Odszkodowanie za pożar, zalanie i inne szkody w mieniu

Dom to najważniejsze miejsce na ziemi dla wielu z nas. Chcemy czuć się w nim bezpiecznie, dlatego często decydujemy się na jego ubezpieczenie. Poczucie bezpieczeństwa może jednak okazać się złudne, jeśli po szkodzie ubezpieczyciel odmówi nam odszkodowania albo wypłaci kwotę, która nie pokryje kosztów remontu. Właśnie dlatego warto zasięgnąć rady osób, które pomogą nam uzyskać pełne odszkodowanie za takie zdarzenia jak pożar czy zalanie.

POMOC W UZYSKANIU WYSOKIEGO ODSZKODOWANIA ZA SZKODĘ W MIENIU

Kancelaria Prawna EVENTUM powstała po to, by pomagać poszkodowanym i uzyskiwać dla nich jak najwyższe odszkodowania. 

We wszystkich sprawach o odszkodowanie za pożar albo inną szkodę w mieniu, które prowadzą radcowie prawni i adwokaci, kładziemy nacisk na uzyskanie dla Klienta jak najwyższej możliwej do uzyskania kwoty. Co więcej, dążymy do zaspokojenia roszczenia Klienta ze wszystkich możliwych źródeł. W przypadku szkody na mieniu będzie to więc pozyskanie wypłaty z polisy Klienta lub od podmiotu trzeciego, który może ponosić odpowiedzialność cywilną za powstałą szkodę. 

JAK MOŻEMY CI POMÓC W UZYSKANIU ODSZKODOWANIA ZA POŻAR ALBO ZA SZKODĘ NA MIENIU?

Jak więc najczęściej przebiega postępowanie naszych specjalistów, które ma na celu uzyskanie jak najwyższej kwoty odszkodowania dla Klienta za szkodę na mieniu? Do swojej oferty Kancelaria EVENTUM włączyła wiele różnych usług, które zapewnią Ci należyte wsparcie. Osoby, których mienie uległo uszkodzeniu lub zniszczeniu, mogą liczyć na fachową pomoc naszych specjalistów. W ramach oferty naszej kancelarii wykonujemy wiele różnych usług, dzięki którym Twoja szkoda ulegnie jak największemu pokryciu.

Do oferty Kancelarii EVENTUM w przypadku szkody na mieniu należy zaliczyć:

– ustalenie podstaw obciążenia odpowiedzialnością cywilną podmiotu trzeciego na podstawie okoliczności sprawy; może być to na przykład sąsiad, wykonawca robót budowlanych, kierownik budowy, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa oraz wiele innych podmiotów,

– ustalenie, czy i w jakim zakładzie ubezpieczeń podmiot ponoszący odpowiedzialność cywilną posiada polisę ubezpieczenia OC,

– wyznaczenie zakresu roszczeń przysługujących osobie poszkodowanej za szkodę na mieniu,

– ustalenie, czy kwota, którą wypłacił poszkodowanemu ubezpieczyciel, jest adekwatna do warunków polisy,

– jeżeli poszkodowany spotkał się z odmową wypłaty odszkodowania ze strony ubezpieczyciela, ustalenie, czy takie stanowisko posiada stosowne uzasadnienie,

– pomoc w zgromadzeniu dokumentacji niezbędnej w postępowaniu oraz dającej podstawę wyznaczeniu wysokości kwot odszkodowania należnych klientowi,

– sformułowanie roszczeń i wystąpienie do ubezpieczyciela z żądaniem wypłaty odszkodowania w odpowiedniej sumie,

– reprezentację Klienta na wszystkich etapach postępowania przedsądowego,

– ocenę, czy zaistniałe okoliczności dają podstawę do wszczęcia postępowania sądowego i stwierdzenie, jakie są szanse na wygranie w procesie,

– przygotowanie pozwu i reprezentację klienta w toku całego postępowania przed sądem.

Przygotowujemy odwołania od decyzji ubezpieczyciela

Nasza oferta obejmuje zarówno przygotowanie zgłoszenia szkody pożarowej, jak również odwołania od wydanej już decyzji ubezpieczyciela. Z naszej praktyki wynika, że ubezpieczyciele często w ogóle odmawiają wypłaty odszkodowania za pożar. Ponadto, nawet jeśli odszkodowanie za pożar zostanie wypłacone, rzadko kiedy wystarcza na wykonanie remontu.

odszkodowanie za pożar

Odmowa wypłaty odszkodowania za pożar, zalanie albo inną szkodę w nieruchomości może mieć różne podstawy. W praktyce bardzo często zdarza się, że ubezpieczyciel wykorzystuje w tym celu brak odpowiednich przeglądów i kontroli, wymaganych przepisami prawa budowlanego. Warto jednak pamiętać, że tego rodzaju odmowa odszkodowania może nie mieć żadnych podstaw. Po pierwsze, zakłady ubezpieczeń nie informują ubezpieczonych klientów w sposób jasny i wyraźny, jakich przeglądów i kontroli wymagają. Ponadto, brak aktualnych przeglądów instalacji gazowej, elektrycznej czy kominów może być podstawą odmowy wypłaty odszkodowania tylko wtedy, gdy okoliczność ta pozostaje w związku ze zdarzeniem szkodowym. Zakłady ubezpieczeń często zapominają o tym warunku, wykorzystując brak któregokolwiek z przeglądów jako pretekst do odmowy wypłaty odszkodowania w każdej możliwej sytuacji.

NASZE DOŚWIADCZENIE W POZYSKIWANIU ODSZKODOWAŃ ZA SZKODY POŻAROWE 

Nasze sukcesy mówią same za siebie – zachęcamy do zapoznania się z poniższymi artykułami, które opisują przykładowe sprawy o odszkodowania za szkody w mieniu:

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI – bezpłatnie ocenimy Twoją sprawę i szanse na odszkodowanie za pożar lub inną szkodę:

Skontaktuj się z nami i nie bądź już sam w sporze z lekarzem, szpitalem i ich ubezpieczycielem.

Strzelbicki_Michal

dr Michał Strzelbicki

radca prawny, założyciel EVENTUM

tel. kom.  510 943 567  

e-mail: mstrzelbicki@eventum.com.pl

Mariusz Sadowski

radca prawny

tel. kom. 502 603 736

e-mail: msadowski@eventum.com.pl

sekretariat kancelarii tel. 61 855 24 45

e-mail: biuro@eventum.com.pl

Kliknij w link poniżej i czytaj więcej na podobne tematy:

zaniżone odszkodowanie za pożar albo uszkodzenie budynku rolniczego

odmowa odszkodowania za pożar z powodu braku przeglądu instalacji elektrycznej

zasada proporcji – obniżenie odszkodowania z powodu niedoubezpieczenia budynku

przedawnienie roszczeń o odszkodowanie

Scroll to Top