Wzór oświadczenia o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego

Poniżej znajduje się oświadczenie o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu karnym, które winien złożyć pokrzywdzony (np. poszkodowany wskutek wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy, błędu w leczeniu) do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego, celem umożliwienia mu i zapewnienia prawa do udziału w całym postępowaniu, zadawania pytań, składania wniosków dowodowych, obecności na sali rozpraw, itp.

Wzór oświadczenia o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/43/oswiadczenie-o-dzialaniu-w-charakterze-oskarzyciela-posilkowego

Scroll to Top