61 855 24 45

Szkody kradzieżowe

sukcesy kradzieże

Nieznani sprawcy włamali się do sklepu spożywczego Pani Agaty i dokonali kradzieży towaru. Pani Agata zgłosiła kradzież z włamaniem do swojego ubezpieczyciela, u którego zawarła umowę ubezpieczenia sklepu. PZU S.A. wypłacił Pani Agacie odszkodowanie w kwocie 500 zł. Po kilku miesiącach od decyzji o wypłacie odszkodowania Pani Agata powierzyła nam prowadzenie sprawy. W wyniku podjętych przez nas działań uzyskaliśmy dla Pani Agaty dalsze odszkodowanie w kwocie ponad 15.000 zł.

Panu Krzysztofowi skradziono samochód. Po zgłoszeniu szkody z ubezpieczenia minicasco PZU S.A. wypłacił Poszkodowanemu 33.120 zł. EVENTUM wystosowało odwołanie, skutecznie podważyło zasadność zastosowanych przez zakład ubezpieczeń korekt, dzięki czemu nasz Klient uzyskał 8.240 zł dopłaty do przyznanego wcześniej odszkodowania.

Sąd Rejonowy w Poznaniu (sygn. X GC 2604/14) zasądził w interesie naszej Klientki od TUiR Allianz Polska S.A. ponad 50 tys. zł, powiększone o 24 tys. zł odsetek ustawowych za opóźnienie, z polisy ubezpieczenia AC pojazdu będącego w leasingu. Nasza Klientka była użytkownikiem pojazdu w leasingu. Jako użytkownik pojazdu ponosiła wszelkie koszty jego eksploatacji, w tym także pełnego ubezpieczenia OC/AC. Kiedy doszło do kradzieży auta, zgłosiła się o odszkodowanie z polisy AC do TUiR Allianz Polska S.A. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania, wskazując na rzekome rozbieżności między oświadczeniem Klientki co do użytkowania pojazdu a stanem faktycznym. Po wydaniu decyzji odmownej przez ubezpieczyciela, leasingodawca wezwał naszą Klientkę do niezwłocznego rozliczenia się z całości leasingu. Chociaż nasza Klientka od początku uważała odmowę wypłaty odszkodowania za bezzasadną i chciała skierować powództwo do sądu, to leasingodawca jako właściciel pojazdu nie wyraził zgody na pozwanie Allianz o wypłatę odszkodowania z AC, bo nie miał już w tym żadnego interesu. Sytuacja naszej Klientki była zatem skrajnie trudna – zapłaciła za ubezpieczenie, straciła samochód, ubezpieczyciel odmówił odszkodowania, została wezwana do niezwłocznej spłaty całości leasingu, a leasingodawca odmówił dodatkowo zgody na pozwanie ubezpieczyciela, uniemożliwiając tym samym naszej Klientce odzyskanie pieniędzy. Po przystąpieniu do sprawy zdecydowaliśmy się na wytoczenie powództwa przeciwko ubezpieczycielowi bez zgody leasingodawcy, ale na jego rzecz. Sąd w całości podzielił naszą argumentację, że użytkownik pojazdu (leasingobiorca), który opłacił składkę na AC, nie może być pozbawiony prawa do dochodzenia z tej polisy odszkodowania tylko dlatego, że formalnie nie jest właścicielem auta, a formalny właściciel (leasingodawca) nie zgodził się na wytoczenie procesu. Sąd ustalił nadto, że odmowa wypłaty odszkodowania przez TUiR Allianz Polska była całkowicie bezzasadna. W konsekwencji, sąd zasądził odszkodowanie na rzecz leasingodawcy (kwotę stanowiącą wartość pojazdu z polisy wraz z odsetkami). Leasingodawca z zasądzonej kwoty potrącił sobie następnie resztę należnych mu rat leasingu, a pozostałą część odszkodowania i odsetek przekazał naszej Klientce. Wyrok sądu jest prawomocny.

Bezpłatna ocena sprawy

Wysłanie zapytania do niczego nie zobowiązuje