Odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny (lekarski)

Jednym z głównych obszarów naszej działalności jest właśnie reprezentowanie Klientów w postępowaniu o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny.

Czy w trakcie leczenia postawiono Ci błędną diagnozę? Lekarz wybrał metodę leczenia, którą uznano już za nieskuteczną bądź nieodpowiednią? Czy podczas zabiegu, któremu się poddałeś, doszło do nieprawidłowości? Nie przedstawiono Ci ryzyka operacji, po której wystąpiły niespodziewane powikłania? Czy w wyniku wadliwie poprowadzonego porodu ucierpiało Twoje dziecko? Lekarz nie wykonał w jego trakcie cesarskiego cięcia, które było wskazane w Twojej sytuacji? Kancelaria Prawna EVENTUM pomoże Ci uzyskać należne odszkodowanie.

Błąd medyczny – kiedy można go stwierdzić?

Pojęcie błędu medycznego nie jest definiowane przez ustawodawcę, zostało ono natomiast wyjaśnione w orzecznictwie Sądu Najwyższego. W wyroku z dnia 1 kwietnia 1955 roku, o sygnaturze IV CR 39/54, Sąd Najwyższy wskazał, że przez błąd medyczny rozumie się postępowanie sprzeczne z zasadami wiedzy i nauki medycznej. Zakres ten jest ograniczony oczywiście do wiedzy i nauki dostępnej dla lekarza w określonych okolicznościach. Warto w tym miejscu podkreślić, że jako błąd medyczny można zaklasyfikować zarówno działanie, jak i powstrzymanie się od niego (zaniechanie).

Najczęściej błąd medyczny przyjmuje jedną z czterech postaci. Może być to zaniechanie w diagnostyce, błędna diagnoza pacjenta (błędy diagnostyczne), zaniechanie leczenia albo leczenie nieprawidłowe, niezgodne z aktualnymi wskazaniami wiedzy medycznej (błędy terapeutyczne). Odrębną kategorią spraw są przypadki tzw. winy organizacyjnej szpitala, kiedy to negatywny skutek na zdrowiu pacjenta wynika nie tyle z błędu konkretnego lekarza, co z wadliwej organizacji podmiotu leczniczego (np. niepoinformowanie pacjenta o wyniku badania diagnostycznego wskazującego na ciężką chorobę, pomylenie wyników badań, leczenie pacjenta na niewłaściwym oddziale, w niewłaściwym trybie itp.)

Nieprawidłowe leczenie jako jeden z najczęstszych błędów lekarskich

Do tej kategorii błędów medycznych można zaliczyć kilka rodzajów działań i zaniechań lekarzy. Wśród nich najczęściej dochodzi do błędnego wyboru sposobu leczenia. Nierzadko niestety zdarzają się zabiegi przeprowadzone niestarannie lub nieostrożnie, w wyniku których dochodzi do jatrogennych uszkodzeń ciała pacjenta.

Poza tego rodzaju nieprawidłowościami, zdarzają się przypadki nieprawidłowego doboru metod rehabilitacji, a także aplikowanie pacjentowi niewłaściwych leków (względnie w niewłaściwych do stanu zdrowia pacjenta dawkach). Zdarza się także, że zabiegów dokonuje się przy użyciu niesprawnego sprzętu medycznego, względnie sprzętu i instrumentów nieposiadających wymaganych prawem przeglądów czy certyfikatów.

Co więcej, błędem lekarskim można określić również niewłaściwą opiekę nad pacjentem, który przebywa na terenie placówki służby zdrowia. W tego rodzaju sprawach najczęściej dochodzi o urazów pacjentów pozbawionych odpowiedniej asysty (np. upadek ze stołu operacyjnego po operacji, upadek pacjenta samodzielnie przemieszczającego się na zabieg czy badanie). Do tej kategorii zalicza się również często występujące zakażenia szpitalne, na przykład gronkowcem bądź żółtaczką.

Inną jeszcze kwestią jest podmiotowe traktowanie pacjenta, w tym prawidłowe uświadomienie go co do zakresu i przebiegu leczenia, jego alternatywnych metod, jak również ryzyk i powikłań związanych z proponowaną metodą. Chociaż ciężko czasem pacjentowi podjąć właściwą decyzję, gdy lekarz proponuje różne alternatywy, to najważniejsze jest prawidłowe uświadomienie pacjenta na temat ryzyka. Niestety zdarza się, że pacjentowi przedstawiono niewłaściwe i nieprawdziwe skutki uboczne i powikłania danego zabiegu. Czasem wręcz pacjenta nie informuje się o nich w ogóle. W takiej sytuacji zabieg medyczny odbywa się bez uzyskania świadomej zgody pacjenta, co oznacza, że jest bezprawny, a jego skutki (nawet stanowiące niezamierzone powikłania wpisane w jego ryzyko) będą rodziły odpowiedzialność odszkodowawczą.

Kiedy stwierdza się błąd medyczny?

Aby móc przyjąć, że doszło do błędu medycznego, muszą zostać spełnione pewne warunki. Pierwszy z nich to postępowanie personelu medycznego (działanie albo zaniechanie) obiektywnie niezgodne ze wskazaniami współczesnej wiedzy medycznej. Druga przesłanka, to charakter zawiniony takiego postępowania. Trzecim warunkiem jest powstanie szkody po stronie pacjenta. Szkoda ta może mieć postać uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia i powodować zarówno skutki majątkowe (koszty opieki, leczenia, rehabilitacji), jak i niemajątkowe (krzywda). Po czwarte wreszcie, pomiędzy zawinionym działaniem lub zaniechaniem lekarzy bądź innego personelu medycznego, a szkodą pacjenta, musi istnieć tzw. normalny związek przyczynowy. Ta ostatnia przesłanka często stanowi ostatnią linię obrony szpitali czy lekarzy – kiedy już ustalono, że w toku leczenia doszło do błędu, pozwani starają się wykazać, że nie spowodował on szkody na zdrowiu, względnie że szkoda na zdrowiu pacjenta i tak by powstała, nawet gdyby błędu nie popełniono.

Warto jednak pamiętać, że prawo polskie wymaga od służby zdrowia wysokiego poziomu profesjonalizmu. O wystąpieniu błędu medycznego przesądza nawet najmniejszy stopień zawinienia. Mówiąc precyzyjniej, nie ma znaczenia wyłącznie wina umyślna, ale również najmniejsze niedbalstwo czy lekkomyślność personelu medycznego. Jak chodzi natomiast w związek przyczynowy między błędem a szkodą pacjenta, orzecznictwo luzuje tutaj rygoryzm dowodowy, wymagając jedynie, by związek ten został uprawdopodobniony.

Kto ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za błąd medyczny?

Co do zasady, podmiotem odpowiedzialnym za wystąpienie błędu medycznego jest lekarz, który popełnia dany błąd. W praktyce jednak lekarz rzadko działa tylko we własnym imieniu. Często jest on zatrudniony (w takiej czy innej formie) przez placówkę służby zdrowia, np. przychodnię czy szpital. Nierzadko błąd medyczny jest też wynikiem działania szerszego personelu danej placówki.

Właśnie w takich sytuacjach odpowiedzialność cywilna ponoszona jest przez daną placówkę służby zdrowia – szpital czy przychodnię (samodzielnie lub wspólnie, solidarnie z konkretnym lekarzem). Najtrudniejsze sprawy z zakresu błędów medycznych to często te, gdy pacjent prowadził leczenie w kilku różnych placówkach i u różnych lekarzy. Problemem może być wówczas przypisanie odpowiedzialności konkretnemu podmiotowi.

Kancelaria Prawna EVENTUM i jej doświadczenie w sprawach o błędy lekarskie

Na przestrzeni kilkunastu lat praktyki, jaką możemy się pochwalić, reprezentowaliśmy już dziesiątki klientów poszkodowanych w wyniku błędu w leczeniu. Pomagaliśmy pacjentom, u których nierozpoznanie choroby doprowadziło do opóźnienia wdrożenia odpowiedniego leczenia pacjenta. Do chorób tych zaliczają się: nowotwór, złamanie pięty, uszkodzenie moczowodu, zawał serca, a także niedrożność lub perforacja jelit.

Błędne diagnozy, takie jak skierowanie pacjenta z ostrym zapaleniem mięśnia sercowego na leczenie cukrzycy. Trafiła do nas również sprawa, w której u pacjenta zdiagnozowano zapalenie jądra zamiast skrętu jądra. Wówczas doszło do wdrożenia leczenia farmakologicznego zamiast operacyjnego.

Niektóre sprawy związane były nie tyle z działaniem personelu medycznego, co jego zaniechaniem. W jednej ze spraw doszło do niewykonania wymaganych badań obrazowych głowy, co uniemożliwiło zdiagnozowanie pęknięcia tętniaka na wczesnym jego etapie. W innej personel medyczny zaniechał leczenie operacyjnego krwiaka po operacji kręgosłupa. Niestety poszkodowani pacjenci doznali pogorszenia zdrowia i utrwalenia choroby.

Kolejnym przykładem sprawy, w jakiej udzieliliśmy efektywnej pomocy, jest wykonanie zabiegu usunięcia macicy z przydatkami. Okoliczności sprawy wskazywały, iż taki zabieg nie był potrzebny ze względu na brak stosownych medycznych wskazań. Co więcej, rozwiązaliśmy również sprawy z zakresy błędu technicznego podczas operacji.

Do błędu medycznego dochodzi także w profilaktyce pooperacyjnej. Przykładem takiej sytuacji może być zbyt krótkie stosowanie profilaktyki przeciwzakrzepowej u pacjenta po zabiegu ortopedycznym. Skutkiem tego działania był rozwój u pacjenta zakrzepicy żylnej. Niestety zdarza się także wykorzystanie historycznych i zarzuconych dawno temu metod leczenia, jak na przykład moczenie ran w mydlinach.

Do katalogu rozwiązanych przez naszych specjalistów spraw zaliczają się różne błędy okołoporodowe. Są to przede wszystkim: brak lub opóźnienie cięcia cesarskiego, błędna interpretacja wyników badań i zapisów KTG, czy użycie niedozwolonych manewrów okołoporodowych. Czasem placówka służby zdrowia nie zadbała także o pełną diagnostykę matki i dziecka. Skutkiem takich niewłaściwych działań i zaniechań może być niedotlenienie okołoporodowe, porażenie splotu barkowego, a nawet zgon dziecka.

Lista przykładowych spraw wygranych przez Kancelarię EVENTUM

Poniżej umieszczamy listę spraw z błędem lekarskim oraz za naruszeniem praw pacjenta, które Kancelaria Odszkodowawcza EVENTUM rozwiązała dla swoich klientów:

Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny w leczeniu

Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak trudne może być dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za błędy medyczne. Są to sytuacje wymagające zarówno rozległej wiedzy prawniczej, jak i medycznej. Swoją ofertę Kancelaria EVENTUM kieruje do osób poszkodowanych wskutek najróżniejszych błędów medycznych.

W Twoim imieniu postaramy się o możliwie jak najwyższe odszkodowanie i zadośćuczynienie. Wniesiemy o zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, opieki osoby trzeciej, dojazdów, a także utraconych lub zniszczonych rzeczy osobistych. Co więcej, nasi eksperci podejmą czynności niezbędne do uzyskania renty z polisy OC podmiotu leczniczego (np. szpitala) albo lekarza, który dokonał błędu.

Nasi specjaliści zapewnią Ci kompleksową obsługę w związku ze szkodami wywołanymi błędem medycznym. Do ich zadań będą więc należeć:

– weryfikacja, czy na podstawie danych okoliczności można stwierdzić błąd medyczny i obciążyć odpowiedzialnością cywilną podmiot leczniczy lub lekarza,

– ocena, czy w zaistniałych okolicznościach doszło do zdarzenia medycznego,

– ustalenie, czy podmiot ponoszący odpowiedzialność cywilną w wyniku tego zdarzenia posiada polisę ubezpieczenia OC; jeżeli tak, to w którym zakładzie ubezpieczeń tę polisę zawarł,

– określenie zakresu roszczeń, jakie w danej sytuacji przysługują osobie poszkodowanej,

– pomoc w zebraniu niezbędnej dokumentacji, a także ustalenie wysokości należnych kwot odszkodowania, renty i zadośćuczynienia,

– sformułowanie roszczeń i zgłoszenie żądania wypłaty odszkodowania ubezpieczycielowi,

– reprezentacja klienta w toku całego postępowania przedsądowego,

– przygotowanie wniosku do komisji wojewódzkiej oraz reprezentacja klienta we wszystkich etapach postępowania,

– ocena, czy w danej sprawie jest zasadne kierowanie powództwa do sądu,

– przygotowanie pozwu i reprezentacja procesowa w czasie całego postępowania sądowego o odszkodowanie za błąd medyczny w obu instancjach, a w razie potrzeby także przed Sądem Najwyższym.

Podejrzewam, że doszło do błędu medycznego – co robić?

Jak już wcześniej wspomniano, sprawy związane ze skutkami błędów medycznych należą do jednych z trudniejszych. Procesy tego rodzaju potrafią trwać latami. Właśnie dlatego warto wiedzieć, jak przygotować się na każdą ewentualność. Ogromnie ważną kwestią jest na przykład posiadanie pełnej dokumentacji leczenia, któremu zostaliśmy poddani.

Jest to kwestia kluczowa w przypadku hospitalizacji. Warto pamiętać, że karta informacyjna, zwana także wypisem, nie jest pełną dokumentacją medyczną. Placówka służby zdrowia, jaką jest szpital, ma obowiązek prowadzić szczegółową dokumentację naszego pobytu. Jakie informacje powinny znaleźć się w dokumentacji? Są to w szczególności wyniki wszystkich przeprowadzonych badań. Co więcej, na dokumentację medyczną ze szpitala powinny składać się także raporty z zastosowanych procedur medycznych. Zaliczają się do nich oczywiście raporty z przeprowadzonych zabiegów. W przypadku hospitalizacji okołoporodowych warto pamiętać, że odrębna dokumentacja medyczna jest prowadzona dla matki i dla dziecka.

Warto pamiętać, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pacjent ma prawo wglądu w pełną dokumentację medyczną, jak i pozyskania poświadczonej za zgodność z oryginałem jej pełnej kopii. Oznacza to, że placówka zdrowotna ma obowiązek wydania nam tej dokumentacji i nie może nam tego prawa ograniczać, np. pytając nas, w jakim celu dokumentację tę chcemy wykorzystać.

Kiedy zgłaszać sprawę do prokuratury?

Nie każdy wie, że w sytuacji poważnych wątpliwości co do rzetelności i uczciwości personelu medycznego, można złożyć stosowne zawiadomienie do prokuratury. Można tego dokonać w szczególności, gdy wadliwe leczenie wywołało poważne skutki na naszym zdrowiu. Złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pozwala na zabezpieczenie pełnej dokumentacji medycznej przez organy ścigania, a następnie uzyskanie opinii biegłych, którzy ocenią, czy prowadzone wobec nas leczenie było zgodne z aktualna wiedzą medyczną. W razie stwierdzenia, że tak nie było, prokuratura ustali także podmioty odpowiedzialne.

Jeśli dojdzie do procesu karnego, poszkodowany może występować w sprawie jako oskarżyciel posiłkowy. Ewentualny wyrok skazujący lekarza będzie później wiążący dla sądu cywilnego w procesie o odszkodowanie dla pacjenta. Warto jednak pamiętać, że skazanie lekarza za popełnienie przestępstwa nie jest warunkiem niezbędnym, abyśmy mogli uzyskać odszkodowanie. W większości prowadzonych przez naszą kancelarię spraw, sprawy karne w ogóle nie były prowadzone, względnie lekarze nie byli w nich skazywani. Mimo to, wiele spraw tego rodzaju zakończyliśmy z sukcesem – poszkodowany pacjent uzyskał należne mu odszkodowanie za błąd medyczny.

Jakie roszczenia przysługują poszkodowanemu przy błędzie medycznym i jak mogą być dochodzone?

Obecnie obowiązujące w Polsce prawo dopuszcza dwie podstawowe drogi starania się o wynagrodzenie cierpień i szkód, jakie może spowodować błąd medyczny. Pierwszą z tych dróg jest dochodzenie świadczenia z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych, drugim natomiast „klasyczny” proces cywilny. Teoretycznie oba tryby nie wykluczają się, ale z ważnymi wyjątkami: 1) przyjęcie świadczenia kompensacyjnego powoduje zrzeczenie się roszczeń na przyszłość (czyli niemożność dochodzenia odszkodowania na drodze sądowej) oraz 2) postępowanie o świadczenie z Funduszu nie będzie prowadzone, jeśli w sprawie toczy się już proces, a nawet jeśli uzyskaliśmy już odszkodowanie od podmiotu leczniczego, lekarza lub ich ubezpieczyciela. Oznacza to, że jeśli w ogóle zamierzamy starać się o odszkodowanie z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych, powinniśmy zrobić to zanim wystąpimy na klasyczną drogę cywilną.

Postępowanie w sprawie świadczenia kompensacyjnego prowadzone jest przed Rzecznikiem Praw Pacjenta. Czym charakteryzuje się ten sposób pozyskania odszkodowania i jak przebiega? Do wszczęcia postępowania konieczne jest złożenie wniosku do wskazanego organu. Wniosek może być złożony w terminie roku od dnia, kiedy pacjent dowiedział się o skutkach zdarzenia medycznego, ale nie później niż w 3 lata od samego zdarzenia. Na przeprowadzenie postępowania Rzecznik Praw Pacjenta ma 3 miesiące od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo opłaconego wniosku.

W toku postępowania Rzecznik zasięga opinii Zespołu do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. Przedmiotem opinii jest wystąpienie zdarzenia medycznego oraz jego skutków. Przez zdarzenie medyczne rozumiemy zaistniałe w trakcie udzielania lub w efekcie udzielenia bądź zaniechania udzielenia świadczenia zdrowotnego: zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta lub śmierć pacjenta. Jeżeli Rzecznik Praw Pacjenta stwierdzi, że do zdarzenia medycznego doszło, przyznaje świadczenie w kwocie od 2.000 zł do 200.000 zł w razie zakażenia lub rozstroju zdrowia pacjenta oraz w kwocie 20.000 zł do 100.000 zł w przypadku zgonu pacjenta.

Za i przeciw postępowaniu z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych

Omawiane rozwiązanie ma swoje wady i zalety. Niewątpliwie korzyścią jest fakt, iż takie postępowanie trwa zwykle znacznie krócej od tradycyjnej drogi do pozyskania odszkodowania. Co więcej, kluczem do uzyskania odszkodowania jest ustalenie wyłącznie, czy doszło do zdarzenia medycznego, co ma charakter obiektywny, oderwany od kwestii winy lekarza uczestniczącego w leczeniu. Oznacza to, że kwestię odszkodowania dla klienta rozstrzyga sam fakt zaistnienia zdarzenia medycznego, a nie bardziej subiektywne ustalenie winy leżącej po stronie personelu placówki służby zdrowia. Za wyborem tej drogi do uzyskania odszkodowania przemawiają także niskie, w porównaniu z procesem sądowym, koszty.

Z drugiej strony, warto zdawać sobie sprawę z wad tej procedury. Po pierwsze, w przypadku tego trybu mamy do czynienia z górnymi limitami odszkodowań, o których piszemy wyżej. Z naszego doświadczenia wynika, że w przypadku poważnych błędów medycznych kwoty należnych pacjentom odszkodowań i zadośćuczynień mogą być wielokrotnie wyższe.

Co więcej, w przypadku tej drogi do odszkodowania, osoba uprawniona zrzeka się wszelkich roszczeń na przyszłość, w tym np. renty czy zwrotu przyszłych kosztów leczenia. Ta okoliczność powoduje, że nawet jeśli Rzecznik Praw Pacjenta przyzna nam odszkodowanie, to powinniśmy poważnie się zastanowić, czy odszkodowanie to przyjąć. Zrzeczenie się ochrony na przyszłość może nie być warte kwoty, która została nam przyznana.

Tradycyjny tryb dochodzenia roszczeń za błąd lekarski

W przypadku decyzji o wyborze właśnie tego trybu dochodzenia roszczeń za błąd lekarski, sprawa wygląda nieco inaczej niż w przypadku Funduszu. W pierwszej kolejności roszczenie kieruje się wówczas do podmiotu, który ponosi odpowiedzialność cywilną za błąd lekarski i do jego ubezpieczyciela.

Gdyby doszło do odmowy wypłaty odszkodowania, sprawa wówczas kierowana jest do sądu z powództwa cywilnego. W toku tego postępowania najważniejszą kwestię stanowi opinia wydana przez biegłego sądowego. Sędzia jako prawnik nie posiada przygotowania medycznego do samodzielnego stwierdzenia błędu medycznego. Właśnie dlatego tak ważne jest stanowisko biegłego sądowego powołanego do sprawy. Aby móc zwiększyć swoje szanse na wygraną sprawę w sądzie, warto zastosować się do wskazówek odnośnie gromadzenia dokumentacji medycznej, które pojawiły się wyżej.

Pomóc może ponadto zawiadomienie organów ścigania (o czym wyżej), jak i skonsultowanie sprawy z innym zaufanym lekarzem. Ta metoda starań o pozyskanie odszkodowania za błąd medyczny jest niewątpliwie bardziej czasochłonna. Posiada jednak wiele zalet, które warto przeanalizować przed podjęciem decyzji.

Dlaczego warto starać się o odszkodowanie w trybie „tradycyjnym”?

W przypadku ustalania wysokości odszkodowania za błąd medyczny metodą tradycyjną, Sąd bierze pod uwagę całość skutków błędu dla osoby poszkodowanej. Chodzi zarówno o tzw. krzywdę (ból, cierpienie, ograniczenia życiowe) jak i o szkodę, i to zarówno tzw. szkodę rzeczywistą (koszty opieki, leczenia, rehabilitacji, dojazdów itp.) jak i utracone korzyści (np. spadek dochodów wynikający z niezdolności do pracy). Jeżeli błąd w leczeniu spowodował skutki o trwałym charakterze, sąd może ustalić tzw. odpowiedzialność na przyszłość oraz przyznać poszkodowanemu odpowiednią rentę. Nie musimy zatem zrzekać się żadnych roszczeń na przyszłość i nie tracimy w tym zakresie ochrony. Nie istnieje również żadna górna granica kwoty odszkodowania – jest ono wyznaczone jedynie przez rozmiar poniesionej przez pacjenta szkody i doznanej krzywdy.

Analogiczne zalety przedstawia tryb tradycyjny w przypadku, gdy doszło do śmierci pacjenta, a odszkodowania dochodzą jego najbliżsi. Po pierwsze, krąg osób, które mogą występować z roszczeniami, jest szerszy niż w postępowaniu przed Rzecznikiem Praw Pacjenta. Również w tym przypadku nie mamy żadnych ograniczeń kwotowych, a oprócz jednorazowych świadczeń (zadośćuczynienie, stosowne odszkodowanie, zwrot kosztów pogrzebu) Sąd przyznać może także rentę. Powoduje to, że domaganie się odszkodowania za śmierć osoby bliskiej wskutek błędu w leczeniu na drodze procesu cywilnego najczęściej będzie właściwym wyborem.

Masz dodatkowe pytania na temat odszkodowań za błąd medyczny?

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiał Twoich wątpliwości, bądź czujesz, że chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat odszkodowań za błąd medyczny, mamy na to rozwiązanie. W naszym Centrum Pomocy Poszkodowanym odnajdziesz wiele ciekawych opracowań na temat tego rodzaju odszkodowania i wielu innych.

Skontaktuj się z nami – bezpłatnie ocenimy Twoją sprawę i szansę na odszkodowanie za błąd medyczny:

Strzelbicki_Michal

dr Michał Strzelbicki

radca prawny, założyciel EVENTUM

tel. kom.  510 943 567  

e-mail: mstrzelbicki@eventum.com.pl

Mariusz Sadowski

radca prawny

tel. kom. 502 603 736 e-mail: msadowski@eventum.com.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI – bezpłatnie ocenimy Twoją sprawę i szanse na odszkodowanie:

sekretariat kancelarii tel. 61 855 24 45

e-mail: biuro@eventum.com.pl

Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o roszczeniach przysługujących z tytułu błędów medycznych, zapraszamy do lektury opracowań dostępnych w Centrum Pomocy Poszkodowanym

  Imię (wymagane)

  Adres e-mail (wymagane)

  Temat

  Wiadomość

  Pod linkami poniżej nasi prawnicy piszą więcej na tematy związane z odszkodowaniami za błędy lekarskie:

  odszkodowanie za błąd medyczny przy porodzie,

  odszkodowanie za uszkodzenie splotu ramiennego przy porodzie,

  odszkodowanie za błąd lekarski przy leczeniu zawału serca,

  odszkodowanie za skręt i usunięcie jądra.

  Scroll to Top