Kapitalizacja renty czyli zamiana renty na odszkodowanie

Z naszych obserwacji wynika, że zakłady ubezpieczeń coraz częściej proponują poszkodowanym kapitalizację wypłacanej im renty. Również osoba poszkodowana może wystąpić z inicjatywą przeprowadzenia kapitalizacji renty.

Jeżeli otrzymują Państwo rentę po wypadku, przyznaną decyzją ubezpieczyciela albo wyrokiem sądu, możemy pomóc Państwu w przeprowadzeniu procesu kapitalizacji, tj. zamiany renty na jednorazowe odszkodowanie. W ramach naszej oferty:

  • zweryfikujemy aktualną wysokość wypłacanej renty,
  • przygotujemy wniosek o kapitalizację z uzasadnieniem prawnym i faktycznym,
  • będziemy Państwa reprezentować w negocjacjach z ubezpieczycielem, dążąc do uzyskania możliwie najwyższego odszkodowania.

Czym jest kapitalizacja renty?

Kapitalizacja renty polega na zamianie przyszłych świadczeń rentowych na jednorazowe odszkodowanie wypłacane przez zakład ubezpieczeń poszkodowanemu. Poszkodowany od razu otrzymuje zatem określoną sumę pieniężną, w zamian za co zrzeka się roszczeń o wypłatę renty w przyszłości. Podstawą prawną do kapitalizacji renty jest przepis art. 447 k.c. Kapitalizacja następuje najczęściej w formie ugody między poszkodowanym a zakładem ubezpieczeń. Obie strony idą na pewne ustępstwa, tak by zakończyć sprawę wypłatą jednorazowej kwoty odszkodowania.

Kiedy opłaca się zamienić rentę na jednorazowe odszkodowanie (skapitalizować rentę)?

Kapitalizacja renty może być korzystna dla obu stron: poszkodowanego oraz zakładu ubezpieczeń. Zależy to wszakże od warunków ugody, w tym przede wszystkim od wysokości kwoty jednorazowego odszkodowania.

Zakład ubezpieczeń odnosi wskutek kapitalizacji kilka podstawowych korzyści. Po pierwsze, kwota odszkodowania jest najczęściej niższa niż suma przyszłych rent, które zakład musiałby poszkodowanemu wypłacić – zakład oszczędza zatem pieniądze. Nadto, kapitalizacja zamyka sprawę, a zatem zakład ubezpieczeń zaoszczędzi na przyszłych kosztach obsługi renty (koszty transakcji bankowych, koszty administracyjne, koszty pracy), jak również uchroni się przed ewentualna koniecznością waloryzacji renty w przyszłości (np. ze względu na inflację).

Dobrze wynegocjowana ugoda kapitalizująca rentę może być także korzystna dla Poszkodowanego. Poszkodowany uzyskuje bowiem od razu znaczną kwotę pieniężną, wielokrotnie przewyższającą wartość pobieranej renty i może nią swobodnie dysponować, co dla wielu poszkodowanych, znajdujących się często w trudnej sytuacji materialnej, może być niezwykle istotne. Pamiętać wszakże należy, że uzyskując kwotę kapitalizacji zrzekamy się prawa do przyszłych rent, z czego wynika konieczność mądrego i przemyślanego gospodarowania uzyskanymi pieniędzmi. Warto zatem znaczną część otrzymanych środków zainwestować na przyszłość, tak by stanowiły ona dla poszkodowanego odpowiednie zabezpieczenie, gdy nie będzie on już otrzymywał od zakładu ubezpieczeń renty. Może się wówczas w przyszłości okazać, że dobrze zainwestowana kwota jednorazowego odszkodowania przyniesie poszkodowanemu znacznie więcej korzyści niż przyniosłaby wypłacana dotąd renta. Dlatego właśnie kapitalizacja może być korzystna dla obu stron.

Co zrobić, aby kapitalizacja renty była dla korzystna dla poszkodowanego?

Z powyższych uwag wynika, że im wyższa będzie kwota jednorazowego odszkodowania, tym lepiej dla poszkodowanego. Z drugiej strony, ponieważ kapitalizacja ma charakter ugody, kwotę tę musi zaakceptować zakład ubezpieczeń (jemu zatem również musi się to choć trochę opłacać). Co zrobić, by uzyskać jak najwyższą kwotę kapitalzacji, którą zaakceptuje zakład ubezpieczeń?

Podstawą dla ustalenia kwoty kapitalizacji są dwa elementy: wysokość renty wypłacanej poszkodowanemu obecnie oraz przewidywany czas wypłacania renty w przyszłości. Na drugi element, tj. okres przyszłego wypłacania renty, poszkodowany ma niewielki wpływ, jako że jest on związany najczęściej z wiekiem oraz przewidywaną długością życia poszkodowanego. Tym, na co poszkodowany ma wpływ, i co jako specjaliści możemy zweryfikować, jest kwota renty otrzymywanej obecnie. Więcej o podwyższeniu aktualnie wypłacanej renty piszemy tutaj. W uzyskaniu wyższej kwoty kapitalizacji pomóc także może doświadczenie specjalisty w negocjowaniu tego typu ugód.

Z tego też względu warto zwrócić się o pomoc do eksperta w dziedzinie odszkodowań. Specjalista w pierwszej kolejności zweryfikuje, czy otrzymywana przez poszkodowanego renta oparta jest na prawidłowym i aktualnym wyliczeniu oraz czy obejmuje wszystkie elementy składające się np. na zwiększone potrzeby lub utracone zarobki poszkodowanego. Ekspert zbada także, czy poszkodowany nie powinien jeszcze otrzymać od zakładu ubezpieczeń innych należnych świadczeń. Dopiero w oparciu o te rzetelne i uzasadnione ustalenia podjęte zostaną z zakładem ubezpieczeń negocjacje dotyczące odpowiedniej kwoty kapitalizacji, zabezpieczającej należycie interesy poszkodowanego. Taki sposób postępowania znacznie zwiększa szanse na uzyskanie dla poszkodowanego korzystnych warunków kapitalizacji renty.

Jak pomogliśmy naszym Klientom w uzyskaniu wyższych kapitalizacji rent niż proponowane im przez ubezpieczycieli możesz przeczytać tu:

kapitalizacja renty na kwotę 360 tys. zł zamiast proponowanej przez ubezpieczyciela kapitalizacji renty na kwotę 65 tys. zł

kapitalizacja renty na kwotę 700 tys. zł zamiast proponowanej przez ubezpieczyciela kapitalizacji renty na kwotę 260 tys. zł

Skontaktuj się z naszymi prawnikami od kapitalizacji rent

Zadzwoń, napisz do nas po bezpłatną konsultację Twojej sprawy o kapitalizację renty.

Strzelbicki_Michal

dr Michał Strzelbicki

radca prawny, założyciel EVENTUM

tel. kom.  510 943 567

e-mail: mstrzelbicki@eventum.com.p

Mariusz Sadowski

radca prawny

tel. kom. 502 603 736

e-mail: msadowski@eventum.com.pl

Chcesz wiedzieć więcej? – pod linkami poniżej znajdziesz opracowania autorstwa naszych prawników, które mogą być dla Ciebie interesujące:

przedawnienie roszczeń o odszkodowanie

czy warto mieć kilka ubezpieczeń na życie?

odszkodowanie za ciężki wypadek przy pracy

Scroll to Top