61 855 24 45

Odwołanie (reklamacja) od decyzji ubezpieczyciela

Działalność kancelarii EVENTUM obejmuje nie tylko zgłaszanie ubezpieczycielom nowych szkód, ale także przystępowanie do postępowań już trwających. Otrzymałeś odmowę wypłaty odszkodowania albo świadczenia z umowy ubezpieczenia? Ubezpieczyciel nie chce uwzględnić Twoich roszczeń? Kwota, którą otrzymałeś od towarzystwa ubezpieczeniowego nie wystarcza do naprawienia szkody? Skontaktuj się z nami, ocenimy Twoją sprawę i przedstawimy nasze stanowisko.

Tak jak różne są rodzaje ubezpieczeń, tak też rozmaite mogą być przyczyny, dla których ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania albo wypłaconą kwotę bezpodstawnie zaniżył. Jak chodzi o ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w których poszkodowanego nie łączy z ubezpieczycielem sprawcy wypadku żadna umowa, odmowy wypłaty odszkodowania polegają najczęściej na:

  • zakwestionowaniu okoliczności zdarzenia, z którego szkoda wynikła (np. zdaniem ubezpieczyciela uszkodzenia pojazdów nie odpowiadają sobie, doznane urazy nie mogą wynikać ze zgłoszonego wypadku),
  • zakwestionowaniu istnienia odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody (np. brak jego winy),
  • zakwestionowaniu istnienia szkody (np. gdy ubezpieczyciel twierdzi, że pojazd po naprawie, na skutek zastosowania nowych części w miejsce używanych, zwiększył swoją wartość),
  • zakwestionowaniu istnienia związku przyczynowego między zachowaniem sprawcy a szkodą (np. w sprawach medycznych ubezpieczyciel twierdzi, że nawet prawidłowe leczenie nie pozwoliłoby uniknąć negatywnych następstw na zdrowiu),
  • zakwestionowaniu obowiązku naprawienia szkody przez ubezpieczyciela – tzn. szkoda jest, ale polisa nie obejmuje odszkodowania za nią (bo np. wyczerpała się suma ubezpieczenia).

Każdy z powyższych przypadków wymaga dogłębnej analizy, odnoszącej się zarówno do przepisów obowiązującego prawa, jak i warunków konkretnego ubezpieczenia. Często jednak okazuje się, że stanowisko zakładu ubezpieczeń nie było zasadne i odszkodowanie jest należne – niekiedy jednak wymaga to skierowania sprawy na drogę sądową.

Z innego rodzaju sytuacją mamy do czynienia, gdy otrzymamy odmowę wypłaty odszkodowania czy świadczenia z naszej własnej polisy (np. auto casco, ubezpieczenie domu od ognia, ubezpieczenie nnw, ubezpieczenie turystyczne, ubezpieczenie grupowe pracownicze, ubezpieczenie na życie). W przypadku tego rodzaju polis, ponieważ łączy nas z ubezpieczycielem umowa ubezpieczenia, w pierwszej kolejności trzeba sięgnąć do samej polisy oraz ogólnych warunków ubezpieczenia – ich treść wpływa bowiem na zakres przysługujących nam świadczeń, a tym samym na ocenę szans na skuteczne podważenie odmownego stanowiska towarzystwa ubezpieczeniowego. Warto jednak pamiętać, że i w przypadku tych ubezpieczeń zapisy OWU to jeszcze nie wszystko – muszą być one zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Nawet zatem jeśli wydaje nam się, że stanowisko ubezpieczyciela jest uzasadnione brzmieniem OWU, to sprawę warto skonsultować z prawnikiem specjalizującym się w sprawie ubezpieczeń, bo może okazać się, że zapis OWU na który powołuje się ubezpieczyciel nie znajdzie w naszej sprawie zastosowania.

Bezpłatna ocena sprawy

Wysłanie zapytania do niczego nie zobowiązuje