Wzór pisma o odszkodowanie za obrażenia ciała z NNW

Poniżej znajduje się wzór zgłoszenia szkody na osobie z ubezpieczenia NNW z tytułu doznanych obrażeń ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Zgłoszenie szkody należy wysłać listem poleconym albo złożyć w najbliższej placówce ubezpieczyciela – na kopii pisma ubezpieczyciel musi potwierdzić Państwu wpływ pisma wraz z datą wpływu. Nie jest zalecane zgłaszanie szkód na osobie poprzez infolinie ubezpieczycieli. Państwa umowa ubezpieczenia NNW może przewidywać inne roszczenia niż wskazane we wzorze, w szczególności dalsze roszczenia niż wskazane we wzorze. Przed zgłoszeniem wypadku do ubezpieczyciela zalecane jest zapoznanie się z polisą oraz ogólnymi warunkami ubezpieczenia, aby mogli Państwo dostosować wzór do Państwa umowy ubezpieczenia i uzyskać wszelkie możliwe świadczenia, za które zapłacili Państwo składkę ubezpieczeniową. W szczególności należy zapoznać się z zakresem ubezpieczenia, czyli za co i co wypłaci ubezpieczyciel odszkodowanie oraz z wyłączeniami odpowiedzialności, czyli kiedy ubezpieczyciel odmówić może zapłaty odszkodowania. Pismo z komentarzem prawnika liczy 5 stron.

Wzór zgłoszenia szkody – obrażeń ciała z ubezpieczenia NNW:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/149/pismo-o-odszkodowanie-z-polisy-nnw-za-obrazenia-ciala-wskutek-nieszczesliwego-wypadku