Wzór odwołania od zaniżonego uszczerbku na zdrowiu z NNW

odszkodowanie za złamanie

Poniżej znajduje się wzór odwołania od decyzji ubezpieczyciela o przyznaniu zaniżonego świadczenia za uszczerbek na zdrowiu z ubezpieczenia NNW z tytułu doznanych obrażeń ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Wzór oparto na założeniu, że ubezpieczyciel dokonał już zapłaty świadczenia za uszczerbek na zdrowiu, ale jest ono zaniżone, a ubezpieczony nie został zaproszony przez ubezpieczyciela na badanie lekarskie. Odwołanie należy wysłać listem poleconym albo złożyć w najbliższej placówce ubezpieczyciela – na kopii pisma ubezpieczyciel musi potwierdzić Państwu wpływ pisma wraz z datą wpływu. Pismo z komentarzem prawnika liczy 4 strony.

Wzór odwołania od zaniżonego % uszczerbku z ubezpieczenia NNW:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/151/odwolanie-od-decyzji-ubezpieczyciela-z-ubezpieczenia-nnw-od-wysokosci-uszczerbku-na-zdrowiu

Scroll to Top