Wzór wniosku o odszkodowanie za przestój taksówki

Poniżej znajduje się wzór wniosku o wypłatę odszkodowania z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego z tytułu utraconych dochodów z tytułu przestoju taksówki. Roszczenia zaleca się wnieść do ubezpieczyciela w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru. Nie jest zalecanie zgłaszanie tego typu roszczeń za pośrednictwem infolinii ubezpieczycieli. Zgłoszenie szkody należy wysłać do ubezpieczyciela listem poleconym, najlepiej za potwierdzeniem odbioru, albo złożyć w najbliższej placówce ubezpieczyciela – na kopii pisma ubezpieczyciel musi potwierdzić wpływ pisma wraz z datą wpływu. Ubezpieczyciel nie może odmówić przyjęcia żadnego pisma, a roszczenia winien rozpatrzyć w terminie 30 dni od dnia wpływu pisma. Jeżeli ubezpieczyciel opóźni się z zapłatą odszkodowania tj. nie wypłaci odszkodowania w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody, to poszkodowanemu przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie. Wzór z komentarzem liczy 4 strony.

Link do wzoru wniosku:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/107/wniosek-o-wyplate-odszkodowania-z-oc-sprawcy-wypadku-komunikacyjnego-z-tytulu-utraconych-dochodow-z-tytulu-przestoju-taksowki

Scroll to Top