Odszkodowanie za samochód z OC albo AC

odszkodowanie za samochód

Kancelaria Prawna EVENTUM skutecznie pomaga swoim Klientom uzyskać pełne odszkodowanie za samochód z OC sprawcy wypadku albo z ubezpieczenia AC.

Jeżeli otrzymałeś odszkodowanie za samochód z OC sprawcy wypadku w oparciu o kosztorys ubezpieczyciela, to zapewne nie otrzymałeś pełnego odszkodowania. Również kosztorysy szkód z polis AC, nawet tych wykupionych w najlepszych wersjach, mogą być istotnie zaniżone!

Likwidacja szkody z umowy ubezpieczenia wymaga od ubezpieczyciela sprawcy sporządzenia kosztorysu naprawy uszkodzeń pojazdu osoby poszkodowanej. W tym celu ubezpieczyciel przysyła do poszkodowanego swojego pracownika, który dokonuje oględzin uszkodzonego pojazdu, aczkolwiek coraz częściej ubezpieczyciele proszę poszkodowanego o wykonanie zdjęć uszkodzonego pojazdu i w oparciu o te zdjęcia ubezpieczyciel sporządza kosztorys naprawy pojazdu.

Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że co do rzetelności i prawidłowości kosztorysów ubezpieczycieli należy podchodzić z dużą dozą ostrożności oraz ograniczonym zaufaniem.

W jaki sposób ubezpieczyciel zaniża odszkodowanie za samochód z OC sprawcy?

Jeżeli kosztorys naprawy uszkodzeń pojazdu poszkodowanego został sporządzony przez zakład ubezpieczeń w sposób wadliwy i nierzetelny, to skutkowało to zapłatą na rzecz poszkodowanego zaniżonego odszkodowania z OC sprawcy wypadku.

Co musisz sprawdzić, aby ustalić, że otrzymałeś niepełne odszkodowanie?

Sprawdź przede wszystkim stawkę robocizny  – jeżeli jest ona poniżej 100 zł netto za roboczogodzinę, to ubezpieczyciel zastosował nierynkowe stawki robocizny. Dość często ubezpieczyciele stosują stawki robocizny na poziomie ledwie 50 zł netto za RBG.

Po drugie sprawdź jakiego rodzaju części zamienne zastosował ubezpieczyciel w swym kosztorysie. Jeżeli ubezpieczyciel w miejsce uszkodzonych oryginalnych części zamiennych zastosował części nieoryginalne, czyli tzw. zamienniki, to Twoje odszkodowanie zostało zaniżone.

Nadto ubezpieczyciel zapewne zmniejszył ilość i wartość materiału lakierniczego, zastosował ukrytą amortyzację lub też po prostu nie uwzględnił pewnego zakresu uszkodzeń lub też błędnie kwalifikuje pewne uszkodzone elementy pojazdu do naprawy (tj. do „klepania i szpachlowania”), gdy technologia producenta wymaga wymiany danej części na nową.

Jeżeli w Twoim kosztorysie znajdzie się chociaż jedna z wymienionych wyżej nieprawidłowości, to otrzymałeś od ubezpieczyciela niepełne odszkodowanie z OC sprawy wypadku i możesz dochodzić od ubezpieczyciela sprawcy wypadku dopłaty w celu uzyskania pełnego odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku.

Czy muszę mieć faktury, rachunki za naprawę samochodu, aby uzyskać pełne odszkodowanie za samochód?

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego obowiązek odszkodowawczy ubezpieczyciela pojawia się już z chwilą wyrządzenia poszkodowanemu szkody i nie jest uzależniony od tego czy dokonał on naprawy samochodu i czy w ogóle zamierza go naprawić (por. uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 15.11.2001 r., III CZP 68/2001 i powołane tam orzeczenia). Ponadto w wyroku z dnia 27.06.1988 r. I CR 151/88 Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że roszczenie o świadczenie należne od zakładu ubezpieczeń w ramach ustawowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC z tytułu kosztów przywrócenia uszkodzonego pojazdu do stanu pierwotnego jest wymagalne niezależnie od tego czy naprawa została już dokonana, a wysokość świadczeń należy obliczać na podstawie ustaleń, co do zakresu uszkodzeń oraz technicznie uzasadnionych sposobów naprawy, przy przyjęciu przewidywanych kosztów niezbędnych materiałów i robocizny, według cen z daty ich ustalenia.

Wskazać jednocześnie należy, iż mowa tu o utrwalonej linii orzecznictwa, gdyż takie samo stanowisko Sąd Najwyższy zajmował w kolejnych orzeczeniach. Zwrócić należy uwagę chociażby na wyrok SN z dnia 11 czerwca 2001 r. V CKN 266/00 oraz z dnia 7 sierpnia 2003 r. IV CKN 387/01, a w szczególności powód wskazuje na postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20.02.2019 r. III CZP 91/18 oraz postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11.04.2019 r. III CZP 102/18 i wskazane tam orzecznictwo.

Przy takim rozumieniu obowiązku odszkodowawczego nie ma znaczenia prawnego okoliczność czy poszkodowany dokonał naprawy oraz czy i jakim kosztem to uczynił.

Reasumując, nie trzeba posiadać rachunków, faktur za naprawę pojazdu, aby uzyskać pełne odszkodowanie za samochód z OC sprawcy wypadku.

Co należy zrobić, aby uzyskać pełne odszkodowanie za samochód z OC sprawcy wypadku?

Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że aby uzyskać pełne odszkodowanie z OC sprawcy wypadku konieczne jest pozwanie ubezpieczyciela. Nasi radcowie prawni przygotują w Twoim imieniu pozew o zapłatę na Twoją rzecz pełnego odszkodowania wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie w zapłacie odszkodowania.

Pod linkami poniżej znajdziesz opracowania naszych prawników dotyczące szczegółowych kwestii związanych z odszkodowaniami za szkody w pojazdach z OC i AC:

odszkodowanie za samochód z OC na kosztorys,

jak uzyskać pełne odszkodowanie za samochód?

szkoda całkowita w samochodzie z ubezpieczenia OC i AC,

odszkodowanie za przestój pojazdu,

odszkodowanie za dziurę w drodze,

odszkodowanie za wypadek spowodowany przez zwierzę.

Opinia niezależnego rzeczoznawcy samochodowego

Aby dokładnie określić o ile ubezpieczyciel zaniżył odszkodowanie za samochód warto jest zlecić niezależnemu rzeczoznawcy samochodowemu sporządzenie opinii w celu ustalenia pełnych średnio-rynkowych kosztów naprawy pojazdu po danym wypadku, wyceny wartości pojazdu w stanie nieuszkodzonym na dzień wypadku lub także wyceny wartości pojazdu w stanie uszkodzonym po przedmiotowym wypadku. Przedmiotowa opinia, kosztorysy i wyceny będą następnie podstawą do precyzyjnego sformułowania kwoty żądanej pozwem. Opinie takie, wyceny i kosztorysy wykonać może na Państwa zlecenie np.:

Sebastian Szabela

Tel. +48 503 147 999

e–mail: opinie@wskgroup.pl

wskgroup.pl

Nasza wiedza i doświadczenie – wyższe odszkodowanie za samochód dla Ciebie

Zapraszamy do zapoznania się z opisem przykładowych spraw o odszkodowanie za samochód:

Odszkodowanie za samochód z OC na kosztorys – wygrane sprawy

odszkodowanie za auto z OC

Poniżej przedstawiamy także wybrane historie naszych Klientów, którym pomogliśmy uzyskać odszkodowanie za uszkodzony samochód.

Aviva wypłaciła Panu Dariuszowi z ubezpieczenia OC sprawcy  wypadku odszkodowanie za szkodę w jego samochodzie w kwocie niespełna 2.080 zł. Pan Dariusz przedstawił ubezpieczycielowi kosztorys sporządzony przez niezależnego rzeczoznawcę, który wskazywał, że odszkodowanie za szkodę w samochodzie Pana Dariusza winno wynosić nie 2.080 zł, ale prawie 7.980 zł. Ubezpieczyciel odmówił jednak Panu Dariuszowi dopłaty kwoty około 5.900 zł do pełnego odszkodowania za szkodę w jego samochodzie. Wobec odmowy zapłaty przez ubezpieczyciela pełnego odszkodowania na rzecz naszego Klienta pozwaliśmy ubezpieczyciela o zapłatę na rzecz Pana Dariusza pełnego odszkodowania  tj. o dopłatę na rzecz naszego Klienta kwoty niemalże  5.900 zł wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę od lutego 2012 r. do dnia zapłaty. Wyrokiem z dnia 28.02.2014 r. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu zasądził na rzecz naszego Klienta pełne odszkodowanie zgodnie z pozwem tj. niemalże 5.900 zł wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę za ponad dwa lata (tj. dalsze 1.600 zł) oraz zwrot kosztów procesu w kwocie 1.529 zł (sygn. akt XII C 1014/13/7). Wyrok został zrealizowany przez ubezpieczyciela.

Pani Agnieszka otrzymała od UNIQA TU SA za szkodę w swoim samochodzie z ubezpieczenia OC sprawcy odszkodowanie w kwocie zaledwie 3.426,36 zł. Odszkodowanie było ustalone na podstawie zaniżonego kosztorysu ubezpieczyciela – zaniżone stawki robocizny, zamienniki zamiast oryginalnych części zamiennych, potrącenia amortyzacji etc. W imieniu Pani Agnieszki pozwaliśmy UNIQA TU SA o zapłatę pełnego odszkodowania. Wyrokiem SR dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 23.01.2014 r. sygn. akt III C 502/13 uzyskaliśmy dla naszej Klientki dopłatę odszkodowania ponad wcześniej wypłacone przez ubezpieczycielami wraz z odsetkami w łącznej kwocie ponad 5.600 zł oraz pełny zwrot kosztów procesu.

PZU S.A. z OC sprawcy wypadku wypłacił Panu Bartoszowi 11.500 zł odszkodowania za szkodę w samochodzie. Po naszym przystąpieniu do sprawy zakwestionowaliśmy wyliczenie ubezpieczyciela. W szczególności wskazaliśmy, iż zostało ono oparte na częściach, które nie są oryginalne, została potrącona amortyzacja oraz zastosowano zaniżone stawki robocizny. Wnieśliśmy o dopłatę na rzecz naszego Klienta dalszego odszkodowania w kwocie 11.000 zł. Wobec odmowy uznania przez ubezpieczyciela naszych argumentów sprawa została skierowana na drogę sądową. Prawomocnym wyrokiem Sąd Rejonowy we Wrocławiu zasądził od ubezpieczyciela na rzecz naszego Klienta dalsze odszkodowanie w kwocie 11.000 zł, niemalże 2.500 zł odsetek za zwłokę w wypłacie odszkodowania oraz zwrot kosztów procesu.

Prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. z dnia 29.11.2013 r. (sygn. akt I C 14/13) uzyskaliśmy dla naszego Klienta dopłatę odszkodowania za szkodę w samochodzie w kwocie 8.905,40 zł z odsetkami ustawowymi od 29.05.2012 r. do dnia zapłaty (ponad 1.900 zł odsetek) oraz 1.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu ponad wypłacone wcześniej przez MTU odszkodowanie w kwocie zaledwie 3.880,56 zł, czyli ubezpieczyciel sam wypłacił poszkodowanemu niespełna 31% z pełnego odszkodowania.

TUiR WARTA S.A. wypłaciło Panu Marcinowi za szkodę w jego samochodzie marki Honda z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku odszkodowanie w kwocie 1.916 zł. Pan Marcin powierzył nam sprawę w celu uzyskania pełnego odszkodowania za szkodę w jego samochodzie. Skierowaliśmy przeciwko ubezpieczycielowi pozew o zapłatę – sprawa zakończyła się dopłatą na rzecz Pana Marcina kwoty 5.130,50 zł ponad wcześniej wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowanie (Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu sygn. akt IX C 1515/13/3).

Czy warto więc dochodzić pełnego odszkodowania za samochód? Zdecydowanie TAK!

Jeżeli więc dostałeś w ciągu ostatnich trzech lat odszkodowanie za samochód z OC sprawcy na kosztorys jego ubezpieczyciela, to prześlij nam decyzję ubezpieczyciela lub jego kosztorys, a my podejmiemy działania, aby uzyskać dla Ciebie pełne odszkodowanie z odsetkami za zwłokę ubezpieczyciela w zapłacie pełnego odszkodowania.

——————————————————————————————————

Zapraszamy do kontaktu

Pamiętaj, że ubezpieczyciel sprawcy liczy na Twoją bierność.

Dowiedz się więcej o odszkodowaniach za uszkodzone auto w naszym Centrum Pomocy

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI – bezpłatnie ocenimy Twoją sprawę i szanse na odszkodowanie:

radca prawny dr Michał Strzelbicki tel. 510 943 567 📞

radca prawny Mariusz Sadowski tel. 502 603 736 📞

sekretariat kancelarii tel. 61 855 24 45 📞

e-mail: biuro@eventum.com.pl 📧

    Imię (wymagane)

    Adres e-mail (wymagane)

    Temat

    Wiadomość

    Scroll to Top