodzie,

odszkodowanie za błąd lekarski przy leczeniu zawału serca,

odszkodowanie za skręt i amputację jądra,

brak zgody pacjenta na zabieg a odszkodowanie,

przedawnienie roszczeń o odszkodowanie.

Scroll to Top