Odszkodowanie z ubezpieczenia na życie

Dochodzenie odszkodowania z polisy ubezpieczenia na życie jest szybko rosnącym obszarem działalności naszej kancelarii. Polisy ubezpieczenia na życie stale zyskują na popularności. Oferowane są zarówno jako ubezpieczenia indywidualne, jak i bardzo często jako ubezpieczenia grupowe, np. w zakładach pracy. Stale rosnącą grupę stanowią również ubezpieczenia na życie będące dodatkiem do innego produktu finansowego, np. kredytu hipotecznego czy karty kredytowej. W konsekwencji, posiadanie jednej polisy ubezpieczenia na życie jest obecnie częstym standardem. Rośnie także liczba osób, które posiadają więcej niż jedno ubezpieczenie na życie. Jest to sytuacja w pełni zrozumiała, ponieważ w przypadku tego rodzaju ubezpieczeń (ubezpieczenia osobowe), w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego (np. śmierci ubezpieczonego), świadczenie należy się z każdej z umów ubezpieczenia z osobna. Innymi słowy, za to samo zdarzenie osoba ubezpieczona albo uposażona mogą otrzymać wiele odszkodowań. O tym, że warto mieć więcej niż jedną polisę tego typu, piszemy tutaj.

Więcej polis oznacza także więcej odszkodowań z ubezpieczenia na życie. Podobnie jak w przypadku innych ubezpieczeń, także w przypadku polis ubezpieczenia na życie uzyskanie pełnego należnego odszkodowania wcale nie musi być proste. Ubezpieczyciele stosują szereg zabiegów pozwalających im na ograniczenie wysokości albo nawet odmowę wypłaty świadczenia. Poniżej przedstawiamy podstawowe kwestie związane z dochodzeniem odszkodowania z ubezpieczenia na życie oraz wyjaśniamy, na czym może polegać nasza pomoc w tym zakresie.

Czym jest ubezpieczenie na życie?

odszkodowanie z ubezpieczenia na życie

Zgodnie z art. 805 k.c., ubezpieczenia dzielimy na majątkowe i osobowe. W ubezpieczeniach majątkowych ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za szkodę – jest to np. ubezpieczenie AC pojazdu, ubezpieczenie domu od ognia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC). Natomiast w ubezpieczeniu osobowym świadczenie ubezpieczyciela polega na zapłacie umówionej sumy pieniężnej w razie zajścia określonego wypadku w życiu osoby ubezpieczonej. Ubezpieczenie na życie jest ubezpieczeniem osobowym. W tym ubezpieczeniu zdarzeniem, z tytułu którego wypłacane jest świadczenie, jest śmierć osoby ubezpieczonej, względnie dożycie przez tę osobę określonego wieku. Świadczenie może polegać na wypłacie określonej kwoty osobie wskazanej jako uposażona (względnie osobom bliskim ubezpieczonego określonym w OWU), albo np. na pokryciu przez ubezpieczyciela pozostającej do spłaty części zaciągniętego przez ubezpieczonego kredytu czy pożyczki.

Oprócz tego, polisa ubezpieczenia na życie może obejmować świadczenia dodatkowe, które najczęściej polegają na tym, że obok kwoty głównej ubezpieczyciel wypłaca kwoty dodatkowe, jeżeli do śmierci ubezpieczonego dojdzie w określonych okolicznościach. Najczęściej więc takie dodatkowe odszkodowanie z ubezpieczenia na życie wypłacane jest w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, śmierci w wyniku wypadku przy pracy czy w wyniku wypadku komunikacyjnego. Często ubezpieczenie skonstruowane jest tak, że wymienione świadczenia dodatkowe ulegają kumulacji (sumowaniu). Oznacza to, że jeśli osoba ubezpieczona zginie w wypadku komunikacyjnym będąc w pracy (np. jako przedstawiciel handlowy), to uposażonym należały się będą jednocześnie świadczenie główne, jak i z tytułu śmierci wskutek NW, śmierci w wypadku przy pracy i śmierci w wypadku komunikacyjnym.

Więcej na temat różnych rodzajów ubezpieczeń piszemy tutaj.

Dlaczego ubezpieczyciele odmawiają albo zaniżają odszkodowania z ubezpieczenia na życie?

Przyczyn i sposobów odmów i zniżania odszkodowań na życie zakłady ubezpieczeń stosują wiele. Najczęstszym chyba powodem odmowy wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia na życie jest podnoszony przez ubezpieczyciela zarzut, że w wypełnianej podczas zawierania umowy ubezpieczenia ankiecie medycznej ubezpieczony wprowadził ubezpieczyciela w błąd. W takiej sytuacji ubezpieczyciel twierdzi, że skoro został wprowadzony w błąd co do stanu zdrowia ubezpieczonego, to nie musi wypłacić po jego śmierci żadnego świadczenia (chociaż wcześniej ochoczo inkasował składki). Co jest szczególnie bulwersujące, najczęściej do weryfikacji prawdziwości ankiety medycznej ubezpieczonego dochodzi dopiero po jego śmierci – dopóki ubezpieczony żyje i wpłaca składki, treść i prawdziwość ankiety medycznej nikogo w towarzystwie ubezpieczeniowym nie interesuje. Sprawy tego rodzaju są często skomplikowane, wymagają uważnej analizy ankiety medycznej podpisanej za życia przez ubezpieczonego oraz składanych przez niego przy tej okazji oświadczeń. W naszej praktyce udawało nam się doprowadzić do wypłaty świadczenia wykazując na przykład, że zawarte w ankiecie pytania były nieprecyzyjne lub niezrozumiałe, ubezpieczyciel miał już wcześniej wiedzę o stanie zdrowia ubezpieczonego albo że zatajona przez ubezpieczonego informacja dotycząca jego stanu zdrowia nie miała żadnego związku z jego późniejszą śmiercią.

Kolejną grupę odmów odszkodowania z polisy ubezpieczenia na życie stanowią odmowy oparte o wyłączenia odpowiedzialności. Żadne ubezpieczenie nie chroni w 100% a każda właściwie polisa zawiera sytuacje, w których świadczenie nie będzie wypłacone. Jako ubezpieczeni musimy się z tym liczyć (i najlepiej – sytuacji takich unikać). Wyłączenia te wynikają z ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU), które podczas zawierania umowy akceptujemy. Problem jest jednak taki, że zakłady ubezpieczeń nagminnie rozszerzają sposób rozumienia i zakres tych wyłączeń. Odmowa odszkodowania może być więc uzasadniona stanem zdrowia ubezpieczonego, śmiercią w warunkach siły wyższej, aktów terroru czy choćby brania udziału w popełnieniu przestępstwa. Częstym powodem odmowy odszkodowania jest fakt, że w chwili śmierci ubezpieczony był pod wpływem alkoholu. Również w tych przypadkach udawało nam się uzyskać świadczenie, np. dlatego że wykazaliśmy, iż stwierdzony alkohol był alkoholem endogennym (tj. wytworzonym w zwłokach po śmierci) albo że spożycie alkoholu nie miało wpływu na zaistnienie wypadku. Warto także pamiętać, że OWU i zawarte tam wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela wiążą nas tylko wtedy, gdy OWU zostały ubezpieczonemu przed podpisaniem umowy doręczone. To na ubezpieczycielu spoczywa ciężar udowodnienia, że tak było.

Zdarza się wreszcie także, że ubezpieczyciele posuwają się w odmowach jeszcze dalej. Potrafią stwierdzić, że do zawarcia umowy ubezpieczenia w ogóle nie doszło, jak było w sprawie, którą wygraliśmy przed Sądem Najwyższym i o której pisaliśmy tutaj. Jeszcze innym sposobem uniknięcia wypłaty odszkodowania z polisy ubezpieczenia na życie jest twierdzenie, że wypadek, na skutek którego ubezpieczony zmarł, był w istocie udaną próbą samobójczą. O takiej sprawie, którą również wygraliśmy, piszemy tutaj.

Jak chodzi natomiast o świadczenia dodatkowe, to podstawą odmowy wypłaty odszkodowania jest najczęściej kwestionowanie przez ubezpieczyciela, że do śmierci doszło w szczególnych okolicznościach. Tak zatem ubezpieczyciel może kwestionować, czy śmierć nastąpiła na skutek nnw, wypadku przy pracy czy wypadku komunikacyjnego. Wówczas ubezpieczyciel wypłaca świadczenie podstawowe (z tytułu śmierci), ale świadczeń dodatkowych już nie. Często jednak okazuje się, że stosowana przez ubezpieczyciela interpretacja zapisów OWU w tym zakresie nie jest prawidłowa i po odwołaniu lub skierowaniu sprawy do sądu udaje się ją zmienić. Nasze sukcesy w sprawach ubezpieczeń na życie przedstawiamy także tutaj oraz tutaj.

Pomagamy uzyskać odszkodowanie z ubezpieczenia na życie

Nasza pomoc polega na ustaleniu kręgu osób uprawnionych do otrzymania świadczenia jak również zakresu i wysokości świadczeń, które z danego ubezpieczenia mogą być uzyskane. Pomożemy Państwu zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty oraz przygotujemy i złożymy odpowiednie wnioski.

Jeżeli natomiast otrzymaliście już Państwo odmowę wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia na życie albo jest ono w Waszej ocenie zaniżone, możemy zweryfikować prawidłowość stanowiska ubezpieczyciela. W tym zakresie uzyskamy od ubezpieczyciela całą zgromadzona przez niego dokumentację, uważnie się z nią zapoznamy oraz ocenimy, czy w świetle polisy ubezpieczenia i jej ogólnych warunków (OWU), stanowisko ubezpieczyciela jest prawidłowe. Kiedy ustalimy, że faktycznie ubezpieczyciel zaniżył albo bezpodstawnie odmówił wypłaty świadczeń, przygotujemy odwołanie. Jeśli będzie taka potrzeba, skierujemy sprawę do sądu, gdzie zapewniamy Państwu reprezentację w całym toku procesu, włącznie z postępowaniem przed Sądem Najwyższym.

Wielokrotnie zdarza się, że śmierć osoby ubezpieczonej może być podstawą do dochodzenia, obok odszkodowania z ubezpieczenia na życie, także zadośćuczynienia, odszkodowania i renty za śmierć osoby bliskiej. Jest tak w tych sytuacjach, gdy za śmierć ubezpieczonego jakiś podmiot trzeci ponosi odpowiedzialność cywilną. Podmiotem tym może być w szczególności sprawca wypadku, podmiot prowadzący przedsiębiorstwo, w związku z ruchem którego doszło do wypadku albo lekarz lub szpital, gdzie doszło do błędu w leczeniu. Kancelaria EVENTUM zajmuje się również takimi sprawami – więcej znajdziesz tutaj.

Masz pytania, podobną sprawę? – zadzwoń, napisz do nas po bezpłatną konsultację Twojej sprawy.

Strzelbicki_Michal

dr Michał Strzelbicki

radca prawny, założyciel EVENTUM

tel. kom.  510 943 567  

e-mail: mstrzelbicki@eventum.com.p

Mariusz Sadowski

radca prawny

tel. kom. 502 603 736

e-mail: msadowski@eventum.com.pl

Czytaj więcej na podobne tematy:

przedawnienie roszczeń o odszkodowanie,

renta po śmierci osoby bliskiej z ubezpieczenia OC,

zatajenie choroby w ankiecie medycznej – korzystny wyrok sądu,

odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu.

Scroll to Top