Odwołanie (reklamacja) od odmownej decyzji ubezpieczyciela

Działalność kancelarii EVENTUM obejmuje nie tylko zgłaszanie ubezpieczycielom nowych szkód, ale także przystępowanie do postępowań już trwających. Otrzymałeś odmowę wypłaty odszkodowania albo świadczenia z umowy ubezpieczenia? Ubezpieczyciel nie chce uwzględnić całości albo części Twoich roszczeń? Skontaktuj się z nami, ocenimy Twoją sprawę i przedstawimy nasze stanowisko.

Odmowa wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy

Tak jak różne są rodzaje ubezpieczeń, tak też rozmaite mogą być przyczyny, dla których ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania albo wypłaconą kwotę bezpodstawnie zaniżył. Jak chodzi o ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w których poszkodowanego nie łączy z ubezpieczycielem sprawcy wypadku żadna umowa, odmowy wypłaty odszkodowania polegają najczęściej na:

  • zakwestionowaniu okoliczności zdarzenia, z którego szkoda wynikła (np. zdaniem ubezpieczyciela uszkodzenia pojazdów nie odpowiadają sobie, doznane urazy nie mogą wynikać ze zgłoszonego wypadku),
  • zaprzeczeniu istnienia odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody (np. brak jego winy),
  • twierdzeniu, że nie istnieje szkoda (np. gdy ubezpieczyciel twierdzi, że pojazd po naprawie, na skutek zastosowania nowych części w miejsce używanych, zwiększył swoją wartość),
  • zakwestionowaniu związku przyczynowego między zachowaniem sprawcy a szkodą (np. w sprawach medycznych ubezpieczyciel twierdzi, że nawet prawidłowe leczenie nie pozwoliłoby uniknąć negatywnych następstw na zdrowiu; w sprawie o zadośćuczynienie za krzywdę ubezpieczyciele często podnoszą, że dane skutki zdrowotne nie wynikają z wypadku, ale są następstwem choroby i istniały już przed wypadkiem, choć nie dawały objawów),
  • zaprzeczeniu obowiązku naprawienia szkody przez ubezpieczyciela – tzn. szkoda jest, ale polisa nie obejmuje odszkodowania za nią (bo np. wyczerpała się suma ubezpieczenia).

Każdy z powyższych przypadków wymaga dogłębnej analizy, odnoszącej się zarówno do przepisów obowiązującego prawa, jak i warunków konkretnego ubezpieczenia. Często jednak okazuje się, że stanowisko zakładu ubezpieczeń nie było zasadne i odszkodowanie jest należne – niekiedy jednak wymaga to skierowania sprawy na drogę sądową.

Odmowa wypłaty odszkodowania z polisy ubezpieczenia

Z innego rodzaju sytuacją mamy do czynienia, gdy otrzymamy odmowę wypłaty odszkodowania czy świadczenia z naszej własnej polisy (np. auto casco, ubezpieczenie domu od ognia, ubezpieczenie nnw, ubezpieczenie turystyczne, ubezpieczenie grupowe pracownicze, ubezpieczenie na życie). W przypadku tego rodzaju polis, ponieważ łączy nas z ubezpieczycielem umowa ubezpieczenia, w pierwszej kolejności trzeba sięgnąć do samej polisy oraz ogólnych warunków ubezpieczenia – ich treść wpływa bowiem na zakres przysługujących nam świadczeń, a tym samym na ocenę szans na skuteczne podważenie odmownego stanowiska towarzystwa ubezpieczeniowego. Warto jednak pamiętać, że i w przypadku tych ubezpieczeń zapisy OWU to jeszcze nie wszystko – muszą być one zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Nawet zatem jeśli wydaje nam się, że stanowisko ubezpieczyciela jest uzasadnione brzmieniem OWU, to sprawę warto skonsultować z prawnikiem specjalizującym się w sprawie ubezpieczeń, bo może okazać się, że zapis OWU na który powołuje się ubezpieczyciel nie znajdzie w naszej sprawie zastosowania.

W czym możemy Ci pomóc?

Powyżej wymieniliśmy tylko wybrane przykłady odmowy wypłaty odszkodowań. Bez względu na to, na jakiej podstawie i w jakim zakresie ubezpieczyciel odmówił Ci wypłaty odszkodowania, napisz albo zadzwoń do nas (biuro@eventum.com.pl , tel. 510-943-567, 502-603-736) – ocenimy, czy możemy Tobie pomóc. Jeżeli powierzysz nam sprawę, przygotujemy reklamację, w której wskażemy na błędy popełnione przez ubezpieczyciela oraz wezwiemy go do wypłaty pełnego należnego Ci świadczenia. Jeśli będzie taka potrzeba, Twoje interesy możemy reprezentować także w sądzie, wytaczając powództwo o pełne odszkodowanie. Wielokrotnie już w naszej działalności doprowadzaliśmy do zmiany negatywnego stanowiska zakładu ubezpieczeń, a nasi Klienci otrzymywali należne im pieniądze, o czym szerzej piszemy tutaj.