61 855 24 45

Odwołanie (reklamacja) od odmownej decyzji ubezpieczyciela

Działalność kancelarii EVENTUM obejmuje nie tylko zgłaszanie ubezpieczycielom nowych szkód, ale także przystępowanie do postępowań już trwających. Otrzymałeś odmowę wypłaty odszkodowania albo świadczenia z umowy ubezpieczenia? Ubezpieczyciel nie chce uwzględnić całości albo części Twoich roszczeń? Skontaktuj się z nami, ocenimy Twoją sprawę i przedstawimy nasze stanowisko.

Odmowa wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy

Tak jak różne są rodzaje ubezpieczeń, tak też rozmaite mogą być przyczyny, dla których ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania albo wypłaconą kwotę bezpodstawnie zaniżył. Jak chodzi o ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w których poszkodowanego nie łączy z ubezpieczycielem sprawcy wypadku żadna umowa, odmowy wypłaty odszkodowania polegają najczęściej na:

  • zakwestionowaniu okoliczności zdarzenia, z którego szkoda wynikła (np. zdaniem ubezpieczyciela uszkodzenia pojazdów nie odpowiadają sobie, doznane urazy nie mogą wynikać ze zgłoszonego wypadku),
  • zaprzeczeniu istnienia odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody (np. brak jego winy),
  • twierdzeniu, że nie istnieje szkoda (np. gdy ubezpieczyciel twierdzi, że pojazd po naprawie, na skutek zastosowania nowych części w miejsce używanych, zwiększył swoją wartość),
  • zakwestionowaniu związku przyczynowego między zachowaniem sprawcy a szkodą (np. w sprawach medycznych ubezpieczyciel twierdzi, że nawet prawidłowe leczenie nie pozwoliłoby uniknąć negatywnych następstw na zdrowiu; w sprawie o zadośćuczynienie za krzywdę ubezpieczyciele często podnoszą, że dane skutki zdrowotne nie wynikają z wypadku, ale są następstwem choroby i istniały już przed wypadkiem, choć nie dawały objawów),
  • zaprzeczeniu obowiązku naprawienia szkody przez ubezpieczyciela – tzn. szkoda jest, ale polisa nie obejmuje odszkodowania za nią (bo np. wyczerpała się suma ubezpieczenia).

Każdy z powyższych przypadków wymaga dogłębnej analizy, odnoszącej się zarówno do przepisów obowiązującego prawa, jak i warunków konkretnego ubezpieczenia. Często jednak okazuje się, że stanowisko zakładu ubezpieczeń nie było zasadne i odszkodowanie jest należne – niekiedy jednak wymaga to skierowania sprawy na drogę sądową.

Odmowa wypłaty odszkodowania z polisy ubezpieczenia

Z innego rodzaju sytuacją mamy do czynienia, gdy otrzymamy odmowę wypłaty odszkodowania czy świadczenia z naszej własnej polisy (np. auto casco, ubezpieczenie domu od ognia, ubezpieczenie nnw, ubezpieczenie turystyczne, ubezpieczenie grupowe pracownicze, ubezpieczenie na życie). W przypadku tego rodzaju polis, ponieważ łączy nas z ubezpieczycielem umowa ubezpieczenia, w pierwszej kolejności trzeba sięgnąć do samej polisy oraz ogólnych warunków ubezpieczenia – ich treść wpływa bowiem na zakres przysługujących nam świadczeń, a tym samym na ocenę szans na skuteczne podważenie odmownego stanowiska towarzystwa ubezpieczeniowego. Warto jednak pamiętać, że i w przypadku tych ubezpieczeń zapisy OWU to jeszcze nie wszystko – muszą być one zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Nawet zatem jeśli wydaje nam się, że stanowisko ubezpieczyciela jest uzasadnione brzmieniem OWU, to sprawę warto skonsultować z prawnikiem specjalizującym się w sprawie ubezpieczeń, bo może okazać się, że zapis OWU na który powołuje się ubezpieczyciel nie znajdzie w naszej sprawie zastosowania.

W czym możemy Ci pomóc?

Powyżej wymieniliśmy tylko wybrane przykłady odmowy wypłaty odszkodowań. Bez względu na to, na jakiej podstawie i w jakim zakresie ubezpieczyciel odmówił Ci wypłaty odszkodowania, napisz albo zadzwoń do nas (biuro@eventum.com.pl , tel. 510-943-567, 502-603-736) – ocenimy, czy możemy Tobie pomóc. Jeżeli powierzysz nam sprawę, przygotujemy reklamację, w której wskażemy na błędy popełnione przez ubezpieczyciela oraz wezwiemy go do wypłaty pełnego należnego Ci świadczenia. Jeśli będzie taka potrzeba, Twoje interesy możemy reprezentować także w sądzie, wytaczając powództwo o pełne odszkodowanie. Wielokrotnie już w naszej działalności doprowadzaliśmy do zmiany negatywnego stanowiska zakładu ubezpieczeń, a nasi Klienci otrzymywali należne im pieniądze, o czym szerzej piszemy tutaj.Bezpłatna ocena sprawy

    Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje