Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek przy pracy

Wypadek to zdarzenie, którego nie da się przewidzieć. Czasem może niestety zdarzyć się, że do wypadku dojdzie podczas pracy. Skutki takich zdarzeń mogą być bardzo poważne. Wśród nich znajdują się na przykład czasowa lub trwała niezdolność do pracy, czy nawet konieczność przekwalifikowania. Kolejnym skutkiem wypadku przy pracy może być także konieczność stałej pomocy i opieki. Kancelaria Prawna EVENTUM pomoże Ci uzyskać odszkodowanie za wypadek przy pracy.

W sytuacji wypadku przy pracy osoba poszkodowana ma prawo do wypłaty tzw. jednorazowego odszkodowania z ZUS. Ponadto, możesz mieć prawo do odszkodowania także z ubezpieczeń NNW, ubezpieczeń na życie, jak również z ubezpieczenia OC pracodawcy, jeśli pracodawca takie ubezpieczenie posiada oraz jeżeli ponosi on odpowiedzialność cywilną za skutki wypadku.

Zadośćuczynienie i odszkodowanie za obrażenia ciała w wypadku przy pracy

Wielu Poszkodowanych zwraca się do nas z pytaniami dotyczącymi wypadków przy pracy, w których doznali obrażeń ciała – czy należy im się zadośćuczynienie? Chodzi nie tylko o wypadki doznane w zakładzie pracy (w biurze, w fabryce, na hali magazynowej), ale także o wypadki, do których dochodzi podczas wykonywania pracy poza siedzibą pracodawcy. Poniżej nasi eksperci udzielają odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

CZY PRACODAWCA ODPOWIADA WYŁĄCZNIE WTEDY, GDY PONOSI WINĘ ZA ZAISTNIENIE WYPADKU?

W kontekście odpowiedzialności cywilnej za wypadki przy pracy wyróżniamy dwie kategorie pracodawców — tych, którzy odpowiadają za szkodę na zasadzie ryzyka oraz tych, którzy odpowiadają na zasadzie winy.

Zgodnie z artykułem 435 k.c., odpowiedzialność za wypadek przy pracy na zasadzie ryzyka (tzn. nawet w razie braku winy) ponoszą pracodawcy, którzy prowadzą przedsiębiorstwo wprowadzane w ruch siłami przyrody, czyli będące zasilane parą, gazem, prądem elektrycznym czy paliwem. Znaczy to, że każdy pracodawca, decydując się na rozpoczęcie działalności będącej bezpośrednio zależnej i napędzanej siłami natury, podejmuje ryzyko wynikające z niebezpieczeństwa zaistnienia szkody. Zgodnie z orzecznictwem sądów, odpowiedzialność na zasadzie ryzyka ponoszą między innymi przewoźnicy drogowi i kolejowi, elektrownie, koncerny paliwowe, zakłady wodociągowe i kanalizacyjne.

Możliwość wyłączenia odpowiedzialności pracodawcy na zasadzie ryzyka pojawia się wyłącznie wtedy, gdy szkoda następuje wskutek działania siły wyższej (np. trzęsienie ziemi), całkowicie z winy poszkodowanego lub wyłącznie z winy osoby trzeciej, która została zidentyfikowana. Przykładowo, w sytuacji, gdy podczas podróży pociągiem ktoś umyślnie wyrządził krzywdę drugiej osobie, wyrzucając ją z wagonu, odpowiedzialność za szkodę ponosi sprawca czynności, pomimo wykorzystania elementów pojazdu napędzanego siłą mechaniczną, jeżeli tylko został zidentyfikowany i jego wina była wyłączną przyczyną wypadku. Natomiast należy podkreślić, że w przypadku gdy pracodawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, nie jest konieczne, aby ponosił winę za powstanie wypadku.

Istnieje też typ pracodawców, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki przy pracy na zasadzie ryzyka, a na zasadzie winy — nie prowadzą oni działalności wprawianej w ruch za pomocą sił przyrody, więc odpowiadają tylko za szkody zawinione. Ta kategoria pracodawców odpowiada za szkodę tylko wtedy, gdy zostanie im udowodniona wina. Ciężar udowodnienia winy pracodawcy spoczywał będzie na poszkodowanym pracowniku. Zgodnie z treścią artykułu 415, k.c. — kto ze swojej winy wyrządził drugiemu szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia. W myśl tej zasady, za szkodę odpowiada osoba winna jej zaistnienia (przy czym zdarzeniem sprawczym w tej sytuacji jest zarówno czynne działanie na czyjąś niekorzyść, jak i zaniechanie obowiązku reakcji). Przykładowo, gdy wchodząc do sklepu klient lub pracownik poślizgnie się na rozlanej cieczy, prowadzący działalność może zostać pociągnięty do odszkodowania, o ile np. zaniechał usunięcia rozlanej cieczy albo ostrzeżenia klientów przed niebezpieczeństwem.

WYPADEK PRZY PRACY — OD CZEGO ZALEŻY WYSOKOŚĆ ZADOŚĆUCZYNIENIA?

Zadośćuczynienie to pieniężna rekompensata mająca pokryć krzywdę doznaną przez poszkodowanego w związku z wypadkiem. Dotyczy cierpień fizycznych i psychicznych bezpośrednio po zdarzeniu, a także tych mogących pojawić się później. Powinna odpowiadać krzywdzie, jak i być odczuwalna dla poszkodowanego — ma zapewnić komfort emocjonalny.

Czynnikami warunkującymi rozmiar poniesionej szkody niemajątkowej (krzywdy), a tym samym wysokości kwoty zadośćuczynienia, są: stopień natężenia i okres trwania bólu fizycznego i psychicznego (pobyt w szpitalu, przeprowadzone zabiegi, dokonane operacje, leczenie sanatoryjne), ich typ i intensywność. Istotna jest także trwałość skutków poniesionej krzywdy (kalectwo, oszpecenie, spadek poczucia własnej wartości), bezsilność życiowa, utracenie możliwości wykonywania zawodu, uprawiania sportów, pracy kreatywnej, posiadania lub wychowywania dzieci. Należy mieć też na względzie utratę relacji towarzyskich i perspektyw na realizowanie pasji (np. podróżowania) i planów, a także wiek (u młodych cierpienie z powodu kalectwa jest bardziej natężone).

Sąd przy ustalaniu sumy zadośćuczynienia bierze pod uwagę wszystkie okoliczności danego zdarzenia — głównie rodzaj obrażeń i rozmiar cierpień, stopień kalectwa, bezsilność, konieczność korzystania z pomocy rodziny, a także stan materialny ogółu społeczeństwa. Stan majątkowy samego poszkodowanego ani poziom, na którym żyje, nie ma w tej kwestii istotnego znaczenia.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek śmiertelny przy pracy

Odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługuje każdemu, kto poniósł szkodę w wypadku przy pracy, jeśli tylko pracodawca albo inny podmiot ponosi odpowiedzialność cywilną za jego skutki.

Na stosowne odszkodowanie i zadośćuczynienie mogą liczyć także bliscy śmiertelnie poszkodowanego w wypadku przy pracy. Roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie z ubezpieczenia OC pracodawcy mogą składać w szczególności:

  • małżonek,
  • dzieci (własne, drugiego małżonka, przysposobione oraz przyjęte na wychowanie i utrzymanie),
  • wnuki,
  • rodzice lub osoby przysposabiające.

Sprawca szkody zobowiązany jest do zwrócenia kosztów leczenia i pogrzebu oraz finansowego wyrównania sytuacji materialnej rodziny zmarłego, która z pewnością uległa pogorszeniu.

Warto pamiętać, że wysokość odszkodowania z OC pracodawcy nie jest ograniczona ustawą — jest dostosowywana i ustalana indywidualnie w stosunku do rozmiaru poniesionych szkód (ma w pełni odpowiadać ich rozmiarom). W przypadku trwałego kalectwa lub śmierci może sięgnąć nawet setek tysięcy złotych.

Wysokość zadośćuczynienia, czyli rekompensaty za krzywdy psychiczne, ból, cierpienie i poczucie straty po śmierci bliskiego, powinna również być kształtowana jednostkowo, ale z uwzględnieniem obiektywnych warunków (np. stopy życiowej społeczeństwa). Nie należy skupiać się wyłącznie na subiektywnych odczuciach pokrzywdzonego. Pieniężne zadośćuczynienia wypłacane za wypadki przy pracy mają za zadanie pomóc odnaleźć się w rzeczywistości po wypadku i powrócić do stabilnego stanu psychicznego. Odszkodowanie z ubezpieczenia OC pracodawcy, a także zadośćuczynienie, renta, zwrot kosztów pogrzebu, powinny więc całkowicie wyrównywać pogorszoną sytuację materialną osób pokrzywdzonych (czyli najbliższych zmarłemu), a także odpowiednio rekompensować doznane krzywdy i cierpienie.

WYPADKI PRZY PRACY — CZY ROSZCZENIE O ZADOŚĆUCZYNIENIE Z UBEZPIECZENIA OC PRACODAWCY PRZECHODZI NA SPADKOBIERCÓW POSZKODOWANEGO?

Podstawową kwestią jest wyjaśnienie różnicy między zadośćuczynieniem przyznawanym przez sąd osobie poszkodowanej (art. 445 kodeksu cywilnego) a zadośćuczynieniem przyznawanym rodzinie z tytułu odniesionych krzywd w sytuacji, gdy osoba poszkodowana wskutek wypadku przy pracy umrze (art. 446 kodeksu cywilnego). Najbliżsi członkowie rodziny mają prawo do roszczeń o rekompensatę za poniesione własne szkody – nie przysługuje im natomiast możliwość „przejęcia” roszczenia o zadośćuczynienie przysługującego osobie poszkodowanej (czyli jako jej spadkobiercy). Jest tak dlatego, że roszczenie o zadośćuczynienie z art. 445 k.c. ma charakter osobisty.

Istnieją jednak dwa wyjątki od tej zasady, unormowane w kodeksie cywilnym.

Pierwszy z nich dotyczy sytuacji, kiedy zadośćuczynienie zostało przez podmiot odpowiedzialny (pracodawcę, ubezpieczyciela) uznane na piśmie, jako oświadczenie woli dłużnika, jeszcze za życia poszkodowanego. Ustalona w ten sposób kwota (względnie roszczenie o nią) może być odziedziczona przez członków rodziny poszkodowanego.

Drugą możliwość stanowi powództwo o zadośćuczynienie, które zostało wytoczone jeszcze za życia poszkodowanego. Wówczas pomimo śmierci poszkodowanego, proces sądowy toczy się dalej, a w miejsce zmarłego powoda wstępują jego spadkobiercy. To im finalnie sąd zasądzi kwotę, która należałaby się na mocy art. 445 k.c. samemu poszkodowanemu za jego krzywdę. Osoby te będą mogły nadto równolegle domagać się zadośćuczynienia z art. 446 k.c., tj. za własną krzywdę wynikłą ze śmierci poszkodowanego.

Reasumując, roszczenie o zadośćuczynienie z ubezpieczenia OC pracodawcy za wypadek przy pracy nie może więc być dziedziczone. Nie przechodzi ono z poszkodowanego na jego rodzinę, chyba że wcześniej (czyli za jego życia) został wytoczony proces lub gdy zostało ono uznane na piśmie. W przypadku śmierci osoby poszkodowanej, członkom rodziny przysługują natomiast osobne roszczenia o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną własną krzywdę.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy – oferta EVENTUM

Zajmując się sprawą Klienta, z pierwszej kolejności nasi eksperci ustalą, czy w zaistniałych okolicznościach występuje podstawa do roszczenia o odszkodowanie. Także na tym  etapie dojdzie do wyjaśnienia, który podmiot trzeci (pracodawca, przedsiębiorca lub jeszcze inny podmiot) ponosi w danej sytuacji odpowiedzialność cywilną.

Warto pamiętać, że nawet w sytuacji, w której do wypadku doszło z niczyjej winy, poszkodowany może mieć prawo do odszkodowania. Następnie dojdzie do ustalenia, czy podmiot, który obarczony jest odpowiedzialnością cywilną posiada polisę ubezpieczenia OC oraz w jakim zakładzie ubezpieczeń ją uzyskał.

Po tych ustaleniach następuje określenie zakresu świadczeń, jakie w danych okolicznościach przysługują poszkodowanemu. Dzięki temu wiadomo będzie, jaką dokumentacje należy przygotować. Da ona podstawę do ustalenia wysokości należnych kwot odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty. Przygotowane roszczenia zgłaszamy ubezpieczycielowi, a jeśli trzeba – w dalszym toku sprawy wnosimy odwołanie czy kierujemy powództwo do sądu.

Wsparcie Klienta na każdym etapie sprawy

Kancelaria Prawna EVENTUM na pierwszym miejscu zawsze stawia dobro klienta. Właśnie dlatego reprezentujemy klientów  w toku całego postępowania przedsądowego. Co więcej, jeżeli ubezpieczyciel nie wyrazi woli współpracy, oceniamy zasadność kierowania sprawy do sądu.

W sytuacji, w której wejście na drogę procesu sądowego okaże się wskazane, nasi eksperci zajmą się przygotowaniem pozwu i innych koniecznych dokumentów. Oferujemy ponadto wsparcie klientom w trakcie całego postępowania sądowego.

Opisane powyżej elementy oferty Kancelarii Prawnej EVENTUM to tylko główne i najważniejsze czynności, jakie wykonują nasi specjaliści. Zajmujemy się także oceną tego, czy klientowi należą się świadczenia z innych różnych źródeł. Wyróżnia się tu przede wszystkim świadczenia z ZUS/KRUS oraz polis na życie i grupowych.

Wieloletnie doświadczenie w odszkodowaniach za wypadek przy pracy

Kancelaria Prawna EVENTUM już od kilkunastu lat pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach przy pracy. Specjaliści tworzący zespół naszej kancelarii mogą pochwalić się rozległą wiedzą popartą bogatym doświadczeniem. Właśnie dlatego wiemy jak skutecznie pomóc naszym klientom.

Pomoc ta przynosi bowiem wymierne efekty. Na potwierdzenie powyższego stanowiska poniżej prezentujemy wybrane sprawy naszych klientów. Udało nam się uzyskać dla nich odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkodę, która powstała w wyniku wypadku przy pracy.

Poza tymi świadczeniami możemy pochwalić się bogatym katalogiem spraw, w których nasi eksperci pozyskali wypłaty z umów ubezpieczenia na życie, NNW oraz ubezpieczenia grupowego. Dowiesz się więcej na ten temat klikając tutaj.

Poniżej prezentujemy listę artykułów, w których opisaliśmy różne sukcesy związane ze sprawami o odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek przy pracy.

Chcesz dowiedzieć się więcej o odszkodowaniach za wypadek przy pracy?

Poza samą pomocą dla klientów, Kancelaria Prawna EVENTUM stara się uświadamiać ich na temat przysługujących im praw. Jak doskonale wiadomo, nieznajomość prawa szkodzi. Jako wieloletni i doświadczeni specjaliści w swojej dziedzinie staramy dzielić się nią z każdym, kto chce dowiedzieć się czegoś ciekawego.

Właśnie taki cel przyświecał utworzeniu Centrum Pomocy Poszkodowanym, które funkcjonuje przy naszej kancelarii. Pod poniższymi linkami odnajdą Państwo ciekawe opracowania na temat różnych rodzajów wypadków przy pracy. Są to praktyczne i zrozumiale napisane poradniki, które co prawda nie zastąpią fachowej pomocy, ale pozwolą na większe zrozumienie praw i roszczeń, jakie przysługują poszkodowanym.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI – bezpłatnie ocenimy Twoją sprawę i szanse na odszkodowanie za wypadek przy pracy:

Wstępna analiza Twojej sprawy jest całkowicie bezpłatna.

Strzelbicki_Michal

dr Michał Strzelbicki

radca prawny, założyciel EVENTUM

tel. kom.  510 943 567  

e-mail: mstrzelbicki@eventum.com.pl

Mariusz Sadowski

radca prawny

tel. kom. 502 603 736

e-mail: msadowski@eventum.com.pl

Scroll to Top