61 855 24 45

Odszkodowanie za pożar

W naszej praktyce prowadziliśmy już kilkadziesiąt spraw związanych z uzyskiwaniem odszkodowania za pożar. Z jakimi problemami zgłaszali się do nas Klienci?

Odszkodowanie za pożar najczęściej możliwe jest do uzyskania z własnej polisy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych osoby poszkodowanej, rzadziej z ubezpieczenia OC sprawcy pożaru. Oznacza to, że warunkiem uzyskania odszkodowania będzie brak jakiegokolwiek wyłączenia odpowiedzialności, które ubezpieczyciele zamieszczają w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU) od ognia. Na jakie klauzule z OWU powołują się towarzystwa ubezpieczeniowe, by nie wypłacić odszkodowania za pożar?

Zdecydowanie najczęściej przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania za pożar jest brak po stronie ubezpieczonego wymaganych przepisami prawa budowlanego regularnych przeglądów ubezpieczonej nieruchomości (domu, mieszkania). Chodzić tu może o przegląd instalacji gazowej (wymagany zasadniczo raz w roku), przegląd instalacji elektrycznej (raz na 5 lat, względnie po wykonaniu przeróbek instalacji) przegląd kominiarski (zasadniczo raz w roku), czyszczenie kominów odprowadzających dym z pieców na paliwo stałe, np. kominków (wymagane co 3 miesiące eksploatacji kominka). Warto jednak pamiętać, że brak przeglądu danej instalacji może być tylko wtedy podstawą odmowy wypłaty odszkodowania, gdy to właśnie wadliwe działanie tej instalacji było przyczyną pożaru.

Drugą najczęstszą przyczyną odmów wypłaty odszkodowania za pożar jest niezgodność budynku z przepisami prawa budowlanego, projektem budynku, pozwoleniem na budowę czy nawet samowola budowlana. W tym kontekście pamiętać należy, że odmowa wypłaty odszkodowania z polisy ubezpieczenia od ognia możliwa jest tylko, jeżeli do szkody doszło z winy albo wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczonego. Tymczasem ubezpieczeni właściciele nieruchomości często nie zdają sobie nawet sprawy, że budynek nie spełnia wymogów prawa budowlanego, jest wzniesiony wadliwie lub niezgodnie z projektem czy bez wymaganych projektów, opinii, zatwierdzeń czy zgód.

Kolejną przyczyną odmowy może być niezastosowanie się ubezpieczonego do wymogów OWU po wystąpieniu szkody, np. przystąpienie do usuwania skutków pożaru przed dokonaniem oględzin przez rzeczoznawcę ubezpieczyciela albo zbyt późne powiadomienie ubezpieczyciela o szkodzie.

Wskazane wyżej przyczyny odmowy wypłaty odszkodowania za pożar nie są jedynymi – ubezpieczyciele są w tym zakresie szczególnie kreatywni. Widzieliśmy już nawet odmowy, w których ubezpieczyciel twierdził, że chociaż sprzęt i meble uległy spaleniu, to nie był to pożar, jak również polisy ubezpieczenia od pożaru, które nie obejmowały szkód związanych ze skutkami akcji gaśniczej, a skoro meble, ściany i podłogi nie spłonęły, a zostały zalane wodą z akcji gaśniczej, to odszkodowanie nie przysługuje…

Innym jeszcze problemem jest wysokość odszkodowania – nawet jeśli ubezpieczyciel przyjmie odpowiedzialność i wypłaci odszkodowanie, to i tak najczęściej jest ono zaniżone, np. wskutek pominięcia szeregu zniszczeń, wyłączenia skutków akcji gaśniczej czy zastosowania tzw. zasady proporcji wynikającej z niedoubezpieczenia. W takich przypadkach również staramy się pomóc.

Nasze doświadczenie pokazuje, że w przypadku szkody pożarowej w kontakcie z ubezpieczycielem należy zachować szczególną ostrożność. Warto zatem skontaktować się z prawnikiem specjalizującym się w dochodzeniu odszkodowań niezwłocznie po powstaniu szkody.

 

Bezpłatna ocena sprawy

Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje