Odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu

odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Skutkiem prawie każdego wypadku, w tym wypadku samochodowego, wypadku przy pracy czy wypadku w gospodarstwie rolnym może być trwały uszczerbek na zdrowiu Poszkodowanego. W sytuacji, gdy Poszkodowany doznał w wyniku wypadku obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia zakład ubezpieczeń zazwyczaj powołuje komisję lekarską, która orzeka procent trwałego uszczerbku na zdrowiu. 

Czy jest trwały uszczerbek na zdrowiu? 

Trwały uszczerbek na zdrowiu to trwałe uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, powodujący upośledzenie czynności organizmu. Lekarze orzecznicy zakładów ubezpieczeń orzekają trwały uszczerbek na zdrowiu w oparciu o tabele NORM OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU. Ustalony w ten sposób procent trwałego uszczerbku na zdrowiu jest czynnikiem, który wpływa na wysokość przyznanego odszkodowania.

Jak określany jest procent uszczerbku na zdrowiu? 

Każdy zakład ubezpieczeń stosuje własne tabele trwałego uszczerbku na zdrowiu, a zdarza się, że w ramach jednego zakładu ubezpieczeń do różnych ubezpieczeń wykorzystywane są różne tabele trwałych uszczerbków na zdrowiu. Powoduje to, że Poszkodowany ma utrudnione zadanie w ocenie wysokości należnego odszkodowania ‒ właśnie dlatego sprawy odszkodowań, a w szczególności sprawy odszkodowań za obrażenia ciała lub rozstrój zdrowia warto powierzyć doświadczonemu prawnikowi. Taki specjalista, który:

  • dokona analizy warunków umowy ubezpieczenia
  • skontroluje ustaloną przez towarzystwo ubezpieczeniowe wysokość trwałego uszczerbku na zdrowiu
  • zadba, aby towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło odszkodowanie w pełnej wysokości
  • a także odpowie na wszelkie pytania. 

Czy komisja lekarska musi być powołana? 

Niekiedy zakłady ubezpieczeń nie powołują komisji lekarskiej, a lekarz ustala procent trwałego uszczerbku na zdrowiu na podstawie dokumentacji leczenia. Zdarza się także, że warunki umowy ubezpieczenia mogą nie przewidywać możliwości powołania komisji lekarskiej lub ograniczać możliwość jej powołania tylko do określonych sytuacji – dotyczy to głównie ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu

Ustalony procent trwałego uszczerbku na zdrowiu jest podstawą dla zakładu ubezpieczeń do ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania. W ubezpieczeniach NNW (np. NNW szkolne, NNW kierowcy i pasażera) jest to główny czynnik, od którego zależy wysokość uzyskanego świadczenia. Należy jednak pamiętać, że umowa ubezpieczenia NNW może przewidywać także inne świadczenia.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu z OC sprawcy wypadku 

W przypadku odszkodowania za utratę zdrowia, dochodzonego z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku, ustalony procent trwałego uszczerbku na zdrowiu jest tylko jednym z wielu czynników, który wpływa na wysokość przyznanego odszkodowania. Zdarza się jednak, że dla zakładu ubezpieczeń jest to jedyny czynnik, jaki jest brany pod uwagę przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia. Prosimy jednak pamiętać, że przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia za krzywdę nie może być brana pod uwagę tylko wysokość procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu. Mając na uwadze, że sprawy dotyczące odszkodowań dochodzonych za obrażenia ciała z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku są skomplikowane, a wachlarz roszczeń jest różnorodny, polecamy nasze usługi w celu uzyskania najwyższego odszkodowania za krzywdę.

Kancelaria odszkodowawcza 

Nasza kancelaria dopilnuje, aby ustalony na komisji lekarskiej trwały uszczerbek na zdrowiu nie był zaniżony. Ponadto sprawdzimy, czy spełnione zostały prawnik od odszkodowań uszczerbek na zdrowiuwszelkie wymogi formalne dotyczące przeprowadzania komisji lekarskiej (np. czy w komisji zasiadali lekarze specjaliści z odpowiednich dziedzin medycyny), a także podniesiemy wszystkie inne czynniki, które zgodnie z orzecznictwem sądowym mają istotny wpływ na zwiększenie zadośćuczynienia. Zadbamy także, aby uzyskali Państwo odszkodowanie za wszelkie straty i koszty związane z wypadkiem, na przykład: 

  • koszty leczenia
  • utracone zarobki
  • koszty dojazdów
  • koszty opieki

Prosimy także pamiętać, że nie muszą Państwo czekać na zakończenie leczenia, aby uzyskać odszkodowanie. Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią, która podejmie niezwłoczne działania prawne w celu uzyskania odszkodowania.

Scroll to Top