Odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Poza niepowetowaną stratą rodzina osoby zmarłej musi zmierzyć się z ogromem możliwych roszczeń i dokumentów niezbędnych do ich uzyskania. Nasi eksperci, wyposażeni w szeroką wiedzę i wieloletnie doświadczenie, pomogą Państwu w pozyskaniu wszelkich roszczeń przysługujących w tych przykrych okolicznościach.

Nasi specjaliści postarają się również o uzyskanie przysługujących odszkodowań z polis NNW, na życie, jak i z ubezpieczenia społecznego. Główną motywacją naszych działań jest chęć pomocy klientom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Zrobimy wszystko, by zadbać o Państwa interesy w sposób właściwy.

ŚMIERĆ BLISKIEJ OSOBY A STOSOWNE ODSZKODOWANIE

Śmierć bliskiej osoby a stosowne odszkodowanie 

Zajmujemy się również pozyskiwaniem renty i zwrotu kosztów pogrzebu z polisy OC. Tylko kompleksowa i indywidualna analiza poszczególnych spraw pozwala na uzyskanie satysfakcjonujących rezultatów. 

Usługi przeznaczone dla bliskich osoby zmarłej

✅ ustalenie, czy podmiot ponoszący odpowiedzialność cywilną za skutki śmiertelnego wypadku posiada stosowną polisę ubezpieczenia OC oraz wskazanie właściwego zakładu ubezpieczeń,

✅ wsparcie w gromadzeniu wymaganej dokumentacji oraz wyznaczeniu odpowiedniej wysokości kwot odszkodowania, renty i zadośćuczynienia, jakie przysługują w danych okolicznościach,

✅ reprezentację podczas całego postępowania przedsądowego,

✅ przygotowanie pozwu i reprezentację procesową na każdym etapie postępowania sądowego.

Ponadto nasi eksperci:

JAKIE SPRAWY REPREZENTOWALIŚMY DOTYCHCZAS?

Nasze doświadczenie

Sprawy o odszkodowanie dla bliskich osoby zmarłej

➡️ rodziny ofiar wypadków komunikacyjnych ‒ pieszych i rowerzystów potrąconych ze skutkiem śmiertelnym przez pojazdy,
➡️ bliskich osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy oraz w gospodarstwach rolnych,
➡️  zmarłych w konsekwencji błędów medycznych popełnionych przez personel medyczny w toku leczenia.

Mowa tu przede wszystkim o takich przedsięwzięciach jak budowa stadionów piłkarskich, jak również obiektów infrastruktury transportu szynowego. Do grona naszych klientów zaliczają się również krewni katastrof, do których doszło w ruchu lądowym. W każdym przypadku mogą Państwo liczyć na bogate doświadczenie poparte rozległą wiedzą oraz empatię i zaangażowanie w sprawę.

DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z NASZĄ KANCELARIĄ ODSZKODOWAWCZĄ?

Dlaczego właśnie Kancelaria Odszkodowawcza EVENTUM? 

Poza tymi dwoma podstawowymi świadczeniami, eksperci kancelarii EVENTUM zajmują się także pozyskiwaniem różnych innych wypłat. Są to na przykład środki z umowy ubezpieczenia na życie, następstw nieszczęśliwych wypadków albo ubezpieczenia grupowego (na przykład pracowniczego).

O naszych wygranych w sprawach o zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej pisaliśmy także tutaj:

➡️EVENTUM wygrywa w Sądzie Najwyższym, (zobacz)
➡️ 220 tys. zł zadośćuczynienia za śmierć dziecka w łonie matki, (zobacz)
➡️ zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej podwyższone ośmiokrotnie, (zobacz)
➡️ zaniżenie przez ubezpieczyciela kwoty zadośćuczynienia za krzywdę może być źródłem dalszej krzywdy, (zobacz)
➡️ zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej podwyższone 12-krotnie, (zobacz)
➡️ wygrany proces z umowy ubezpieczenia na życie, (zobacz)
➡️ precedensowy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, (zobacz)
➡️ milion złotych odszkodowania i zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej, (zobacz)
➡️ apelacja EVENTUM uznana – odszkodowanie i zadośćuczynienie wyższe 19 razy, (zobacz)
➡️ wygrany proces z Generali Życie TU S.A., (zobacz)
➡️ 430 tys. zł zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej, (zobacz)
➡️ kolejny wygrany proces o zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej, (zobacz)
➡️ ponad 970 tys. zł zadośćuczynienia i odszkodowania za śmierć męża i ojca. (zobacz)

 

Jakie odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługuje bliskim osoby zmarłej? 

Niestety poza niepowetowaną stratą i towarzyszącym jej uczuciom rodzina zmarłej osoby musi zmierzyć się z niewątpliwie silniejszym przeciwnikiem. Aby uzyskać świadczenia, które w zaistniałej sytuacji rodzinie zmarłego po prostu się należą, nierzadko trzeba przebrnąć przez całą ubezpieczeniową biurokrację.

Zasadnicze roszczenia, jakie przysługują z tytułu śmierci osoby najbliższej to:

1. ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA KRZYWDĘ PO ŚMIERCI BLISKIEJ OSOBY

 1. ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA KRZYWDĘ PO ŚMIERCI BLISKIEJ OSOBY

Szkoda, której zadość czynić ma to świadczenie, ma wymiar przede wszystkim moralny. Ma ono łagodzić wszelkie odczucia osamotnienia, pustki, depresji i smutku oraz utraty motywacji do pokonywania codziennych trudności. Właśnie to uczucie krzywdy, które czują najbliżsi osoby zmarłej, jest głównym powodem istnienia takiego świadczenia.

2. STOSOWNE ODSZKODOWANIE ZA ŚMIERĆ BLISKIEJ OSOBY

2. STOSOWNE ODSZKODOWANIE ZA ŚMIERĆ BLISKIEJ OSOBY

Szkoda, której zadość czynić ma to świadczenie, ma wymiar przede wszystkim moralny. Ma ono łagodzić wszelkie odczucia osamotnienia, pustki, depresji i smutku oraz utraty motywacji do pokonywania codziennych trudności. Właśnie to uczucie krzywdy, które czują najbliżsi osoby zmarłej, jest głównym powodem istnienia takiego świadczenia.

Aby ustalić, czy daną osobę można zaliczyć do kręgu „najbliższych członków rodziny” należy ustalić, jak blisko dana osoba była ze zmarłym pod względem osobistym i gospodarczym. Co więcej, istotny wpływ ma także wspólne zamieszkanie, wychowywanie dzieci, jak i wpływ straty osoby bliskiej na zdrowie i samopoczucie osoby uprawnionej.

A zatem poza małżonkiem, rodzicami, dziadkami, dziećmi wspólnymi i wnukami zaliczyć do tego grona należy wszelką rodzinę ze stosunku przysposobienia, powinowactwa, jak i konkubenta i jego krewnych. W istocie osoba zmarła mogła mieć bliższy kontakt z teściami niż własnymi rodzicami.

Warunki starania się o zadośćuczynienie za krzywdę

Nie oznacza to jednak, że niemożliwym jest staranie się o tego rodzaju świadczenie w związku z wypadkiem, do którego doszło przed tą datą. W naszym katalogu spraw znalazły się właśnie takie przypadki i niejednokrotnie doprowadzaliśmy do wypłaty tego świadczenia.

Tego rodzaju świadczenie przysługuje uprawnionym, których sytuacja życiowa uległa znacznemu pogorszeniu z chwilą śmierci osoby bliskiej. Tym razem jednak najważniejszym wyznacznikiem tego pogorszenia nie jest sfera psychiczna, a sytuacja ekonomiczna bliskich osoby zmarłej.

Są to więc trudności życiowe, młody wiek, pogorszenie stanu zdrowia, utrata bądź spadek motywacji do pracy, jak i gorsze warunki wychowawcze. Do tej analizy wykorzystuje się więc zarówno zmiany w sytuacji materialnej, jak i niekorzystne zmiany w sferze niematerialnej, które mogą mieć wpływ na tę pierwszą.

Pogorszenie sytuacji życiowej po śmierci osoby bliskiej

W przypadku wystąpienia tego rodzaju skutków, wypłacenie stosownego odszkodowania za utratę osoby bliskiej jest jak najbardziej zasadne. Kto może stać się osobą uprawnioną do pozyskania tego rodzaju świadczenia? Analogicznie do rozumienia przepisów w przypadku zadośćuczynienia, nie musi być to rodzina najbliższa zmarłemu wedle pokrewieństwa.

W takiej sytuacji każda z osób uprawnionych ma własne i indywidualne roszczenie. Zaś w przypadku wypłaty tego rodzaju świadczeń, każdy uprawniony uzyskuje je oddzielnie i niezależnie od innych uprawnionych.

3. ZWROT KOSZTÓW LECZENIA I POGRZEBU

3. ZWROT KOSZTÓW LECZENIA I POGRZEBU

Są to w szczególności koszty:

  • zakupu trumny, zniczy, wieńców pogrzebowych i kwiatów,
  • nagrobka,
  • zakupu ubrań dla zmarłego i odzieży żałobnej dla rodziny,
  • związane z opłatą za miejsce na cmentarzu,
  • związane z ceremonią pogrzebową, w tym ofiara za posługę kapłańską,
  • stypy lub innej zwyczajowo przyjętej uroczystości.

Wówczas bazę do ustalenia wysokości poniesionych przez uprawnionego kosztów pogrzebu i pochówku zmarłej bliskiej osoby stanowi orzecznictwo sądów. Właśnie na tej podstawie oszacujemy wysokość kosztów i wniesiemy o ich zwrot na podstawie zwyczajowego postępowania w Państwa środowisku.

Zasiłek pogrzebowy

Wypłaca się go najczęściej w sytuacji, gdy osoba zmarła posiadała ustalone prawo do emerytury lub renty, emerytury pomostowej i renty socjalnej. Zasiłek pogrzebowy przysługuje jednak również w przypadku, gdy osoba zmarła nie posiadała ustalonego prawa do któregoś z tych świadczeń, ale spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania.

Co do zasady o uzyskanie tego zasiłku może starać się podmiot, który faktycznie pokrył koszty pogrzebu i pochówku zmarłego. Warto wspomnieć, że wlicza się do tego nie tylko członków rodziny. O to świadczenie może starać się bowiem także pracodawca poszkodowanego, gmina, ośrodek pomocy społecznej, powiat oraz kościół.

Jakich dokumentów potrzebuję, by otrzymać zasiłek pogrzebowy?

Co ważne, ten ostatni dokument nie będzie wymagany w sytuacji, gdy zmarły prowadził działalność na własny rachunek. Wyłączenie dotyczy również osób współpracujących z tego rodzaju podmiotem.

Kiedy najpóźniej należy złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy?

Istnieje jednak prawny wyjątek od tego terminu. W szczególnych okolicznościach Zakład Ubezpieczeń Społecznych zezwala na złożenie wniosku w okresie 12 miesięcy od daty wystawienia aktu zgonu. Warto ponadto pamiętać o jeszcze jednej kwestii, która wynika bezpośrednio z orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Kancelaria Odszkodowawcza EVENTUM charakteryzuje się znajomością i wnikliwością w poszukiwaniu tego rodzaju stanowisk i postanowień. Dzięki temu jesteśmy w stanie Państwu pomóc w podobnych sytuacjach. Jeżeli zakład ubezpieczeń odjął od kwoty odszkodowania wartość zasiłku pogrzebowego, pomożemy odzyskać od niego całość należnej kwoty wraz z odsetkami.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje temu, kto faktycznie pokrył koszty pogrzebu, w tym również pracodawcy poszkodowanego, gminie, powiatowi, kościołowi czy ośrodkowi pomocy społecznej.

UWAGA: Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, zasiłek pogrzebowy nie podlega uwzględnieniu przy określaniu wysokości odszkodowania z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o czynach niedozwolonych. Oznacza to, iż zakłady ubezpieczeń wypłacając odszkodowanie osobom, które faktycznie poniosły koszty pogrzebu, nie mają prawa pomniejszać odszkodowania o kwotę zasiłku pogrzebowego wypłacaną z ZUS.

Zapewniamy, iż z pomocą naszej wiedzy oraz znajomości judykatury, ci z Państwa, którym pomniejszono w ten sposób odszkodowanie, będą w stanie skutecznie wystąpić do ubezpieczyciela i uzyskać całość należnej kwoty wraz z odsetkami.

4. RENTA PO ŚMIERCI OSOBY BLISKIEJ

4. RENTA PO ŚMIERCI OSOBY BLISKIEJ

Są to po pierwsze osoby, wobec których zmarły posiadał obowiązek alimentacyjny. Renta tego rodzaju ma charakter obligatoryjny. Uprawniony może ją pobierać do momentu, w którym obowiązek ten będzie obowiązywać. Do tej grupy osób wlicza się małżonka, dzieci, rodzeństwo i innych krewnych zmarłego w linii prostej.

Co ważne, o rentę po osobie zmarłej starać może się nie tylko rodzina. Wedle prawa chodzi tu o wszelkie osoby, które faktycznie pozostawały w bliskich stosunkach z osobą zmarłą. Nie ma znaczenia występowanie tu więzi rodzinnych, a wniosek rozpatrywany jest niezależnie od płci uprawnionego.

Na temat osób mogących starać się o tego rodzaju rentę wypowiedział się niejednokrotnie Sąd Najwyższy. Orzecznictwo to pozwoliło na uzupełnienie tego katalogu o różne inne osoby i elementy.

Sąd Najwyższy na temat renty po śmierci bliskiej osoby

Na przestrzeni lat kwestia renty po śmierci osoby bliskiej stawała się przedmiotem wielu orzeczeń Sądu Najwyższego. W orzecznictwie można więc odnaleźć stanowisko, iż do tego rodzaju świadczenia kwalifikuje się także dziecko poczęte, ale nieurodzone w chwili śmierci rodzica.

Sąd Najwyższy wypowiedział się ponadto na temat wysokości renty po bliskiej osobie zmarłej. Przede wszystkim wysokość tego świadczenia musi być dopasowana do potrzeb uprawnionego. Co więcej, musi ona mieścić się w granicach majątkowych i zarobkowych zmarłego.

Jej wysokość może się również zmieniać bez względu na formę, w jakiej ją przyznano. Ponadto, prawo do renty po osobie zmarłej określa się dla każdej osoby uprawnionej z osobna. Dzięki temu wysokość renty alimentacyjnej będzie miała indywidualny charakter.

5. RENTA RODZINNA

5. RENTA RODZINNA

Co więcej, na wypłat renty rodzinnej mogą liczyć również osoby bliskie zmarłemu, który przed śmiercią pobierał zasiłek emerytalny bądź świadczenie emerytalne. Pierwszym rodzajem osób, które mogą starać się o taką rentę, są dzieci zmarłego. Wypłata renty następuje do 16. roku życia dziecka bądź 25.

Po spełnieniu pewnych warunków, o rentę rodzinną mogą starać się również inne osoby bliskie zmarłemu. Są to w szczególności wnuki, rodzeństwo oraz inne dzieci, które zmarły przyjął na wychowanie zanim ukończyły pełnoletniość. Te osoby muszą jednak spełniać takie warunki jak dzieci własne.

Ponadto jeżeli rodzice uprawnionych żyją, renta rodzinna przysługuje tylko, jeżeli nie mogą im zapewnić utrzymania ubezpieczony emeryt lub rencista bądź jego małżonek był opiekunem tych osób ustanowionym przez sąd.

Prawo do renty rodzinnej małżonka i rodziców zmarłego

Kolejnym przypadkiem prawa do renty rodzinnej dla owdowiałego małżonka jest fakt wychowania co najmniej jednego z dzieci, wnuków lub rodzeństwa, którzy są uprawnieni do renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Dzieci te muszą jednak być poniżej 16. lub 18. roku życia – w tym drugim przypadku gdy się uczą bądź są całkowicie niezdolne do pracy.

Niezwykle ważną kwestią jest sposób, w jaki kilka osób uprawnionych może starać się o rentę rodzinną. W porównaniu do poprzedniej omówionej renty alimentacyjnej, tym razem renta rodzinna przysługuje wszystkim tym osobom łącznie. W razie wystąpienia takiej konieczności suma tej renty może zostać podzielona pomiędzy wszystkich uprawnionych.

➡️Dzieci

➡️ Wnuki, rodzeństwo i inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości

➡️Wdowa/wdowiec

➡️Rodzice

6. JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU ŚMIERCI POSZKODOWANEGO PRZY PRACY

6. JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU ŚMIERCI POSZKODOWANEGO PRZY PRACY

Warto pamiętać, że temu ubezpieczeniu podlega co do zasady każda osoba, która była objęta ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu. Które osoby z rodziny zmarłego mogą starać się o tego rodzaju jednorazowe świadczenie? Są to przede wszystkim małżonek, o ile sąd nie orzekł separacji, a także dzieci.

Dodatkowo o odszkodowanie z tytułu śmierci poszkodowanego przy pracy mogą wystąpić rodzice zmarłego. W rozumieniu przepisów prawa są to także osoby przysposabiające, macocha i ojczym. W tej sytuacji należy spełnić jednak jeszcze jeden warunek.

Kiedy rodzice mogą starać się o jednorazowe odszkodowanie z ZUS?

Analogicznie prawo to występuje jeżeli w wyniku ugody sądowej bądź wyroku sądu zostało ustalone prawo do alimentów ze strony poszkodowanej osoby zmarłej. Warto pamiętać o jeszcze jednym szczególe związanym z samym procesem starania się o takie świadczenie przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Jeżeli chodzi o katalog osób uprawnionych, przysługuje ono:

UWAGA: Należy pamiętać, iż przy dochodzeniu jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy należy przedłożyć w ZUS określoną dokumentację, wymaganą dla tego typu wypadków.

Więcej informacji na temat odszkodowańh

Kancelaria Odszkodowawcza EVENTUM stara się na każdym kroku edukować swoich klientów w taki sposób, by mogli stać się osobami świadomymi swoich praw. Zapraszamy więc do naszego Centrum Pomocy Poszkodowanym, w którym można dowiedzieć się więcej na temat odszkodowań.

➡️ Poradnik – źródła i rodzaje świadczeń z tytułu śmierci osoby bliskiej,
➡️ Zwrot kosztów pogrzebu z ubezpieczenia OC,
➡️ Renta po śmierci osoby bliskiej z ubezpieczenia OC,
➡️ Przedawnienie roszczeń po śmierci osoby bliskiej
 

radca prawny dr Michał Strzelbicki tel. 510 943 567 📞

sekretariat kancelarii tel. 61 855 24 45 📞