Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej

Poza niepowetowaną stratą, rodzina osoby zmarłej musi zmierzyć się ze złożonym problemem uzyskania odszkodowania. Nasi doświadczeni prawnicy pomogą Państwu w uzyskaniu odpowiedniego odszkodowania i zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej. Zajmujemy się także uzyskaniem dal Państwa renty i zwrotu kosztów pogrzebu z polisy OC sprawcy wypadku. Tylko kompleksowa i indywidualna analiza poszczególnych spraw pozwala na uzyskanie satysfakcjonujących rezultatów. 

Nasi specjaliści postarają się również o uzyskanie przysługujących Państwu odszkodowań z polis NNW, na życie, czy też z ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS). 

Dlaczego Kancelaria EVENTUM? 

Naszą kancelarię tworzą doświadczeni prawnicy, którzy specjalizują w prawie odszkodowań i ubezpieczeń. Nie zajmujemy się wszystkimi działami prawa, a tylko odszkodowaniami i ubezpieczeniami. Ta wąska specjalizacja oraz wieloletnie doświadczenie w sporach z ubezpieczycielami pozwala nam na skuteczne i efektywne reprezentowanie interesów naszych Klientów. 

O naszych wygranych w sprawach o zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej pisaliśmy także tutaj:

➡️EVENTUM wygrywa w Sądzie Najwyższym, (zobacz)
➡️ 220 tys. zł zadośćuczynienia za śmierć dziecka w łonie matki, (zobacz)
➡️ zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej podwyższone ośmiokrotnie, (zobacz)
➡️ zaniżenie przez ubezpieczyciela kwoty zadośćuczynienia za krzywdę może być źródłem dalszej krzywdy, (zobacz)
➡️ zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej podwyższone 12-krotnie, (zobacz)
➡️ wygrany proces z umowy ubezpieczenia na życie, (zobacz)
➡️ precedensowy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, (zobacz)
➡️ milion złotych odszkodowania i zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej, (zobacz)
➡️ apelacja EVENTUM uznana – odszkodowanie i zadośćuczynienie wyższe 19 razy, (zobacz)
➡️ wygrany proces z Generali Życie TU S.A., (zobacz)
➡️ 430 tys. zł zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej, (zobacz)
➡️ kolejny wygrany proces o zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej, (zobacz)
➡️ ponad 970 tys. zł zadośćuczynienia i odszkodowania za śmierć męża i ojca. (zobacz)

Skąd uzyskać odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej? – źródła i rodzaje odszkodowań

Dla określenia, z jakich źródeł osobom bliskim zmarłego przysługiwać może odszkodowanie ze śmierć osoby bliskiej, jakie świadczenia wejdą w jego zakres oraz komu one przysługują, najważniejsze jest ustalenie okoliczności i przyczyny zgonu. W szczególności istotne jest udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. czy do śmierci doszło wskutek wypadku, tj. nagłego zdarzenia wywołanego przyczyną zewnętrzną, względnie wskutek błędów w leczeniu, czy też z powodu innych przyczyn (choroba, śmierć naturalna)? Jeśli NIE, tj. gdy do śmierci nie doszło wskutek wypadku ani błędu w leczeniu, w grę wchodzą jedynie świadczenia z tytułu ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia grupowego osoby zmarłej, względnie z własnego ubezpieczenia na życie lub grupowego osoby bliskiej. Jeśli TAK, tj. gdy do śmierci doszło wskutek wypadku, w grę wchodzą ponadto świadczenia z tytułu ubezpieczeń NNW osoby zmarłej, dalsze świadczenia z ubezpieczenia na życie lub grupowego osoby zmarłej lub osoby bliskiej, jednorazowe odszkodowanie z ZUS oraz odszkodowanie i zadośćuczynienie z ubezpieczenia OC podmiotu odpowiedzialnego; odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługiwać może najbliższym także, jeśli do zgonu doszło wskutek błędu medycznego.
  2. czy za śmierć jakikolwiek podmiot trzeci może ponosić odpowiedzialność cywilną? – w praktyce sytuacja taka ma miejsce np. gdy do zgonu dochodzi wskutek wypadku komunikacyjnego czy wypadku przy pracy, względnie wskutek obarczonego błędami leczenia Jeśli NIE, odszkodowanie i zadośćuczynienie z polisy OC nie przysługuje, w grę wchodzą tylko pozostałe wymienione wyżej świadczenia. Jeśli TAK, obok świadczeń z ubezpieczeń na życie, grupowych czy NNW oraz jednorazowego odszkodowania z ZUS, najbliższym zmarłego może także przysługiwać odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej z OC (odpowiedzialności cywilnej).

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące każdego w wymienionych wyżej odszkodowań.

Odszkodowanie za śmierć z ubezpieczenia OC

Gdzie występuje? Ubezpieczenia te najczęściej występują pod postacią obowiązkowego OC posiadacza pojazdu mechanicznego, OC prowadzącego przedsiębiorstwo (pracodawcy), OC placówki służby zdrowia (lub lekarza), OC rolnika, OC w życiu prywatnym.

Kto i kiedy może z niego skorzystać? Z ubezpieczenia OC mogą skorzystać osoby najbliższe zmarłego (małżonek, dzieci, rodzice, wnuki, dziadkowie, ale także np. partner życiowy) jeżeli odpowiedzialność cywilną za szkodę ponosi osoba ubezpieczona (najczęściej sprawca wypadku/szkody).

Czy konieczny jest udział innej osoby w spowodowaniu śmierci? Tak, istnienie odpowiedzialności cywilnej osoby trzeciej za spowodowanie śmierci jest koniecznym warunkiem wypłaty odszkodowania za śmierć osoby bliskiej. W odróżnieniu od innych ubezpieczeń, poszkodowany i ubezpieczony to dwie różne osoby. Odszkodowanie przysługuje zatem tylko z tytułu zdarzeń, za które odpowiedzialność cywilną (choć niekoniecznie winę!) ponosi osoba ubezpieczona, będąca inną osobą niż osoba poszkodowana.

Kiedy odszkodowanie nie przysługuje? Świadczenie nie przysługuje, jeżeli osoba ubezpieczona nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za szkodę. Nadto, świadczenie może być wyłączone także przesłankami negatywnymi wyliczonymi w OWU albo wynikającymi z przepisów prawa (np. z OC posiadacza pojazdu nie przysługuje odszkodowanie za utraconą biżuterię).

Jakie świadczenia przysługują i jak ustalana jest ich wysokość? Z ubezpieczenia OC osobom najbliższym zmarłego przysługiwać może szereg świadczeń: zadośćuczynienie za krzywdę, stosowne odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej, renta oraz zwrot kosztów pogrzebu. W odróżnieniu od innych ubezpieczeń, odszkodowanie z OC jest tzw. odszkodowaniem pełnym, tzn. jego wysokość powinna odpowiadać rozmiarom szkody i doznanej krzywdy. Innymi słowy, odszkodowanie, renta, zwrot kosztów pogrzebu i zadośćuczynienie z OC powinny powodować całkowite wyrównanie pogorszenia majątkowego osób najbliższych zmarłego oraz pełną kompensację doznanej przez te osoby krzywdy.

Odszkodowanie za śmierć z ubezpieczenia NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) osoby zmarłej

Gdzie występuje? Ubezpieczenia te najczęściej występują pod postacią ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażera, NW szkolnego czy NNW w podroży, niekiedy występują łącznie z innym ubezpieczeniem, np. ubezpieczeniem mieszkania.

Kto i kiedy może z niego skorzystać? Prawo do świadczenia ma osoba wskazana w ogólnych warunkach ubezpieczenia (najczęściej małżonek, dzieci ubezpieczonego zmarłego), jeżeli zmarły tego rodzaju ubezpieczenie posiadał oraz jeżeli do zgonu doszło wskutek nieszczęśliwego wypadku, tj. nagłego zdarzenia wywołanego przyczyną zewnętrzną, niezależną od woli ubezpieczonego.

Czy konieczny jest udział innej osoby w spowodowaniu szkody? Nie, istnienie odpowiedzialności osoby trzeciej za spowodowanie śmierci nie jest koniecznym warunkiem wypłaty świadczenia. Świadczenie przysługuje zatem zarówno z tytułu wypadków spowodowanych przez osobę trzecią, jak i nieszczęśliwych zdarzeń do których doszło bez udziału osób trzecich. Jedynym warunkiem jest, by osoba zmarła posiadała takie ubezpieczenie a zgon nastąpił wskutek wypadku.

Kiedy świadczenie nie przysługuje? Świadczenie może być nienależne, jeżeli spełni się jedna z przesłanek wyliczonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), najczęściej np. jeżeli osoba ubezpieczona była nietrzeźwa i miało to wpływ na wypadek. Okoliczność wyłączającą odpowiedzialność musi udowodnić ubezpieczyciel.

Jak ustalana jest wysokość świadczenia? Wysokość świadczenia najczęściej odpowiada sumie ubezpieczenia, choć niekiedy jego wysokość może być uzależniona od konkretnego rodzaju wypadku – np. inna suma przy wypadku przy pracy, inna gdy śmierć nastąpiła wskutek wypadku komunikacyjnego. Świadczenie z NNW nie jest natomiast tzw. odszkodowaniem pełnym, tzn. przy jego ustalaniu nie uwzględnia się innych skutków wypadku (np. stopnia pogorszenia sytuacji materialnej rodziny zmarłego, rozmiarów doznanej krzywdy psychicznej).

Odszkodowanie z ubezpieczenia na życie

Gdzie występuje? Klasyczne polisy ubezpieczenia na życie mają charakter samodzielnych polis, choć niekiedy towarzyszą im dodatkowe klauzule.

Kto i kiedy może z niego skorzystać? Podstawowym świadczeniem jest świadczenie z tytułu śmierci osoby ubezpieczonej, wypłacane osobie (lub osobom) wskazanej przez ubezpieczonego jako osoba uposażona.

Czy konieczny jest udział innej osoby w spowodowaniu szkody? Nie, istnienie odpowiedzialności osoby trzeciej za spowodowanie wypadku nie jest koniecznym warunkiem wypłaty świadczenia. Świadczenie przysługuje zatem zarówno z tytułu wypadków spowodowanych przez osobę trzecią, jak i nieszczęśliwych zdarzeń do których doszło bez udziału osób trzecich.

Kiedy świadczenie nie przysługuje? Świadczenie może być nienależne, jeżeli spełni się jedna z przesłanek wyliczonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Okoliczność wyłączającą odpowiedzialność musi udowodnić ubezpieczyciel.

Jak ustalana jest wysokość świadczenia? Wysokość świadczenia wynika z umowy ubezpieczenia oraz zapisów OWU, które mogą np. modyfikować jej wysokość ze względu na okres ubezpieczenia czy wysokość wpłaconych składek. Świadczenie z polisy na życie nie jest natomiast tzw. odszkodowaniem pełnym, tzn. przy jego ustalaniu nie uwzględnia się innych skutków wypadku (np. stopnia pogorszenia sytuacji materialnej rodziny zmarłego, rozmiarów doznanej krzywdy psychicznej).

Odszkodowanie za śmierć z ubezpieczenia grupowego pracowniczego/kontynuowanego

Gdzie występuje? Bardzo popularne ubezpieczenie, oferowane w zakładach pracy pracownikom oraz członkom ich rodzin, jak również w trybie kontynuacji np. osobom odchodzącym z pracy czy przechodzącym na emeryturę.

Kto i kiedy może z niego skorzystać? Ubezpieczenie łączy w sobie świadczenia typowe dla ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń NNW oraz wprowadza dodatkowe świadczenia. Z ubezpieczenia można skorzystać, jeżeli spełni się jakiekolwiek zdarzenie objęte jego zakresem – może być to śmierć osoby ubezpieczonej – w tym przypadku osoba bliska wskazana jako uposażona uzyskuje świadczenie z polisy osoby zmarłej (tak jak w klasycznym ubezpieczeniu na życie) albo śmierć osoby z rodziny – w tym przypadku osoba bliska zmarłego uzyskuje świadczenie z własnej polisy ubezpieczenia, jeśli polisa ta przewiduje świadczenie za śmierć małżonka, rodzica, dziecka itd.

Czy konieczny jest udział innej osoby w spowodowaniu szkody? Nie, istnienie odpowiedzialności osoby trzeciej za spowodowanie wypadku nie jest koniecznym warunkiem wypłaty świadczenia. Świadczenie przysługuje zatem zarówno z tytułu wypadków spowodowanych przez osobę trzecią, jak i zdarzeń do których doszło bez udziału osób trzecich.

Kiedy świadczenie nie przysługuje? Świadczenie może być nienależne zarówno jeżeli zdarzenie nie spełnia cech wyliczonych w OWU (brak przesłanki pozytywnej, np. choroba na którą zapadł ubezpieczony nie mieści się w wykazie chorób objętych polisą), jak i jeżeli spełni się jedna z przesłanek negatywnych, wyliczonych w OWU. Doświadczenie pokazuje niestety, że niekiedy ubezpieczyciele potrafią tak skonstruować przesłanki pozytywne i negatywne, że z pozoru znakomite ubezpieczenie rzadko kiedy zapewnia wypłatę świadczenia. Co do zasady okoliczność wyłączającą odpowiedzialność musi udowodnić ubezpieczyciel.

Jak ustalana jest wysokość świadczenia? Wysokość świadczenia wynika z umowy ubezpieczenia oraz zapisów OWU. Świadczenie z ubezpieczenia grupowego nie jest natomiast tzw. odszkodowaniem pełnym, tzn. przy jego ustalaniu nie uwzględnia się innych skutków wypadku, nieobjętych zakresem konkretnej polisy (np. stopnia pogorszenia sytuacji materialnej rodziny zmarłego, rozmiarów doznanej krzywdy psychicznej).

Odszkodowanie za śmierć z ubezpieczenia wypadkowego w ZUS

Gdzie występuje? Ubezpieczenie wypadkowe w ZUS może mieć postać ubezpieczenia obowiązkowego (np. dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę) lub dobrowolnego (np. dla osób prowadzących pozarolnicza działalność gospodarczą). Analogiczny charakter ma ubezpieczenie rolników w KRUS.

Kto i kiedy może z niego skorzystać? Ubezpieczenie ma charakter zbliżony do ubezpieczenia typu NNW – znajduje zastosowanie, jeżeli wskutek wypadku (nagłego zdarzenia wywołanego przyczyną zewnętrzną) osoba ubezpieczona poniosła śmierć. Istotne jest jednak, że obejmuje ono jedynie wypadki przy pracy, ale już nie w drodze do i z pracy oraz poza pracą.

Czy konieczny jest udział innej osoby w spowodowaniu szkody? Nie, istnienie odpowiedzialności osoby trzeciej za spowodowanie wypadku nie jest koniecznym warunkiem wypłaty świadczenia. Świadczenie przysługuje zatem zarówno z tytułu wypadków spowodowanych przez osobę trzecią, jak i zdarzeń do których doszło bez udziału osób trzecich.

Kiedy świadczenie nie przysługuje? Najczęstszymi przyczynami odmowy wypłaty odszkodowania przez ZUS jest brak cech wypadku przy pracy oraz wystąpienie jednej z przyczyn obciążających poszkodowanego pracownika, najczęściej jego rażące niedbalstwo.

Jak ustalana jest wysokość świadczenia? Wysokość świadczenia określana jest zgodnie z zasadami określonymi w ustawie i należy się najbliższym osoby zmarłej. Jednorazowe odszkodowanie z ZUS nie jest natomiast tzw. odszkodowaniem pełnym, tzn. przy jego ustalaniu nie uwzględnia się innych skutków wypadku (np. wysokości poniesionych kosztów leczenia czy utraconych zarobków).

Więcej informacji na temat odszkodowań po śmierci osoby bliskiej

Tu piszemy więcej na temat odszkodowań po śmierci osoby bliskiej:
➡️ Zwrot kosztów pogrzebu z ubezpieczenia OC,
➡️ Renta po śmierci osoby bliskiej z ubezpieczenia OC,
➡️ Przedawnienie roszczeń po śmierci osoby bliskiej  

Pomagamy uzyskać odszkodowanie za śmierć męża, żony, dziecka, matki, ojca lub innej osoby bliskiej

Chciałbyś skorzystać z fachowej pomocy prawnej specjalisty do spraw odszkodowań? Nasi prawnicy, radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw o odszkodowanie za skutki wypadków śmiertelnych, pomogą ocenić jakie masz szanse na odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej. Wskażą, z jakich źródeł Ty i Twoi najbliżsi mogą dochodzić odszkodowania. Podpowiedzą Ci również, jakie jeszcze roszczenia Ci przysługują i jakich dokumentów potrzebujesz. Weryfikacja sprawy pod kątem możliwości jej poprowadzenia przez nas jest całkowicie nieodpłatna!

Masz pytania, podobną sprawę? – zadzwoń, napisz do nas po bezpłatną konsultację Twojej sprawy.

Strzelbicki_Michal

dr Michał Strzelbicki

radca prawny, założyciel EVENTUM

tel. kom.  510 943 567  

e-mail: mstrzelbicki@eventum.com.p

Mariusz Sadowski

radca prawny

tel. kom. 502 603 736

e-mail: msadowski@eventum.com.pl

Scroll to Top