EVENTUM wygrywa w Sądzie Najwyższym

Wyrokiem z dnia 20 kwietnia 2018 r.  II CSK 404/17 Sąd Najwyższy uwzględnił naszą skargę kasacyjną, uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Sprawa dotyczyła zadośćuczynienia za krzywdę po śmierci kierowcy TIR-a, który zatruł się tlenkiem węgla podczas snu w kabinie pojazdu, wskutek czego zmarł. Sąd Apelacyjny w Poznaniu oddalił powództwo, ponieważ uznał, że jeśli do szkody dochodzi podczas postoju pojazdu, to do uzyskania odszkodowania z ubezpieczenia OC pojazdu konieczne jest udowodnienie winy posiadacza pojazdu w spowodowaniu szkody (której w okolicznościach niniejszej sprawy nie dało się potwierdzić).

Odmienne stanowisko zajął Sąd Najwyższy, zdaniem którego także podczas postoju pojazdu odpowiedzialność cywilna jego posiadacza opiera się na zasadzie ryzyka. Oznacza to, że do uzyskania odszkodowania za szkodę powstałą w związku z postojem pojazdu nie jest konieczne udowodnienie winy posiadacza pojazdu w spowodowaniu szkody. Jak słusznie zauważył Sąd Najwyższy, posiadacz pojazdu odpowiada za szkodę na zasadach ogólnych tylko w dwóch przypadkach, wskazanych w art. 436 par. 2 k.c., tj. w razie zderzenia się pojazdów oraz wobec osoby przewożonej z grzeczności. Wynika z tego, że we wszelkich innych sytuacjach, posiadacz pojazdu ponosi odpowiedzialność cywilną opartą na zasadzie ryzyka.

Pełną treść wyroku Sądu Najwyższego z 20.04.2018 r. II CSK 404/17 wraz z uzasadnieniem można pobrać ze strony Sądu Najwyższego – link poniżej:
http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza_orzeczen.aspx?ItemSID=30317-57a0abe2-a73c-441d-9691-b79a0c36be5c&ListName=Orzeczenia3

Scroll to Top