Odszkodowania za szkody w pojazdach z ubezpieczenia OC i AC

sukcesy szkody w pojazdach

Dla naszego Klienta z Londynu wygraliśmy ponad 160 tys. zł odszkodowania za szkodę w samochodzie z OC sprawcy. Nasz Klient przyjechał do Polski na Euro 2012, ale niestety pech chciał, iż jego pojazd został uszkodzony w kolizji drogowej. WARTA jako ubezpieczyciel sprawcy kolizji wypłaciła odszkodowanie za szkodę w jego samochodzie w kwocie 22,5 tys. zł, a jednocześnie odmówiła zwrotu kosztów holowania pojazdu z Polski do Londynu oraz najmu pojazdu zastępczego w Londynie. Poszkodowany zlecił nam pozwanie ubezpieczyciela o zapłatę na jego rzecz pełnego odszkodowania za samochód oraz odzyskanie pełnych kosztów holowania pojazdu do Londynu i najmu pojazdu zastępczego. Po trwającym trzy lata procesie sądowym wygraliśmy dla naszego Klienta dopłatę odszkodowania za szkodę w jego samochodzie w kwocie 69 tys. zł ponad wcześniejszą wypłatę, a także 12,5 tys. zł tytułem zwrotu pełnych kosztów holowania pojazdu z Polski do Londynu oraz 32 tys. zł zwrotu pełnych kosztów najmu pojazdu zastępczego w Londynie. Wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie (47 tys. zł) wygraliśmy dla naszego Klienta ponad 160 tys. zł wobec 22,5 tys. zł wypłaconych pierwotnie przez ubezpieczyciela. Ponadto ubezpieczyciel pokryje pełne koszty procesu w łącznej kwocie niemalże 14 tys. zł, w tym także koszty stawiennictwa powoda na rozprawie oraz utracone przez niego dochody w związku z koniecznością stawienia się w Sądzie. Wyrok wydany w przedmiotowej sprawie przez Sąd Okręgowy w Warszawie z dnia 12.05.2016 r. XXV C 1217/13 jest prawomocny.

PZU S.A. z OC sprawcy wypadku wypłacił Panu Bartoszowi 11.500 zł odszkodowania za szkodę w samochodzie. Po naszym przystąpieniu do sprawy zakwestionowaliśmy wyliczenie ubezpieczyciela. W szczególności wskazaliśmy, iż zostało ono oparte na częściach, które nie są oryginalne, została potrącona amortyzacja oraz zastosowano zaniżone stawki robocizny. Wnieśliśmy o dopłatę na rzecz naszego Klienta dalszego odszkodowania w kwocie 11.000 zł. Wobec odmowy uznania przez ubezpieczyciela naszych argumentów sprawa została skierowana na drogę sądową. Prawomocnym wyrokiem Sąd Rejonowy we Wrocławiu zasądził od ubezpieczyciela na rzecz naszego Klienta dalsze odszkodowanie w kwocie 11.000 zł, niemalże 2.500 zł odsetek za zwłokę w wypłacie odszkodowania oraz zwrot kosztów procesu.

zaniżone odszkodowanie z OC

Samochód Pana Jana został zniszczony przez wandali. Niezwłocznie po odkryciu szkody Pan Jan zawiadomił TUiR WARTA SA, w którym to towarzystwie miał wykupione AC. Pan Jan postępował zgodnie z dyspozycjami otrzymanymi z infolinii ubezpieczyciela. Niestety pomimo tego otrzymał decyzję odmowną wypłaty odszkodowania, gdyż nie zgłosił szkody na policję. Po przystąpieniu do sprawy jako pełnomocnik Pana Jana doprowadziliśmy do uchylenia decyzji odmownej i wypłaty odszkodowania w kwocie ponad 18.000 zł.

Prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. z dnia 29.11.2013 r. (sygn. akt I C 14/13) uzyskaliśmy dla naszego Klienta dopłatę odszkodowania za szkodę w samochodzie w kwocie 8.905,40 zł z odsetkami ustawowymi od 29.05.2012 r. do dnia zapłaty (ponad 1.900 zł odsetek) oraz 1.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu ponad wypłacone wcześniej przez MTU odszkodowanie w kwocie zaledwie 3.880,56 zł, czyli ubezpieczyciel sam wypłacił poszkodowanemu niespełna 31% z pełnego odszkodowania.

TUiR WARTA S.A. wypłaciło Panu Marcinowi za szkodę w jego samochodzie marki Honda z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku odszkodowanie w kwocie 1.916 zł. Pan Marcin powierzył nam sprawę w celu uzyskania pełnego odszkodowania za szkodę w jego samochodzie. Skierowaliśmy przeciwko ubezpieczycielowi pozew o zapłatę – sprawa zakończyła się dopłatą na rzecz Pana Marcina kwoty 5.130,50 zł ponad wcześniej wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowanie (Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu sygn. akt IX C 1515/13/3).

Aviva wypłaciła Panu Dariuszowi z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku odszkodowanie za szkodę w jego samochodzie w kwocie niespełna 2.080 zł. Pan Dariusz przedstawił ubezpieczycielowi kosztorys sporządzony przez niezależnego rzeczoznawcę, który wskazywał, że odszkodowanie za szkodę w samochodzie Pana Dariusza winno wynosić nie 2.080 zł, ale prawie 7.980 zł. Ubezpieczyciel odmówił jednak Panu Dariuszowi dopłaty kwoty około 5.900 zł do pełnego odszkodowania za szkodę w jego samochodzie. Wobec powyższego pozwaliśmy ubezpieczyciela o zapłatę na rzecz Pana Dariusza pełnego odszkodowania  tj. o dopłatę na rzecz naszego Klienta kwoty niemalże  5.900 zł wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę od lutego 2012 r. do dnia zapłaty. Wyrokiem z dnia 28.02.2014 r. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu zasądził na rzecz naszego Klienta pełne odszkodowanie zgodnie z pozwem tj. niemalże 5.900 zł wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę za ponad dwa lata (tj. dalsze 1.600 zł) oraz zwrot kosztów procesu w kwocie 1.529 zł (sygn. akt XII C 1014/13/7).

Pani Agnieszka otrzymała od UNIQA TU SA za szkodę w swoim samochodzie z ubezpieczenia OC sprawcy odszkodowanie w kwocie zaledwie 3.426,36 zł. Odszkodowanie było ustalone na podstawie zaniżonego kosztorysu ubezpieczyciela – zaniżone stawki robocizny, zamienniki zamiast oryginalnych części zamiennych, potrącenia amortyzacji etc. W imieniu Pani Agnieszki pozwaliśmy UNIQA TU SA o zapłatę pełnego odszkodowania. Wyrokiem SR dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 23.01.2014 r. sygn. akt III C 502/13 uzyskaliśmy dla naszej Klientki dopłatę odszkodowania ponad wcześniej wypłacone przez ubezpieczycielami wraz z odsetkami w łącznej kwocie ponad 5.600 zł oraz pełny zwrot kosztów procesu.

Odszkodowanie za samochód z OC sprawcy przyznane przez Hestię na etapie likwidacji szkody – 2.712,11 zł. Dopłata odszkodowania na rzecz naszego Klienta po wytoczeniu powództwa o zapłatę pełnego odszkodowania – 4.800,00 zł plus ponad 1.600 zł kosztów procesu – łącznie ubezpieczyciel zapłacił ponad 6.400 zł (SR Poznań-Grunwald i Jeżyce, sygn. akt I C 2058/14).

Odszkodowanie za samochód z OC sprawcy przyznane przez UNIQA na etapie likwidacji szkody – 6.544,00zł. Wyrokiem z dnia 30.12.2014 r. Sąd Rejonowy w Łodzi sygn. akt III C 540/13 zasądził od UNIQA na rzecz naszego Klienta dopłatę odszkodowania w kwocie ponad 8.200 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w zapłacie za niemalże dwa lata (odsetki wyniosą dalsze 2 tys. zł) oraz pełny zwrot kosztów procesu w kwocie ponad 1.500 zł plus koszty procesu od pozwanego ubezpieczyciela na rzecz Skarbu Państwa.

Odszkodowanie za samochód z OC sprawcy wypadku przyznane przez PZU SA na etapie likwidacji szkody – 3.868,66zł. Dopłata odszkodowania na rzecz naszego Klienta po wytoczeniu powództwa o zapłatę pełnego odszkodowania – 3.900,00 zł plus ponad 1.100 zł kosztów procesu (SR Poznań-Grunwald i Jeżyce, sygn. akt I C 1949/14).

Odszkodowanie za samochód z OC sprawcy przyznane przez Aviva na etapie likwidacji szkody – 2.340,00 zł. Dopłata odszkodowania po naszym przystąpieniu do sprawy – 4.319,35 zł – tu ubezpieczyciel poszedł po rozum do głowy i nie było konieczne wytoczenie powództwa, a tym samym ubezpieczyciel uniknął kosztów procesu oraz odsetek za czas trwania procesu.

Po ponad czterech latach procesu sądowego uzyskaliśmy dla naszego Klienta instytucjonalnego dopłatę odszkodowania w kwocie 53 tys. zł ponad wypłacone wcześniej przez ubezpieczyciela niespełna 7 tys. zł. odszkodowania (sprawa prowadzona przed SR dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XIII GC 1973/13). Sprawa była rozpatrywana z ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego i dotyczyła specjalistycznego, nietypowego pojazdu mechanicznego, a co też było przyczyną tak długiego trwania procesu sądowego. Oprócz odszkodowania ubezpieczyciel pokrył w całości koszty procesu sądowego.

Prawomocnym wyrokiem z dnia 25 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku (sygn. akt sprawy V GC 300/16) zasądził od PZU S.A. z polisy auto casco na rzecz naszego Klienta kwotę 10.000 zł tytułem zwrotu kosztów holowania uszkodzonego pojazdu. Sprawa dotyczyła wypadku z maja 2013 r., do którego doszło na autostradzie w Niemczech. Klient wystąpił do PZU S.A., w ramach posiadanego ubezpieczenia AC, o zwrot kosztów holowania uszkodzonego pojazdu. PZU S.A. odmówił zwrotu kosztów holowania, powołując się na postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU) auto casco, według których refundacja kosztów holowania nie przysługuje w razie braku ich uprzedniego uzgodnienia z ubezpieczycielem. Ponadto ubezpieczyciel wskazał, że nawet w przypadku uznania przez PZU S.A. zgłoszonych przez Poszkodowanego kosztów holowania, PZU S.A. zgodnie z postanowieniami OWU, dokonuje ich refundacji jedynie do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, a poniesione przez Klienta koszty były wyższe. Sąd orzekający w sprawie w całości podzielił naszą argumentację uznając, że postanowienia ogólnych warunków umowy ubezpieczenia AC, które uzależniają zwrot kosztów holowania uszkodzonego pojazdu z zagranicy od uprzedniej zgody ubezpieczyciela oraz ograniczają odszkodowanie z tego tytułu do 10% sumy ubezpieczenia – są sprzeczne z regułami współdziałania ubezpieczającego z ubezpieczycielem w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego, które ujęte są w art. 826 § 1 i § 4 k.c. Tym samym Sąd słusznie uznał, że takie ograniczenia zasad refundacji poniesionych przez Poszkodowanego kosztów holowania są niedopuszczalne i jako sprzeczne z przepisami Kodeksu cywilnego muszą zostać uznane za nieważne. W konsekwencji, Sąd zasądził od PZU S.A. na rzecz naszego Klienta zwrot całości poniesionych przez niego kosztów holowania pojazdu po szkodzie.

sukcesy kradzieże

Nieznani sprawcy włamali się do sklepu spożywczego Pani Agaty i dokonali kradzieży towaru. Pani Agata zgłosiła kradzież z włamaniem do swojego ubezpieczyciela, u którego zawarła umowę ubezpieczenia sklepu. PZU S.A. wypłacił Pani Agacie odszkodowanie w kwocie 500 zł. Po kilku miesiącach od decyzji o wypłacie odszkodowania Pani Agata powierzyła nam prowadzenie sprawy. W wyniku podjętych przez nas działań uzyskaliśmy dla Pani Agaty dalsze odszkodowanie w kwocie ponad 15.000 zł.

Panu Krzysztofowi skradziono samochód. Po zgłoszeniu szkody z ubezpieczenia minicasco PZU S.A. wypłacił Poszkodowanemu 33.120 zł. EVENTUM wystosowało odwołanie, skutecznie podważyło zasadność zastosowanych przez zakład ubezpieczeń korekt, dzięki czemu nasz Klient uzyskał 8.240 zł dopłaty do przyznanego wcześniej odszkodowania.

Sąd Rejonowy w Poznaniu (sygn. X GC 2604/14) zasądził w interesie naszej Klientki od TUiR Allianz Polska S.A. ponad 50 tys. zł, powiększone o 24 tys. zł odsetek ustawowych za opóźnienie, z polisy ubezpieczenia AC pojazdu będącego w leasingu. Nasza Klientka była użytkownikiem pojazdu w leasingu. Jako użytkownik pojazdu ponosiła wszelkie koszty jego eksploatacji, w tym także pełnego ubezpieczenia OC/AC. Kiedy doszło do kradzieży auta, zgłosiła się o odszkodowanie z polisy AC do TUiR Allianz Polska S.A. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania, wskazując na rzekome rozbieżności między oświadczeniem Klientki co do użytkowania pojazdu a stanem faktycznym. Po wydaniu decyzji odmownej przez ubezpieczyciela, leasingodawca wezwał naszą Klientkę do niezwłocznego rozliczenia się z całości leasingu. Chociaż nasza Klientka od początku uważała odmowę wypłaty odszkodowania za bezzasadną i chciała skierować powództwo do sądu, to leasingodawca jako właściciel pojazdu nie wyraził zgody na pozwanie Allianz o wypłatę odszkodowania z AC, bo nie miał już w tym żadnego interesu. Sytuacja naszej Klientki była zatem skrajnie trudna – zapłaciła za ubezpieczenie, straciła samochód, ubezpieczyciel odmówił odszkodowania, została wezwana do niezwłocznej spłaty całości leasingu, a leasingodawca odmówił dodatkowo zgody na pozwanie ubezpieczyciela, uniemożliwiając tym samym naszej Klientce odzyskanie pieniędzy. Po przystąpieniu do sprawy zdecydowaliśmy się na wytoczenie powództwa przeciwko ubezpieczycielowi bez zgody leasingodawcy, ale na jego rzecz. Sąd w całości podzielił naszą argumentację, że użytkownik pojazdu (leasingobiorca), który opłacił składkę na AC, nie może być pozbawiony prawa do dochodzenia z tej polisy odszkodowania tylko dlatego, że formalnie nie jest właścicielem auta, a formalny właściciel (leasingodawca) nie zgodził się na wytoczenie procesu. Sąd ustalił nadto, że odmowa wypłaty odszkodowania przez TUiR Allianz Polska była całkowicie bezzasadna. W konsekwencji, sąd zasądził odszkodowanie na rzecz leasingodawcy (kwotę stanowiącą wartość pojazdu z polisy wraz z odsetkami). Leasingodawca z zasądzonej kwoty potrącił sobie następnie resztę należnych mu rat leasingu, a pozostałą część odszkodowania i odsetek przekazał naszej Klientce. Wyrok sądu jest prawomocny.

Pomoc prawnika w sporze z ubezpieczycielem o pełne odszkodowanie

Nasi prawnicy, radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw o odszkodowania pomogą ocenić Twoją sprawę, poradzą jakie roszczenia Ci przysługują i jakich dokumentów potrzebujesz. Weryfikacja sprawy pod kątem możliwości jej poprowadzenia przez nas jest całkowicie bezpłatna. Skontaktuj się z nami i nie bądź już sam w sporze z ubezpieczycielem.

Kontakt:

radca prawny dr Michał Strzelbicki

tel. kom. 510 943 567

e-mail: mstrzelbicki@eventum.com.pl

radca prawny Mariusz Sadowski

tel. kom. 502 603 736

e-mail: msadowski@eventum.com.pl

Telefon do sekretariatu kancelarii: 61 855 24 45

godz. otwarcia: pn-pt 9:00 – 17:00

 

O wygranych sprawach o odszkodowania za szkody w pojazdach z OC i AC pisaliśmy także tutaj – kliknij linki poniżej:

odszkodowanie za samochód z OC w PZU,

– odszkodowanie z AC za skradziony samochód Porsche,

uzyskaliśmy odszkodowanie za samochód wyższe o 350%,

odszkodowanie za uszkodzone porsche,

wygrany proces o odszkodowanie z AC w Proama,

odszkodowanie za samochód z OC sprawcy,

odszkodowanie za koszty holowania pojazdu a AC,

odszkodowanie za 11 letni samochód na oryginalnych częściach,

160 tys. zł odszkodowania za samochód z OC sprawcy,

odszkodowanie z AC za kradzież pojazdu w leasingu,

odszkodowanie za samochód: PZU 4,5 tys., w sądzie dalsze 8 tys. zł.,

kolejny wygrany proces o odszkodowanie.

Scroll to Top