61 855 24 45

Zwrot kosztów pogrzebu z ubezpieczenia OC

Jednym ze świadczeń należnym osobom, które na skutek wypadku albo błędu w leczeniu utraciły bliskiego, jest zwrot kosztów pogrzebu. Podstawą prawną tego roszczenia jest art. 446 par. 1 kodeksu cywilnego. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące możliwości dochodzenia tego roszczenia.

Kto ma prawo do uzyskania zwrotu kosztów pogrzebu?

W odróżnieniu do roszczenia o zadośćuczynienie oraz stosowne odszkodowanie, które przysługuje najbliższym członkom rodziny zmarłego, zwrot kosztów pogrzebu nie jest uzależniony od istnienia więzi rodzinnej ani osobistej między roszczącym a zmarłym. Natomiast warunkiem uzyskania zwrotu kosztów jest poniesienie kosztu przez osobę, która z roszczeniem występuje – właśnie tej osobie zwrot kosztów pogrzebu będzie przysługiwał.

Wydatki związane z pochówkiem pokrywać może ubezpieczenie OC sprawcy szkody, a w skład nich wchodzą między innymi:

  • zakup trumny, zniczy, kwiatów oraz wieńców pogrzebowych;

  • zakup ubrań dla zmarłego oraz odzieży żałobnej dla rodziny;

  • opłata za miejsce na cmentarzu;

  • koszty nagrobka;

  • opłaty związane z ceremonią pogrzebową (również ofiara za posługę kapłańską);

  • koszty stypy (lub innej zwyczajowo przyjętej uroczystości).

Czy poniesienie kosztów pogrzebu musi być udokumentowane rachunkami albo fakturami?

Odszkodowanie z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) sprawcy wypadku pokrywać powinno całokształt wydatków poniesionych w związku z pogrzebem (takich jak koszt trumny, nagrobka, zniczy, kwiatów, odzieży żałobnej, wyprawienia stypy, miejsca cmentarnego czy posługi kapłańskiej).

By skuteczniej ubiegać się o odszkodowanie, zaleca się zgromadzenie dowodów poniesienia kosztów w postaci rachunków, paragonów czy faktur VAT. Ubezpieczyciele często oczekują także przedstawienia zdjęcia wykonanego nagrobka. Jeśli natomiast dokumentacja świadcząca o wysokości kwot przeznaczonych na zorganizowanie pogrzebu ma zostać przedłożona w innych placówkach (np. w ZUS-ie na potrzeby zasiłku pogrzebowego), warto zachować jej kserokopię.

Nie zmienia to jednak faktu, że nawet w przypadku braku rachunków lub faktur, istnieją podstawy do odzyskania zwrotu wydatków związanych z pochówkiem. Jest przecież wiele usług związanych z pogrzebem, z tytułu których zazwyczaj nie uda nam się uzyskać rachunku. W takich sytuacjach ubezpieczyciele najczęściej odmawiają refundacji kosztów w tym zakresie. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy na straconej pozycji. W postępowaniu sądowym o odszkodowanie dowodem na poniesienie kosztów mogą być nasze zeznania, a sąd przyzna nam odszkodowanie, jeżeli tylko poniesione przez nas koszty nie były nadmierne, tj. nie odbiegały ponad miarę od przeciętnych kosztów pochówku ponoszonych w danym rejonie.

Zwrot kosztów pogrzebu z OC a zasiłek pogrzebowy z ZUS

Z tytułu poniesionych kosztów pogrzebu można starać się również o świadczenie wypłacane z ZUS, czyli zasiłek pogrzebowy. Przysługuje on w szczególności bliskim osoby zmarłej, która miała ustalone prawo do emerytury, emerytury pomostowej czy renty (lub osoby pobierającej rentę socjalną czy takiej, która w dniu śmierci nie posiadała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania). Ponadto, zasiłek pogrzebowy należy się również, gdy poszkodowany zmarł wskutek wypadku bądź choroby zawodowej lub gdy był osobą pobierającą z tego tytułu rentę. W praktyce uzyskaniem zasiłku pogrzebowego, na podstawie stosownego pełnomocnictwa, zajmują się zakłady pogrzebowe organizujące pochówek.

Najistotniejszym jest, iż zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, zasiłek pogrzebowy w żaden sposób nie wpływa na wysokość kwoty odszkodowania należnego z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu z tytułu odpowiedzialności cywilnej. Oznacza to, że zakłady ubezpieczeń wypłacające odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku śmiertelnego, nie mają prawa umniejszać wysokości odszkodowania o kwotę zasiłku pogrzebowego.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI – bezpłatnie ocenimy Twoją sprawę i szanse na odszkodowanie:

radca prawny dr Michał Strzelbicki tel. 510 943 567

radca prawny Mariusz Sadowski tel. 502 603 736

sekretariat kancelarii tel. 61 855 24 45

e-mail: biuro@eventum.com.pl

Bezpłatna ocena sprawy

Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje