61 855 24 45

Trwały uszczerbek na zdrowiu

Physiotherapeutische BehandlungSkutkiem każdego prawie wypadku, w tym wypadku samochodowego, wypadku przy pracy czy wypadku w gospodarstwie rolnym może być trwały uszczerbek na zdrowiu Poszkodowanego. W sytuacji, gdy Poszkodowany doznał w wyniku wypadku obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia zakład ubezpieczeń zazwyczaj powołuje komisję lekarską, która orzeka procent trwałego uszczerbku na zdrowiu. Trwały uszczerbek na zdrowiu to trwałe uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, powodujący upośledzenie czynności organizmu. Lekarze orzecznicy zakładów ubezpieczeń orzekają trwały uszczerbek na zdrowiu w oparciu o tabele NORM OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU. Ustalony w ten sposób procent trwałego uszczerbku na zdrowiu jest czynnikiem, który wpływa na wysokość przyznanego odszkodowania. Każdy zakład ubezpieczeń stosuje własne tabele trwałego uszczerbku na zdrowiu, a zdarza się, że w ramach jednego zakładu ubezpieczeń do różnych ubezpieczeń wykorzystywane są różne tabele trwałych uszczerbków na zdrowiu. Powoduje to, że Poszkodowany ma utrudnione zadanie w ocenie wysokości należnego odszkodowania. Dlatego sprawy odszkodowań, a w szczególności sprawy odszkodowań za obrażenia ciała lub rozstrój zdrowia warto powierzyć prawnikowi, który dokona analizy warunków umowy ubezpieczenia i dopilnuje, aby zakład ubezpieczeń nie zaniżył wysokości trwałego uszczerbku na zdrowiu i wypłacił odszkodowanie w pełnej wysokości.

Niekiedy zakłady ubezpieczeń nie powołują komisji lekarskiej, a lekarz ustala procent trwałego uszczerbku na zdrowiu na podstawie dokumentacji leczenia. Zdarza się także, że warunki umowy ubezpieczenia mogą nie przewidywać możliwości powołania komisji lekarskiej lub ograniczać możliwość jej powołania tylko do określonych sytuacji – dotyczy to głównie ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Ustalony procent trwałego uszczerbku na zdrowiu jest podstawą dla zakładu ubezpieczeń do ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania. W ubezpieczeniach NNW (np. NNW szkolne, NNW kierowcy i pasażera) jest to główny czynnik, od którego zależy wysokość uzyskanego świadczenia. Należy jednak pamiętać, że umowa ubezpieczenia NNW może przewidywać także inne świadczenia.

W przypadku odszkodowania za utratę zdrowia, dochodzonego z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku, ustalony procent trwałego uszczerbku na zdrowiu jest tylko jednym z wielu czynników, który wpływa na wysokość przyznanego odszkodowania. Zdarza się jednak, że dla zakładu ubezpieczeń jest to jedyny czynnik, jaki jest brany pod uwagę przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia. Prosimy jednak pamiętać, że przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia za krzywdę nie może być brana pod uwagę tylko i wyłącznie wysokość procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu. Mając na uwadze, że sprawy dotyczące odszkodowań dochodzonych za obrażenia ciała z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku są skomplikowane, a wachlarz roszczeń jest różnorodny, polecamy nasze usługi w celu uzyskania najwyższego odszkodowania.

wypełnianie formularzyNasza kancelaria dopilnuje, aby ustalony na komisji lekarskiej trwały uszczerbek na zdrowiu nie był zaniżony. Ponadto sprawdzimy, czy spełnione zostały wszelkie wymogi formalne dotyczące przeprowadzania komisji lekarskiej (np. czy w komisji zasiadali lekarze specjaliści z odpowiednich dziedzin medycyny), a także podniesiemy wszystkie inne czynniki, które zgodnie z orzecznictwem sądowym mają istotny wpływ na zwiększenie zadośćuczynienia. Zadbamy także, aby uzyskali Państwo odszkodowanie za wszelkie straty i koszty związane z wypadkiem (m.in. koszty leczenia, utracone zarobki, koszty dojazdów, koszty opieki).

Prosimy także pamiętać, że nie muszą Państwo czekać na zakończenie leczenia, aby uzyskać odszkodowanie. Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią, która podejmie niezwłoczne działania prawne w celu uzyskania odszkodowania.

Bezpłatna ocena sprawy

Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje